Recenzje / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1971 t.25 z.2 /

Dublin Core

Tytuł

Recenzje / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1971 t.25 z.2 /

Opis

Polska Sztuka Ludowa 1971 t.25, z.2; s.117-124

Wydawca

Instytut Sztuki PAN

Data

1971

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:4678

Format

application/pdf

Język

pol

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:4344

PDF Text

Text

I I . 1. L u d o w y

R

Zaspół Pieśni i Tańca z G r a b o w n i c y , p o w . B r z o z ó w , p r z e d
nictwa Ludowego w Sanoku.

E

C

E

występami

N

na

Z

terenie

Muzeum

J

Budow­

E

A n n a Pytlińska-Spiss, P R Z E G L Ą D W Y B R A N E J L I T E R A T U R Y Z Z A K R E S U M U Z E A L N I C T W A S K A N S E N O W S K I E G O ,
S a n o k 1970.

Omawiana
w

czerwcu

pozycja,

której

downictwa Ludowego w
kreślić n a l e ż y ,
cenne,

że

pożądane

skansenowskiego
siada

swą

druk

ukończony

1970 г., Ukazała się nakładem

S a n o k u К Już n a w s t ę p i e

opracowanie
i na

t o jest

czasie.

na ziemiach

przeszło

ze

Historia

bowiem

polskich, pomimo

siedemdziesięcioletnią

tak
cy

ale n a w e t

pokrewnych
sztuki,

w

znacznym

Chwilą, g d y w

naszym

ruchu

s z u r y ułatwiają
2000

zaspokojenia

kręgom

spo­

wolutą

naukowcom

W

history­

etnografów,

intensywniej,

zdecydowanym

Władz

poparciu

centralnych

i opracowania

t e n t e m a t l i t e r a t u r y o d c z u w a ł o się coraz
inicjatywa

spotkać

się m u s i

przy

Konserwa­

istniejącej
bardziej.

jęta w i ę c p r z e z M u z e u m B u d o w n i c t w a L u d o w e g o w
noku

To­

skansenowski

z pełnym

na

Pod­

parafinowaną

się

format

t o dalsze p l u s y

tego

przeze m n i e

w

zorientować

Równocześnie

i

dla

z ob­

nakładu.

latach

1400 t y t u ł ó w

zabytków

o n a , że „ d y s k u s y j n a

trzech

bro­

„403 p o z y c j e b i ­

i muzealnictwa

drukowane

ogólnie

okładka

skanse­

1902—1969.
z

zakresu

etnografii,
we

które

wspomnianym

antycypując k r y t y k ę ,

przy­

m o ż e się w y d a ć s e l e k c j a

ze­

materiału".

O p u b l i k o w a n e pozycje bibliograficzne zebrane
w

włas­

wystarczającym

Autorka wymienia

ochrony

mogą
2

oraz

Sztywna

n a temat muzeów

zagadnieniu" .
branego

być

potrzeb.

>na świecie,

Ze zgromadzonych
całości

bibliografii

wydaje

obecnych

muzealnictwa,

Sa­

zrozumie­

wydanie

opracowaniu

nowskiego

znajedo t e g o p r z e d s i ę ­

p o s ł u g i w a n i e się i k o r z y s t a n i e , a n a k ł a d

egzemplarzy

bliograficzne

w

tego t y p u M u z e u m

było n a j b a r d z i e j

predestynowane.

Broszurowe

jest

zaczął się r o z w i j a ć n a szczęście coraz
t o r s k i c h , potrzebę z e b r a n i a

wzięcia

po­

c i spośród
ruch

wydawnictwem,stopniu

kraju

nym

miar

którzy bezpośrednio n i e są z t y m r u c h e m z w i ą z a n i .
też z

j ą c e zresztą — j a k o j e d y n e

tradycję,

sobie d y s c y p l i n , j a k h i s t o r y c y ,

a r c h i t e k c i czy n a w e t

pod­

wszech

s t o s u n k o w o mało znana n i e t y l k o szerszym
łeczeństwa,

został

Muzeum B u ­

następujących

rozdziałach:

zostały

I . Bibliografia; I I .

n i e m i u z n a n i e m , t y m b a r d z i e j , że p o d j ą ł ją i z r e a l i z o w a ł

Opracowania

„skansenowski

szczególnych k r a j a c h . T e n o s t a t n i rozdział j e s t o c z y w i ś c i e

nem

określa

Muzeum

poligon

doświadczalny",

się często

Budownictwa

Sanocki

Ludowego

którym

Park
w

to

mia­

Etnograficzny.

Sanoku,

dysponu­

ogólne;

najobszerniejszy.
Ameryki, Azji

I I I . Muzea

Wymieniono

skansenowskie

t u 25 k r a j ó w

z

w

po­

Afryki,

i E u r o p y , a wśród n i c h Polskę. „ Z e z r o -

117

118

zumiałych
zawiera

względów

najobfitszą

ЗЭ2 p o z y c j i
dziale
dzie


i

pisze

Autorka —

różnorodną

b i b l i o g r a f i c z n y c h , które

Ш , n a Polskę p r z y p a d a

znaczna,

chyba

jednak

zebranie

związanej
jest

w

i przedstawienie

chwili

obecnej

w

88. Ilość t a j e s t

nie tylko

z muzealnictwem

Polska
Spośród

znajdujemy

z a g a d n i e n i a , ale n a w e t p o m i j a p e w n e
cież

hasło

literaturę".

nie

roz­

wpraw­

wyczerpuje

problemy. A

całokształtu

skansenowskim

najistotniejsze.

prze­

literatury
w

Polsce

Wydaje

się,

słuszniejsze b y ł o b y w y o d r ę b n i e n i e z t e g o rozdziału
„Polska"

w

osobny

czwarty

rozdział,

jego rozbudowaniem i podzieleniem

zhasła

równoczesnym

n a osobne

podtytuły,

Orzechowskiej,

chociaż s a m o o p r a c o w a n i e , w k t ó r y m

stały

one zamieszczone,

Taka

niepełna

informacja

rozeznania

w

drobniejsze

niejasności

żałoby w

jest

podanym

nawiasie

cytowane

n i e daje

jako

przecież

materiale.też

zresztą

P o l s k i e j . P.W.

.

inne

303 n a l e ­

informację,

podob­

n i e j a k t o u c z y n i o n o p r z y p o z y c j i 274, ż e z a w a r t a w
Wzmianka dotyczy

1 0

właściwego

i omyłki. P r z y p o z y c j i

podać d o d a t k o w ą

zo­

рои. 6 7

niej

S t u d i u m p r z y Zakładzie A r c h i t e k t u r y

nad

patronował

Oskar

mieszczona

pozycja

skansenami-ogrodźcamd,

Sosnowski .

Jeżeli

n

już

224, t o p o p i e r w s z e

któremu

została

należało

za­

raczej

z a c y t o w a ć ją n a p o d s t a w i e „ M a t e r i a ł ó w M B L w S a n o k u " ,

k t ó r e s t a n o w i ł y b y poszczególne s k a n s e n y . W t e n sposób

g d y ż w „ O c h r o n i e Z a b y t k ó w " są p u b l i k o w a n e j e d y n i e j e j

uzyskano

opubli­

fragmenty ,

i

wadzić

3

b y niewątpliwie

kowanego

materiału

łalności m u z e ó w

oraz

do

„orientację

skansenowskich w

sowaniu proponowanego
ne

większą przejrzystość

pominięcia

w

historii

dzia­

Polsce". Przy

zasto­

t u układu n i e doszło b y z a p e w ­

niektórych

dotyczących p r z e d w o j e n n y c h

pozycji

bibliograficznych

inicjatyw, takich jak organi­

z a c j a skansenów w K r a k o w i e , K a t o w i c a c h , W i l n i e i

Lwo­

a p o d r u g i e należało do Przeglądu...

1 2

konsekwentnie

inne

tego

typu

M o ż n a m i e ć także zastrzeżenia,
zagadnienie

zakresie

dotyczące

1 3

iż p o m i n i ę t e

w i n n e być

skansenu . W

chyba

uwzględnione

zaplecza, „kuchni" s k a n s e n o w s k i e j ,

n i c z n y c h zagadnień dotyczących k o n s e r w a c j i

jedynie w

bytkowego.

niemniej

muzealnictwa skansenowskiego
trwałą

pozycję .

To

4

inicjatyw
i w

oraz

skansen
zbytniego

1 Nowym
Z

jużrównież

po

historii

wojnie,

tzw. skansen

swą

niektórych
a

w

Kra­

podhalański

lub

(np. skansenyzrealizowanych
w

Ciechanowcu

Sączu) .
nie

bibliograficznych
artykuły

temu

m.

drewna

Dla

Michała

Sanoku"

1 5

pełnego o b r a z u

rozwoju
w

i prac
w

n a d organizacją

P o l s c e należało

również prace

pozostające

w

do b i b l i o g r a f i i s k a n s e n o w s k i e j

odniesieniu

wymienionych

przykładowo

o charakterze

podać

ogólnym,

szczególnych skansenów

powojennych
można

j a k też

czy n a w e t

pozycji
zarówno

dotyczące

pojedynczych

po­

obiek­

rarda

maszynopisach,

Z

podać

t a k j a k to
woj. kra­

uczyniła M a r i a M a j k a . B y ł y b y t o w i ę c m . i n .

Ciołka, a także

Niezgody

był

Czajnika .

m u z e a l n i c t w a skansenowskiego

kowskiego

za­

i n . poświęcony

c y t o w a n e p r z e z nią p r a c e S t e f a n a S w i s z o z o w s i k i e g o

5

szeregu

Zagadnieniu

prace

tzn. tech­

p r z e c i e ż cały j e d e n n u m e r „ M a t e r i a ł ó w M B L w
z rozprawą

czasowo

(np. skanseny

w o j . warszawskiego)
rozgłosu

w

P o l s c e posiadają

zaniedbanych

Zakopanem

bez

w

dotyczy

podejmowanych

z różnych p r z y c z y n
kowie

samo

jednak

prze­

szerszym

1 4

w i e . S k a n s e n y t e bądź zaczęto r e a l i z o w a ć , bądź pozostały
sferze projektów,

zostało

„ r e g i o n a l n y c h i z b p a m i ą t e k " , k t ó r e są

cież r ó w n i e ż jakąś m i k r o f o r m ą
znacznie

wpro­

sprawozdania .

i Stanisława

k o l e i podając

Hanny

Pieńkowskiej,

i Ge­

Waldemara

Szczęka .

literaturę

l e

dotyczącą

i n n y c h k r a j a c h należało b y p r z e d e

skansenów

wszystkim

w

uwzględnić

tów . W ś r ó d t y c h p o z y c j i b r a k o b s z e r n e g o , b o aż 92 s t r o ­
e

n y liczącego i n f o r m a t o r a o k u r p i o w s k i m s k a n s e n i e w N o ­
wogrodzie,

k t ó r y został w y d a n y

najnowszych
formator
sława

a pominiętych

o muzeach w

Brzostowskiego

drukiem w

wydawnictw

1969 r .

należy

Polsce, o p r a c o w a n y
i

Stanisława

7

Do

też i n ­

przez S t a n i ­

Orysiaka.

Zawiera

on d a n e h i s t o r y c z n e i charakterystykę w s z y s t k i c h i s t n i e ­
jących

w

danym

momencie

Opublikowany
wybranej
od

przez

polskich

Annę

skansenów .
B

Pytlińską-Spiss

skansenowskiej

literatury...

obejmuje

1902 do 1969 г., j a k należy r o z u m i e ć

Wprawdzie

w

„wyborem",

intencjach A u t o r k i

niemniej

faktokres

włącznie.

jest

Przegląd

ten nie

Przegląd

jedynie

usprawiedliwia

po­

minięcia n i e z w y k l e ważnej i i s t o t n e j p o z y c j i . W t y m sa­
mym

bowiem

miesiącu, k i e d y

tzn. w

„Przegląd...,

grudniu

do

druku

1969 г.,

oddany

ukazał

się

został
kolejny

2 zeszyt „ M a t e r i a ł ó w i sprawozdań k o n s e r w a t o r s k i c h w o ­
jewództwa

krakowskiego"

p o d redakcją

Mariana

Kor­

n e c k i e g o . T e n b o g a t o i l u s t r o w a n y i z a w i e r a j ą c y 226 s t r o n
t o m , poświęcony
nowskiej

na

został w

terenie

całości p r o b l e m a t y c e

woj. krakowskiego

i

skanse­

zawiera12 a r t y k u ł ó w n a t e n t e m a t , a w ś r ó d n i c h w o p r a c o w a n i u
Marii

Majki

zestawienie

bibliografii z

57

N a l e ż y żałować, iż a r t y k u ł y t e n i e zostały
w

czasie k o r e k t y
Nie

została

pozycjami .
0

uwzględnione

Przeglądu...

wymieniona

jeszcze

jedna

bibliografia,

a w r a z z nią k o m u n i k a t y K s a w e r e g o P i w o c k i e g o

i Hanny

M u z e u m B u d o w n i c t w a L u d o w e g o w S a n o k u : I I . 2. D a w ­
na c e r k i e w p a r . g r . - k a t . z G r ą ż l o w e j , p o w . U s t r z y k i D o l ­
ne, 1732. I I . 3. F i l i a i M B L w D o b r e j S z l a c h e c k i e j , p o w .
S a n o k . D z w o n n i c a - c e r k i e w , z a p e w n e X V I I w . I I . 4. D a w ­
n a c e r k i e w p a r . g r . - k a t . z Rosołina, p o w . U s t r z y k i D o l n e ,
1750. I I . 5. M u z e u m W s i O p o l s k i e j w B i e r k o w i c a c h . K o ­
pia d z w o n n i c z k i z A n t o n i o w a , p o w . Koźle, z d z w o n e m
o d l a n y m w 1790 r . p r z e z J a k u b a Z a r e m b ę .

119

120

Muzeum

W s i O p o l s k i e j w B i e r k o w i c a c h : I I . 8. S p i c h l e r z d w o r s k i ze Sławięcic, p o w . K o ź l e , 1610 (?), d a c h X V I I I
I I . 9. Z a g r o d a
o l e s k a z K a m i e ń c a , d o m n r 55, o r a z k o p i a gołębnika z S i t k o w i c , X I X w .

w

121

pełny

zestaw pozycji,

w języku p o l s k i m

1 7

jakie

na ten t e m a t

gę na małe n i e d o p a t r z e n i e ,
Przeglądu...

Zamieszczony

Ksawerego

Piwockiego

uwzględniony
Wskazuje

przy

które w k r a d ł o

w

leźć

Wreszcie

winien

duńskich

treść

sie

być
i

również

szwedzkich.

komunikatu
obcej

wydawnictwa,

łamy

komunikat

j a k 1 sam

n i e został p o d a n y w

z literatury

się t e w s z y s t k i e

się n a

ogólnym

(poz. 61)

na to zarówno
l s

dziale

skansenach

tytuł, k t ó r y w Przeglądzie...
brzmieniu .

pojawiły

. W t y m m i e j s c u należy zwrócić u w a ­

pełnym

powinny

które

zna­

były

bądź

w sprzedaży n a n a s z y m r y n k u księgarskim, bądź t e ż r e ­
cenzowane w

naszych

Oczywiście
w

przypisach

pują w

czasopismach

powyższe

uwagi,

uzupełnienia
pewnych

.
zwłaszcza

bibliograficzne,

całości z a g a d n i e n i a .

sygnalizowanie

19

a

I c h celem

podane

nie

jest

wyczer­

jedynie

za­

niedokładności i w y s u n i ę c i e p o ­

stulatów, k t ó r e m o g ł y b y zostać u w z g l ę d n i o n e w

następ­

n y m , uzupełnionym i p o s z e r z o n y m

wydanie

t a k i e w i n n o się
tylko wybór

ukazać

literatury,

wydaniu. Bo

i obejmować

całokształt,

zwłaszcza t e j traktującej

chu sikansenowskim w Polsce. Przyszłe w y d a n i e
zawierać również s k o r o w i d z

nazwisk

n y c h , bez k t ó r y c h k o r z y s t a n i e

i nazw

z każdej

poszczególnych

wydaje

'się l e p i e j

działach

układ

w

Sanoku

rozpoczyna

serię wydawniczą
budownictwu

oraz

parkom

tej drodze j a k najlepszych

jest

zastosować
który

problematyki.
Budownictwa

omawianą

poświęconą

geograficz­

chronologiczny,

ilustrować r o z w ó j

N a l e ż y przypuścić, że M u z e u m
wego

o ru­

powinno

bibliografii

znacznie u t r u d n i o n e . Wówczas też można b y
w

a nie

Ludo­

broszurą

drewnianej

etnograficznym

nową

architekturze,
i życzyć

na

wyników.
Ryszard

Brykowski

etnograficzne
i muzea
pod otwartym
niebem,
„Biuletyn
I n f o r m a c y j n y M B L w S a n o k u " 1964, n r 1. I . T r y b o w s k i ,
Skansen
na Mazurach,
„ Z i e m i a " 1956, n r 2; R. B r y k o w ­
s k i , O cerkwiach
„Bieszczadzkich",
„Tygodnik Powszech­
n y " 1968, n r 3; H . P o l i t o w s k a , Przeniesienie
do
skansenu
w Sanoku
i konserwacja
zabytkowej
cerkwi
drewnianej
z Rosolina,
„Ochrona Z a b y t k ó w " R. X V I I , 1964, n r 4 (zob.
też R. B r y k o w s k i , Drewniana
cerkiew
z Rosolina,
„Ochro­
na Z a b y t k ó w " R. X I , 1958, n r 1—2); T . S z y d ł o w s k i ,
Dwo­
rek Moniaków
w Zubrzycy,
Kurier Literacko-Naukowy
d o d a t e k d o I K C n r 237, z d n . 3 0 . V I I I . 1 9 3 7 ; M . G o t k i e w i c z ,
Dworek
Moniakóu) k r a j o z n a i o c z u m ośrodkiem
kultury
orawskiej,
„ W i e r c h y " 1955; Z . Z w o l i ń s k a , Park
przy
za­
bytkowym
dworze
Moniaków
w Zubrzycy
Górnej
(Natu­
ralny
Park
Etnograficzny
Ziemi
Orawskiej),
„Chrońmy
P r z y r o d ę O j c z y s t ą " 1955, z. 4; K . E s t r e i c h e r ,
Przeniesienie
zabytku...,
op. c i t . .
Kurpiowskie
Muzeum
na wolnym
powietrzu
w Nonym powietrzu
w Nowogrodzie
Łomżyńskim.
Informator
muzealny,
Ł o m ż a — N o w o g r ó d 1969.
S t . B r z o s t o w s k i , S t . O r y s i a k , Muzea
w
Polsce.
Przewodnik.
Informator,
W a r s z a w a 1968.
Materiały
i sprawozdania
konserwatorskie
woje­
wództwa
krakowskiego,
K r a k ó w 1969, z następującymi
a r t y k u ł a m i : H . P i e ń k o w s k a , Aktualne
problemy
organi­
zacji
parków
etnograficznych
województwa
krakowskie­
go;
W. Jostowa,
Podhalański
Park
Etnograficzny;
T . S z c z e p a n e k , Niektóre
założenia
etnograficzne
i
urba­
nistyczne
Sądeckiego
Parku
Etnograficznego;
M . Kornec­
k i , Materiały
do założeń parku
etnograficznego
w
Tar­
nowie;
W. Jostowa,
Orawski
Park
Etnograficzny;
H.
Pieńkowska,
Orawski
Park
Etnograficzny
w
Zubrzycy
Górnej. Z notatnika
konserwatora;
M . Kornecki, M. Maj­
k a , Materiały
do założeń
parku
etnograficznego
w
Li­
powcu;
J . K l i m e k , Projekt
Parku
Etnograficznego
Ziemi
Czorsztyńskiej;
M . M a j k a , Bibliografia
parków
etnogra­
ficznych
województwa
krakowskiego;
A.
Kydryńska,
Regionalne
izby
pamiątek
województwa
krakowskiego;
W . N i e w a l d a , Przegląd
i próba wartościowania
szałasów
tatrzańskich.
7

8

9

PRZYPISY
Redaktor: A n n a Kisielewska. Redakcja
technicz­
na: Z y g m u n t K l a t k a . P r o j e k t o b w o l u t y i okładki: Z d z i ­
sław Beksiński. D r u k o w a ł y R z e s z o w s k i e Z a k ł a d y G r a ­
ficzne. F o r m a t B .
T e n i w s z y s t k i e następne c y t a t y ze
Wstępu
do
Przeglądu.
F a k t y c z n a ilość p o z y c j i b i b l i o g r a f i c z n y c h z a ­
m i e s z c z o n a w Przeglądzie
j e s t m n i e j s z a , g d y ż niektóre
z n i c h są c y t o w a n e d w u k r o t n i e w różnych działach.
» N a początku t e g o działu m o g ł y b y się r ó w n i e ż z n a ­
leźć o p r a c o w a n i a o C h a r a k t e r z e o g ó l n y m i b i b l i o g r a f i e ,
dotyczące r U o h u s k a n s e n o w s k i e g o w P o l s c e .
T . S e w e r y n , O polskie
osiedla
muzealne
w
Kra­
kowie
na wzór sztokholmskiego
skansenu,
„Ilustrowany
K u r i e r C o d z i e n n y " z d n . 24.IV.1936; M . Z n a m i e r o w s k a P r u f f e r o w a , Muzeum
na wolnym
powietrzu
w
Wilnie,
„ B i b l i o t e c z k a W ł ó c z ę g i " , W i l n o 1934, n r 2; T . D o b r o w o l ­
ski,
Wspomnienie
o muzeum
którego
nie ma,
„Twór­
czość" 1946, n r 1.
M . i n . : К . E s t r e i c h e r , Przeniesienie
zabytku
drew­
nianego
z Komorowie,
„Ochrona Z a b y t k ó w "
1952, V ,
n r 1; E. R u d z k a , Muzeum
etnograficzne
pod gołym
nie­
bem [o p a r k u e t n o g r a f i c z n y m n a W o l i J u s t o w s k i e j ] , „ O d
A do Z " 1953, n r 17; W ł . B o g a t y ń s k i , Idea
skansenowska
w P o l s c e , t a m ż e , n r 19; J . R o g u s k a - C y b u l s k a ,
Skansen
w Zakopanem,
„Tygodnik Powszechny"
1953, n r 1;
W . J o s t o w a , Praca
nad organizacją
podhalańskiego
par­
ku skansenowskiego,
„ W i e r c h y " R. X X V l I I I , 1959; W . J o ­
s t o w a , Stan
prac
oraz założenia
metodologiczne
Podha­
lańskiego
Parku
Etnograficznego,
„Biuletyn I n f o r m a c y j ­
n y Z a r z ą d u M u z e ó w i O c h r o n y Z a b y t k ó w " 1960, n r 3 1 ;
Z. J . L e n a r d , Zagadnienia
ochrony
zabytków
budownic­
twa drewnianego
[ w województwie w a r s z a w s k i m ] , „Biu­
letyn Konserwatorski",
W a r s z a w a 1958; K . Uszyński,
Społeczne
inicjatywy
tworzenia
Muzeum
Rolnictwa
im.
ks. Krzysztofa
Kluka
w Ciechanowcu
pow.
Siemiatycze.
R e f e r a t w y g ł o s z o n y n a Ogólnopolskiej k o n f e r e n c j i p o ­
święconej n o w o c z e s n y m m e t o d o m k o n s e r w a c j i d r e w n i a ­
n y c h o b i e k t ó w z a b y t k o w y c h w d n . 15—18.V.1967 w M y c z k o w c a c h ; St. B r o n i c z , Etnograficzne
problemy
w
mu­
zealnictwie
Śląska
Opolskiego,
„Biuletyn
Informacyjny
Z M i O Z " 1963, n r 48.
1

5

8

1

5

J . E.
Dutkiewicz,
Czy
problem
narodowy?,
„Ochrona Z a b y t k ó w " 1966, X I X , n r 1: K . P i w o c k i ,
Parki
8

122

10

11

I I . 10. M u z e u m W s i O p o l s k i e j w B i e r k o w i c a c h . F r a g m e n t p a s i e k i , X X w . I I . 11.
M u z e u m W s i Górnośląskiej w C h o r z o w i e . S p i c h l e r z d w o r s k i z B u j a k o w a , p o w . R y b ­
nik, X V I I I w.

K . P i w o c k i , Muzea
w plenerze
(oraz)
H . Orze­
c h o w s k a , Przegląd
ośrodków
muzealnych
budownictwa
ludowego
w Polsce
(z bibliografią),
[w:]
Sprawozdanie
z 5-letniej
działalności
Centralnego
Ośrodka
Informacyj­
nego powołanego
w sprawie
koordynacji
prac
naukowo-badawczych
w dziedzinie
architektury
i
budownictwa
ludowego,
W a r s z a w a 1902.
P o d o b n i e p o t r a k t o w a n y został Memoriał
w
sprawie
ochrony
budownictwa
drewnianego
w Polsce.
Program
organizacji
parków
etnograficznych,
Warszawa
1966
(Przegląd...
p o z . 57), z którego z a c y t o w a n o j e d e n k o m u ­
n i k a t (Przegląd...
p o z . 236), pomijając następne, a p r z e d e
w s z y s t k i m [ W y k a z ] Istniejących
i organizowanych
par­
ków etnograficznych
i punktów
muzealnych.
Tymczasem
j e d e n z p o m i n i ę t y c h k o m u n i k a t ó w m ó g ł być p o p r o s t u
zaznaczony przy a r t y k u l e tej samej a u t o r k i i p o d ana­
l o g i c z n y m t y t u ł e m , t y l k o że o p u b l i k o w a n y m w i n n y m
czasopiśmie (zob. Przegląd...,
p o z . 40).
J . Zachwatowicz,
Oskar
Sosnowski
[wzmianka
o S t u d i u m skansenowslkim przy Z A P PW],
„Biuletyn
H i s t o r i i S z t u k i i K u l t u r y " 1946, V I M , n r 1 ^ 2 .
R. B r y k o w s k i , A . K i s i e l e w s k a , Sprawozdanie
z po­
siedzenia
Rady
Muzealnej
Muzeum
Budownictwa
Ludo­
wego w Sanoku
w dniach
24—25 maja
1968 г., „ M a t e r i a ły Muzeum
Budownictwa
Ludowego
w Sanoku"
1969,
n r 9. W e f r a g m e n t a c h d r u k w c z e ś n i e j w : „ O c h r o n a Z a ­
b y t k ó w " R. X X I , 1968, n r 4.
A. Kisielewska,
Sprawozdanie
z prac
MBL
za
rok 1964, „ B i u l e t y n I n f o r m a c y j n y M u z e u m B u d o w n i c t w a
L u d o w e g o w S a n o k u " 1965, n r 2; T a ż e ,
Sprawozdanie
z prac
Muzeum
Budownictwa
Ludowego
w roku
1965,
„Materiały M u z e u m B u d o w n i c t w a
L u d o w e g o w Sano­
ku"
1966, n r 4; J . M a l i n o w s k a ,
Sprawozdanie
z
pracy
Muzeum
Budownictwa
Ludowego
w Sanoku w roku 1966,
t a m ż e 1967, n r 5; L . K r z y ż a n o w s k i , Streszczenie
refera­
tów, komunikatów
i dyskusji
z konferencji
w
Myczkowcach, 15—18 maja
1967 г., „ O c h r o n a Z a b y t k ó w " R. X X I ,
1968, n r 1. A . R y b i c k i , Otwarcie
części ekspozycji
Parku
Etnograficznego
MBL
w Sanoku,
„Materiały
Muzeum
B u d o w n i c t w a L u d o w e g o w S a n o k u " 1966, n r 4 ; E. G i l ,
Sprawozdanie
z posiedzenia
Rady
Muzealnej
Muzeum
Wsi
Opolskiej
w Opolu
w
dniu
9 kwietnia
1969 R.,
„ O c h r o n a Z a b y t k ó w " R. X I I , 1969, n r 4; H . P i a s e c k a ,
Sprawozdanie
z działalności
Muzeum
Budownictwa
Lu­
dowego
w Sanoku
w dniach
24—25 maja
1968 г., „ M a ­
1 0

1 1

l s

1 8

Fot.: autor -

teriały M u z e u m B u d o w n i c t w a
Ludowego
w
Sanoku"
1969, n r 9.
S t . O r y s i a k , Regionalne
izby
pamiątek

ich
rola
i zadania,
„ B i u l e t y n I n f o r m a c y j n y Z M i O Z " 1968,
n r 79; A . K y d r y ń s k a , Regionalne
izby...,
op. cit.
M . C z a j n i k , Badania
nad zastosowaniem
żywic
syntetycznych
do zabezpieczenia
drewna
przed
rozkła­
dem powodowanym
przez
grzyby,
„Materiały
MBL w
S a n o k u " 1968, n r 8.
S. S w i s z c z o w s k i , Szkic
koncepcyjny
i
założenia
projektowe
skansenu
wojewódzkiego
w Krakowie
(na
Woli
Justowskiej),
( m a s z y n o p i s w P r e z y d i u m R. N . m .
K r a k o w a ) ; G . Ciołek,
Podhalański
park
etnograficzny,
projekt
wstępny z opisem,
(masz. u W o j e w ó d z k i e g o K o n ­
s e r w a t o r a Z a b y t k ó w ) ; H . P i e ń k o w s k a , Rezerwat
Etnogra­
ficzny
w Zubrzycy
Górnej
na Orawie
i Park
Etnogra­
ficzny
w Zakopanem,
(masz. u a u t o r k i ) ;
[St. Szczęk]
Skansen
cerkwi
w Bieszczadach.
Koncepcja
założeń
bu­
dowy,
(powielacz w M u z e u m Państwowym w Łańcucie);
W . N i e z g o d a , Opinia
na temat założeń budowy
skansenu
cerkwi
w Bieszczadach,
opracowanych
przez
Muzeum
w Łańcucie,
(masz. u W o j e w ó d z k i e g o K o n s e r w a t o r a Z a ­
b y t k ó w w R z e s z o w i e ) ; T e n ż e , Skansen
cerkwi
w
Biesz­
czadach,
praca magisterska wykonana na Wydziale A r ­
c h i t e k t u r y P o l i t e c h n i k i Wrocławskiej.
1 4

1 5

1 6

Sit. B r z o s t o w s k i , Muzealnictwo
Rumuńskiej
Re­
publiki
Ludowej,
„ B i u l e t y n I n f o r m a c y j n y Z M i O Z " 1962,
n r 4 3 ; R. B r y k o w s k i , Ochrona
zabytków
kultury
ludowej
a skanseny.
Muzeum
Wsi w Bukareszcie,
„Ochrona Z a ­
b y t k ó w " R. X X , 1967, n r 4; A . K i s i e l e w s k a , Parki
etno­
graficzne
na terenie
Jugosławii,
„Materiały M B L w Sa­
n o k u " 1968, n r 7. S. M . S a w i c k a , Skansen

Szwecja
w miniaturze,
„ A r k a d y " 1939, n r 1; J . M a l i n o w s k a ,
Mu­
zeum
w Bardiowie,
„Materiały M u z e u m
Budownictwa
L u d o w e g o w S a n o k u " 1967, n r 6; J . Górak,
Rumuńskie
muzea
na wolnym
powietrzu,
.^Muzealnictwo"
1999,
n r 19.
K . P i w o c k i , Konferencja
w sprawie
muzeów
pod
otwartym
niebem.
Kopenhaga,
A a r h u s , S t o c k h o l m . 5—9
lipca 1957, „ B i u l e t y n H i s t o r i i S z t u k i " R. X I X , 1957, n r 4.
Russkoje
derevjannoje
zodczestvo
[m. in. o skan­
s e n i e w K i ż i ] , M o s k w a 1965; G. F o k s z a , Muzeuj
seła w
Bukareszt
je, B u k a r e s z t 1967; K . S l a s k i , „ K w a r t a l n i k H i ­
s t o r i i K u l t u r y M a t e r i a l n e j " 1955, n r 2, [ r e c . z:] F a t a b u r e n , Nordiska
Museets
och Skansens,
„ A r s b o k " 1954.
1 7

1 8

l e

i l . 1, 3, 5-11; J e r z y L a n g d a

— i l . 2, 4.

123

PR;O.FES;O;ROWI

RO;M;ANOWI

D O K T O R O W I

REINFUSSOWI

wieloletniemu R e d a k t o r o w i naszego pisma,
Kierownikowi Pracowni Badania Sztuki Ludowej
Instytutu Sztuki PAN, wybitnemu badaczowi,
któremu sztuka ludowa i „ P o l s k a S z t u k a
L u*d o w a " zawdzieczajq tak wiele
z okazji sześćdziesięciolecia urodzin
życzenia dalszej ^owocnej pracy i wszelkiego
powodzenia
składa
REDAKCJA

Profesor

R o m a n Reinfuss przy pracy
renie. F o t . J a n Świderski

w

te­

Kolekcja

Cytat

“Recenzje / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1971 t.25 z.2 /,” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 6 października 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/5964.

Formaty wyjściowe