Spis treści/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1965 t.19 z.1

Dublin Core

Tytuł

Spis treści/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1965 t.19 z.1

Temat

spis treści

Opis

Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1965 t.19 z.1; pierwsze strony

Wydawca

Instytut Sztuki PAN

Data

1965

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:4792

Format

application/pdf

Język

pol.

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:4448

PDF Text

Text

TR

ESC

Vera Hasalova. Praha

„Grupa żywiecka" a obrazy na szkle z po­
granicza morawsko-polskiego

3

Aleksander Jackowski

Współczesna sztuka ludowa (Uwagi po wysta­
wie łódzkiej)

1SJ

Maria Przeździecka

Wystawa ikon w Krakowie .

39

Anna Dobrzan ska-Pawlicka

Malarskie zdobienie chałup we wsi Samoklęski, pow. Jasło

49

Maria Gutkowska-Rychlewska

Wzorzyste polskie
i XVIII w

54

Barbara Kołodziejska

Wystawa wycinanek łowickich Zofii Foks w
Muzeum Okręgowym w Zielonej Górze . .

57

Ewa Fryś-Pietraszkowa

X X I i X X I I konkurs szopek w Krakowie

60

WSPOMNIENIE

pasy

.

.

.

siatkowe

.

w

XVII

.

POŚMIERTNE

Anna Świątkowska

Franciszka Burzyńska 1880—1964

.

.

KRONIKA

SUMMARY

.

.

.

63
61

OF

ARTICLES

65

PE3K3ME

67

OJŁ/Jf

Na okładce i stronie tytułowej:
Jan Lamęcki.

Władysław

Jagiełło, wys. 42,5 cm. Wyk. 1964 r.

Dąbrowa Zielona, pow. Radomsko. Fot. Jan

Swiderski.

1

KWARTALNIK

INSTYTUTU

SZTUKI

POLSKIEJ

polska sztuka ludowa

AKADEMII

NAUK

KOMITET REDAKCYJNY
M g r Aleksander Jackowski,
d r Kazimierz Pietkiewicz,
prof, d r Ksawery P i w o c k i ,
prof, dr Roman Reinfuss,
iprof. d r Tadeusz Seweryn.
ZESPÓŁ
REDAKCYJNY
Redaktor
naczelny:
mgr
Aleksander Jackowski, za­
s t ę p c a redaktora naczelne­
go: prof, d r Roman R e i n ­
fuss,
sekretarz
redakcji
i
redaktor d z i a ł u :
mgr
Jadwiga
Jarnuszkiewicz,
współpracownicy:
mgr
Anna
Kunczyńska,
mgr
W a c ł a w S u ł k o w s k i , redak­
t o r techniczny: M a r i a K l u kowska, u k ł a d graficzny:
Jadwiga
Jarnuszkiewicz.
T ł u m . : D . Ronowicz (ang.),
Natalia
Stasińska
(ros.).
RED.: I n s t y t u t S z t u k i P A N ,
Warszawa, u l . D ł u g a 26,
tel. 31-32-71/4, w . 28 i 20.
W Y D . i A D M I N I S T R . : P.P
W y d a w n i c t w a Artystyczne
i Filmowe, Warszawa, u l .
K r a k . P r z e d m i e ś c i e 21/23.

Cytat

“Spis treści/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1965 t.19 z.1,” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 1 lipca 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/5921.

Formaty wyjściowe