Kronika/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1964 t.18 z.4

Dublin Core

Tytuł

Kronika/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1964 t.18 z.4

Opis

Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1964 t.18 z.4; s. 231-232

Wydawca

Instytut Sztuki PAN

Data

1964

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:4787

Format

application/pdf

Język

pol.

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:4444

PDF Text

Text

K

R

O

N

I

K

A

za okres V I I - I X 1964
Konferencje,

zjazdy

dowych (z zakresu rzeźby 22, tkactw a — 8, kowalstwa — 2, plecionVII
Międzynarodowy
Kongres karstwa — 15, wycinankarstwa i
Nauk Antropologicznych i Etnolo- w y r o b ó w ze s ł o m y — 29). Nagrody
gicznych o b r a d o w a ł w Moskwie w przyznano 42 t w ó r c o m . Wszystkie
dniach od 3 do 10 sierpnia. Zgroma- bardziej
wartościowe
eksponaty
dził on 'Około 1000 n a u k o w c ó w konkursowe pokazano na wystawie.
p r z y b y ł y c h z 53 k r a j ó w oraz około Ogólnie z a r ó w n o konkurs, l a k i
2000 n a u k o w c ó w radzieckich. Pol- wystawa,
reprezentowały
wysoki
s k ę r e p r e z e n t o w a ł o ok. 60 osób.
poziom artystyczny. Obok rzeźby,
W czasie obrad Kongresu praco- najbardziej dla współczesnej t w ó r w a ł o 27 sekcji, wygłoszono 812 re- czości ludowej tego o ś r o d k a chaf e r a t ó w — w t y m 357 etnograficz- rakterystycznej — szczególnie intenych, 221 z zakresu etnografii re- r e s u j ą c o p r z e d s t a w i a ł o się tkactwo,
gionalnej, 24 muzeologicznych. W y - reaktywowane w ostatnich latach
ś w i e t l o n o r ó w n i e ż k i l k a d z i e s i ą t f i l - dzięki pracy w terenie pracownimów.
k ó w Muzeum w Łęczycy. Tkaniny
W sekcji sztuki ludowej w y g ł o - pokazane na wystawie n a w i ą z y w a szono 28 r e f e r a t ó w o charakterze ły do tradycyjnych p a s i a k ó w ł ę informacyjno-sprawozdawczym, do- czyckich, a w n i e k t ó r y c h w y p a d tyczących przede wszystkim zagad- kach (prace M a r i i Plichy ze Świnic
n i e ń etnografii regionalnej poszczę- i Franciszki P a b i a ń c z y k z Krzepogólnych k r a j ó w . W czasie dyskusji cina) wykonane b y ł y z p r z ę d z y
w y n i k ł e j pod koniec obrad zaryso- farbowanej b a r w n i k a m i r o ś l i n n y m i ,
w a ł y s i ę w y r a ź n i e rozbieżności zaWszystkie eksponaty z wystawy
równo
w
pojmowaniu
definicji zostały zakupione do kolekcji M u sztuki ludowej, j a k i metod jej o- zeum w Ł ę c z y c y oraz przez muzea
chrony i opieki nad nią, w rezulta- etnograficzne w Łodzi i Warszawie,
cie czego uchwalono wnioski, z
Komisarzem wystawy b y ł a mgr
k t ó r y c h najistotniejsze to: decyzja Jadwiga Grodzka, autorem oprawy
o z w o ł a n i u m i ę d z y n a r o d o w e g o sym- plastycznej art. piast. W a c ł a w K o n pozjum, p o ś w i ę c o n e g o zagadnieniom dek. Wystawa posiada bardzo stateoretycznym w zakresie sztuki l u - rannie wydany katalog, z a w i e r a j ą dowej oraz projekt stałego, m i ę d z y - y d o k ł a d n y spis e k s p o n a t ó w , u ł o narodowego
organu
naukowego, żony w g d z i a ł ó w rzeczowych, z
k t ó r y by p u b l i k o w a ł opracowania k t ó r y c h k a ż d y opatrzony jest k r ó t ogólne dotyczące sztuki i r ę k o d z i e - k i m w s t ę p e m (teksty J. Grodzkiej).
ła ludowego.
„Współczesna łęczycka sztuka l u Obradom sekcji sztuki ludowej dowa", m a j — w r z e s i e ń 1964 r. M u p r z e w o d n i c z y ł częściowo d r K a z i - zeum w Łęczycy, s. 28, ilustr. 25.
mierz Pietkiewicz, a sekcji muze'
'
ologii prof. d r M a r i a Priifferowa.
*
W sierpniu zorganizowana zostaMuzea
la w Muzeum Z i e m i Suwalskiej w
W lipcu otwarte zostało w Wiśle S u w a ł k a c h wystawa pt. „OsadnfctMuzeum Beskidzkie m i e s z c z ą c e sie
> budownictwo, tkanina i strój
C

w o

ostatnich k i l k u lat oraz rysunki
ołówkiem. Katalog wystawy zawiera w s t ę p Ignacego Witza i spis prac
malarskich: ^ N i k i f o r , X V I I Festiwal
Sztuk Plastycznych w
Sopocie",
s i e r p i e ń 1964 (katalog) ZPAP, B W A ,
Sopot, s. 12, ilustr. 14 + l u ź n a
w k ł a d k a barwna.
*
Regionalne B i u r o Skupu C P L i A
w
Katowicach z o r g a n i z o w a ł o
w
sierpniu w Pawilonie P l a s t y k ó w w
Bielsku w y s t a w ę beskidzkiej sztuki
ludowej i r z e m i o s ł a artystycznego,
A u t o r a m i pokazanych
prac
byli
t w ó r c y l u d o w i zrzeszeni w s p ó ł dzielniach C P L i A . Pokazano m . i n .
koronki z Istebnej i Koniakowa,
kopie g ó r a l s k i c h tradycyjnych mefoli ludowych wykonane przez s p ó ł dzielnie „ C z a n t o r i a " ze Skoczowa,
czerpaki Józefa Bocka i maski ob­
rzędowe Ludwika
Kubaszczyka z
Istebnej oraz filigrany
Franciszka
Horaka z Cieszyna,
*
.
w a

z

d

a

b

m

c

w

a

^ ^?
f
metalowego
° d n a l u zorganizowana z o s t a ł a
Przez Muzeum T a t r z a ń s k i e w Zakopanem w okazji 75-lecia Muzeum
o b c h o d ó w 20-lecia P R L . W y "WC u r z ą d z o n o w oparciu o k o ^ m u z e a l n ą , u z u p e ł n i o n ą w ostatnich latach, w w y n i k u poprzec z a j ą c y c h j ą penetracji terenu ponowotarskiego przeprowadzonych przez m g r H e l e n ę S r e d n i a w ę .
Tematyka w y s t a w y o b e j m o w a ł a w y roby ludowe metalowe,
ozdobnie
k s z t a ł t o w a n e l u b zdobione
ornamentem, u w z g l ę d n i a ł a też przedmioty zdobione metalem. Pokazano

n

a

o

r

p

a

z

k

c

sta
l

w

e

i

a

t

u

S K ^ ^ W ^ ^ H
^l* ™*™
*
do 1939 r., j a k współczesne. Całość
^ ™ ,
Wisły. Od 1965 r. par g a n i z o - wystawy ujęto w 2 o d r ę b n y c h dziatronat nad nowo u t w o r z o n y m m u .
£ _ ^ L o p o k a z u j ą c ze w z g l ę w
. t ^
^ P l a c ó w k i muzealne
. „ s i e r a d z k i e rze- du na m a t e r i a ł , t e c h n i k ę w y k o n a - W f*
miosło ludowe". Pokazano tkaniny nia i odmienne w a r u n k i powsta«K 5f,
"
kolekcji
tkanek
kowalskie w y r o b y z ż e l a z a
ty^ S o d T r s k e f n s S u m e n ł y ^ m u " P l u j ą c y c h w Monieach pod kie- i przedmioty z i n n y c h metali, s ł u zyczn^ ^ t r o i e
tóralŚtóe
Prledmlo"
m Józefy C h a ł a d a j , wyroby ż ą c e p r z e w a ż n i e do ozdoby stroju.
I T ^ r Z i
i ?
Przedmio- i k i i n i a r s k i e (m. i n . tradycyjne k o - Przeszło 300 e k s p o n a t ó w zgromanvch w s i
"
»°P
"
"
" do toyma- dzonych na wystawie po starannie
nia ż y w y c h ryb, kosze do g ą s i o r ó w przeprowadzonej selekcji m a t e r i a ł u
szklanych), w y r o b y drewniano-bed- pod k ą t e m jego w a r t o ś c i artystyczWystawy
narskie i d ł u b a n e naczynia oraz nych i etnograficznych s t a n o w i ł o
W y s t a w a „Współczesna łęczycka garncarstwo i c e r a m i k ę figuralną c a ł k o w i c i e reprezentatywny
przesztuka l u d o w a " o t w a r t a b y ł a w
g i G r a l i z Burzenina.
gląd sztuki zdobienia w metalu teMuzeum w Łęczycy o d maja do
*

f
wszystkich jej przewrześnia. Wystawę poprzedził konjawach.
kurs na w s p ó ł c z e s n ą łęczycką sztuWystawa
malarstwa
Nikifora
Komisarzem w y s t a w y była H .
k ę l u d o w ą ogłoszony z okazji 20- otwarta b y ł a w sierpniu w Sopocie Sredniawa, opracowame
architeklecia P R L przez Wydz. K u l t . PRN w pawilonie B W A j a k o jedna z toniczne mz. arch. A n n y G ó r s k i e j ,
w Łęczycy, W R N w Łodzi, Ł ó d z k ą w y s t a w
wchodzących
w zakres o p r a ć , plastyczne art. piast. BarbaRozgłośnię Polskiego Radia i M u - X V I I Festiwalu Sztuk Plastycznych. y Brzozowskiej,
zeum w Łęczycy. Na konkurs ten Pokazano 111 prac malarskich N i Ł a d n i e w y d a n y katalog, opracozgłosilo swe prace 75 t w ó r c ó w l u - kifora pochodzących p r z e w a ż n i e z wany przez H . S r e d n i a w ę , zawiera
0

o

w

M

u

z

e

u

m

w

s

i

e

r

a

d

u

c

z

c

z

u

ZO

s

w

m

a

ł

o

w

l ;

d

l

a

z

e

n

i

a

2

0

l e c i a

ł a

h

3

p

1

r

u

z

e

L

w

y

s

t

a

w

e

p t

ł a d

C i e s z y m e
m

R

m

w

y

r

u

k

n

o

k

n

i

a

n

e

p

r

z

e

z

z e s p ó ł

w

a

n

i

a

e

w

1 C Z

s z e :

a ł k i

1

s a d z e

J a d w i

t e r

n u

w

e

r

231

obszerny a r t y k u ł w s t ę p n y i szcze­
gółowy spis e k s p o n a t ó w z poda­
niem nr inwentarza Muzeum. „ W y ­
stawa zdobnictwa metalowego na
Podhalu", w r z e s i e ń 1964 r. (katalog)
Muzeum
Tatrzańskie w
Zakopa­
nem, s. 48, ilustr. 14.

Wystawa sztuki ludowej p ó ł n o c ­
nego Mazowsza o t w a r t a b y ł a
w
Ratuszu w P u ł t u s k u od 5 do 27
września.
Wystawę
organizował
Wydz. K u l t . P W R N
przy w s p ó ł ­
udziale spółdzielni C P L i A w P u ł ­
tusku i w Kadzidle. Pokazano prze­
szło 300 e k s p o n a t ó w r e p r e z e n t u j ą ­
cych regiony: Mazowsze, P ł o c k i e i
Sanniekie oraz K u r p i e (tereny Pusz­
czy Białej i Zielonej). G ł ó w n i e pra­
ce współczesne, wykonane w cią­
gu ostatnich lat. Reprezentowane
były następujące działy: rzeźba w
drzewie, tkanina, s t r ó j i haft, meb­
larstwo, zdobnictwo w n ę t r z a , pla­
styka o b r z ę d o w a , ceramika, plecion­
karstwo.
Do
najbardziej
interesujących
n a l e ż a ł y r z e ź b y z okolic Sierpca —
S t a n i s ł a w a D u ż y ń s k i e g o i Henryka
Wierzchowskiego z Zawidza K o ś ­
cielnego, Wincentego Krajewskiego
z Zawidza, W a c ł a w a S k i r z y ń s k i e g o
z
Rumunki-Chwały,
wycinanki
wielobarwne M a r i i Swiadkowskiej
z W y p y c h ó w oraz M a r i i Siedlarek
i Z o f i i Żytnickiej z Sannik, zabyt­
kowe buronki
kurpiowskie
oraz
w s p ó ł c z e s n e chodniki
„szmaciaki"
o d o s k o n a ł e j koloryzacji (wykona­
ne przez tkaczki ze w s i Surowe,
pow. Ostrołęka). P i ę k n e kierce i

bukiety sztucznych k w i a t ó w z p i ó r
i bibuły wykonała Czesława Konopkówna
z wsi
Tatary,
pow.
Ostrołęka.
Ekspozycję w y s t a w y opracowali
art. piast. Janina i W i k t o r Stankiewiczowie. Komisarzem i scenarzy­
s t ą wystawy b y ł m g r A n t o n i Sledzdewski, k t ó r y o p r a c o w a ł r ó w n i e ż
w s t ę p do katalogu. Katalog zawie­
ra poza w s t ę p e m w p r o w a d z a j ą c y m
spis e k s p o n a t ó w (niestety n i e z u p e ł ­
nie p o k r y w a j ą c y się z
rzeczywi­
s t y m ich stanem na
wystawie).
„Sztuka ludowa północnego Mazow­
sza".
Katalog w y s t a w y .
Pułtusk,
w r z e s i e ń 1964 r., s. 12, ilustr. 8.

*
Wystawa „ S z t u k a ludowa powia­
t u monieckiego" otwarta b y ł a we
w r z e ś n i u w Szkole Podst. N r 1 w
M o ń k a c h . Organizatorami w y s t a w y
b y l i Wydz. K u l t . P W R N w B i a ł y m ­
stoku, Prez. PRN w M o ń k a c h oraz
Muzeum O k r ę g o w e w B i a ł y m s t o k u .
Poprzedziły w y s t a w ę — pierwsze
na tych terenach — penetracyjne
badania
terenowe,
prowadzone
przez etnografki mgr mgr Magda­
l e n ę Keller, Bożenę K r a s n o d ę b s k ą
i K r y s t y n ę S z a ł a ś n ą . Do najciekaw­
szych w y n i k ó w tych b a d a ń n a l e ż y
odnalezienie drzeworytu ludowego
p r z e d s t a w i a j ą c e g o M a d o n n ę z Dzie­
c i ą t k i e m we w s i D o b r z y n i ó w k a oraz
prac w ę d r o w n e g o r z e ź b i a r z a Rad­
kiewicza z O k o p ó w , z n a j d u j ą c y c h
się w Zabielu. Jedyny czynny ośro­
dek
garncarski znajduje
się
w
Ponintlicy. Wyrabiane tam naczynia
zgrzebne,
niekiedy
glazurowane,
sprzedawane są na targach w K n y ­

szynie i G o n i ą d z u . W p o ł u d n . - w s c h .
części powiatu (szczególnie we wsi
Zabielę) z a c h o w a ł y się i n t e r e s u j ą ­
ce zabytki budownictwa drewnia­
nego.
Na wystawie pokazano ogółem
130 e k s p o n a t ó w z zakresu tkactwa
(tkaniny dekoracyjne: dwuosnowowe, i wielonicielnicowe
wełniane,
b a w e ł n i a n e i lniane, r ę c z n i k i zdo­
bione haftem), stroju
(fragmenty
strojów
kobiecych),
garncarstwa,
plecionkarstwa
oraz snycerki
w
drzewie (półeczki na ręczniki), p l a ­
styki o b r z ę d o w e j (pisanki, gwiaz­
dy) oraz rzeźby i drzeworytu.
Wystawa
posiada
opracowany
przez
Aleksandra
Garbusiewicza
katalog-składankę, zawierający krót­
kie noty informacyjne o poszcze­
gólnych d z i a ł a c h twórczości ludo­
wej reprezentowanych na wystawie.
„ S z t u k a ludowa p o w i a t u moniec­
kiego". Wydz. K u l t . Prez. W o j . Ra­
dy ,Nar. w B i a ł y m s t o k u .

*
We
wrześniu
i
październiku
czynna była w o l s z t y ń s k i m salonie
w y s t a w o w y m B W A wystawa sztu­
k i ludowej W a r m i i i Mazur. Poka­
zano z a r ó w n o eksponaty zabytkowe
(kafle, meble, plecionki z rogożyny
i trzciny, fragmenty strojów), j a k
też w s p ó ł c z e s n e
(rekonstruowane
przez spółdzielnie C P L i A w W i e l ­
barku
i Mikołajkach
tradycyjne
t k a n i n y i szmaciaki K a r o l i n y B ę ­
benkowej, hafty na czepkach J ó z e ­
finy Izdebskiej z J o d ł o w n i k a ) . W y ­
stawę
opracował
dr
Franciszek
Klonowski.

Cytat

“Kronika/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1964 t.18 z.4,” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 1 lipca 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/5917.

Formaty wyjściowe