Spis treści/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1965 t.19 z.4

Dublin Core

Tytuł

Spis treści/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1965 t.19 z.4

Opis

Polska Sztuka Ludowa 1965 t.19, z.4; pierwsze strony

Wydawca

Instytut Sztuki PAN

Data

1965

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:4824

Format

application/pdf

Język

pol.

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:4477

PDF Text

Text

T R E S C

Miroslava

Ludvikova,

Brno

Morawskie ludowe d r u k i b e z p o ś r e d n i e na
ninach

tka­
183

Maria Paradowska

Strój bamberski

Ewa S n i e ż y ń s k a - S t o l o t
Stefania Krzysztofowicz

Malarz

Maria Ż y w i r s k a

Panorama Józefa W i ą c k a

Wanda Gentil-Tippenhauer

Stanislaw Fatla, najsłynniejszy krawiec ludowy

Jędrzej

191
Mazurkiewicz

201
205

Podhala
Jan Setkowicz

213

Andrzej Bierowiec, ś w i ą t k a r z z Kasinki .

.

.

223

Rzeźby młodzieży góralskiej z Jurgowa .

.

.

226

Stanisław Skibiński

S a w i ń s k i ośrodek garncarski w ś w i e t l e dokumen­
t ó w archiwalnych X V I I - X V I I I w

230

A d a m Glapa

Wystawa ludowego haftu

233

Helena Sredniawa
Z

ARCHIWUM

HISTORYCZNEGO

WSPOMNIENIE

wielkopolskiego .

.

POŚMIERTNE

*

Dr Maria P r z e ź d z i e c k a 1919-1965

237

RECENZJE

Maria P r z e ź d z i e c k a

ChWalisław Zieliński: Sztuka sakralna .

Anna Dobrzańska-Pawlicka

Ukrainske narodne
riżba ta rozpis

Zbigniew Jasiewicz

Etnograficzeskie kollekcii w muzeach SSSR .

Zofia Cieśla-Reinfussowa

Max Kislinger: A l t e b ä u e r l i c h e K u n s t .

dekoratiwne

.

.

238
.

.
.

241

OF

ARTICLES

PE3IOME

Na okładce:
Swiderski.
w Krakowie.

239
240

KRONIKA

SUMMARY

238

mistectwo —

Kobieta
Na stronie
Wyk.

w czepcu-kopce,

hajt

tytułowej:

z ula.

Józef

Mazur,

Głowa

Bobrowa,

na tiulu.
Biały
pow.

*

W,

Sułkowice,
Bór,

Dębice.

pow.

pow.
Mielec,

Fot.: Michał

Gostyń.
obecnie

.

242

.

243

Fot.:
Muz.

Maśliński.

Jan
Etn.

wKWARTALNIK

INSTYTUTU

SZTUKI

POLSKIEJ

——

AKADEMII

polska sztuka ludowa

NAUKROK XIX 1965 NR 4

KOMITET

REDAKCYJNY

M g r Aleksander Jackowski,
dr Kazimierz Pietkiewicz,
prof, dr Ksawery P i w o c k i ,
prof, dr Roman Reinfuss,
prof, dr Tadeusz Seweryn.
ZESPÓŁ

REDAKCYJNY

Redaktor
naczelny:
mgr
Aleksander Jackowski, za­
s t ę p c a redaktora naczelne­
go: prof, dr Roman R e i n ­
fuss,
sekretarz
redakcji
i redaktor d z i a ł u : m g r Jad­
wiga
Jarnuszkiewiczowa,
współpracownicy: mgr A n ­
na K u n c z y ń s k a - Iracka,
m g r W a c ł a w S u ł k o w s k i , re­
daktor techn.: M a r i a K l u kowska, u k ł a d graf.: Jad­
wiga
Jarnuszkiewiczowa.
Tłumacze:
D.
Ronowicz
(ang.), N . S t a s i ń s k a (ros.).
Red.: I n s t y t u t S z t u k i P A N ,
Warszawa, u l . Długa 26.
W y d . i adrninistr.:
P.P.
Wydawnictwa Artystyczne
i Filmowe, Warszawa, u l .
K r a k . P r z e d m i e ś c i e 21/23.

Kolekcja

Cytat

“Spis treści/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1965 t.19 z.4,” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 6 października 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/5958.

Formaty wyjściowe