Pierwsze strony i spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 2005 t. 49

Dublin Core

Tytuł

Pierwsze strony i spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 2005 t. 49

Opis

ETNOGRAFIA POLSKA 2005 t.49, s.2-4

Wydawca

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Data

2005

Prawa

PIA
licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5195

Format

application/pdf

Język

pol

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:4820

PDF Text

Text

INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII
POLSKIEJ A K A D E M I I N A U K

ETNOGRAFIA POLSKA
XLIX
Zeszyt 1-2

Warszawa
2005

REDAKTOR: IWONA KABZIŃSKA

Członkowie Rady Redakcyjnej: Jarosław Derlicki (sekretarz Redakcji),
Dagnosław Demski, Janusz Mucha, Maria Paradowska, Andrzej Woźniak
Zespół recenzentów: Mirosława Drozd-Piasecka,
Wanda Paprocka, Ryszard Tomicki
Adres Redakcji: 00-140 Warszawa, A l . Solidarności 105
E-mail: red_etno@iaepan.edu.pl

Koncepcja okładki: Elżbieta Dzięgiel, Iwona Kabzińska
Zdjęcie na okładce: studenci zagraniczni na Rynku Głównym w Krakowie
fot. I Leszek Dzięgiel I

Korekta: Redakcja i Autorzy

Etnografia Polska © Copyright 2005. A l l Rights Reserved
A l l papers, photos and cover are copyright to their authors and to Etnografia

Polska

Etnografia Polska is regularly indexed in the International Bibliography of the Social Sciences;
in IBZ - CD-ROM; IBR - International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature;
IBR - CD-ROM

Printed in Poland

PL ISSN 0071-1861

Skład i druk: Zakład Wydawniczy Letter Quality
01-216 Warszawa, ul. Brylowska 35/38, tel. 631 45 18
Drukarnia: PUIP, Jachranka 94
Objętość 24,5 ark. wyd. Nakład 350 + 10 egz. Papier offset 80 g

SPIS TREŚCI

Nauki o kulturze to nauki podstawowe. Wywiad z prof. dr. hab. Andrzejem Szahajem
- Michał Rydlewski
Cultural sciences are fundamental sciences. Interview with Prof. Andrzej Szahaj . . . .

5
15

ARTYKUŁY
Jolanta K o w a l s k a - Jak cię widzą
To be seen
Ewa N o w i c k a , Wojciech P o ł e ć - Sukces w szkole czy wbrew szkole. Dzieci romskie
i wietnamskie w oczach nauczycieli polskich
Success in school or against the school. The Roma and Vietnamese children in eyes
of Polish teachers
Ilze B o l d a n e , Dagnosław D e m s k i - Wzajemna percepcja Łotyszy i Polaków z Łotwy
Mutual perceptions between Latvians and Latvian Poles
Iwona K a b z i ń s k a - „Kultura narzekania", „globalny średniak", „narodowa nerwica"
i inne elementy wizerunku współczesnych Polaków (na podstawie wybranych arty­
kułów prasowych). Zarys problemu
"The culture of grumbling", "global mediocrity", "national neurosis"
and other elements of the image of contemporary Poles (in press articles).
An outline of the problem
Inga K u ź m a - Wybrane internetowe oblicza religijności katolickiej
Some faces of the Internet Catholic religiousness
Olga K w i a t k o w s k a - Nowoosadnictwo w Lucimiu, czyli historia pewnego ekspery¬
mentu artystyczno-społecznego. Część I
"New settlement" in the village of Lucim. The history of a particular social
and artistic experiment
Magdalena K u r z ę t k o w s k a - Didiwszczyna, czyli o życiu w ukraińskich koszarach
Didivshchyna - the informal rules of the soldier's life in the Ukraine
Lucyna P i s k a l s k a - Zjawisko samobójstwa i opinie osób w wieku 20-35 lat na jego temat
Suicide in views and opinions of persons in the 20-35 age bracket

17
30
31
56
57
87

89

124
125
146
147
167
169
196
197
214

NEKROLOGI
Doc. dr hab. Danuta Tylkowa (9 I 1932 - 11 X I I 2004) - Krystyna Hermanowicz-Nowak,
Zofia Szromba-Rysowa
Prof. dr hab. Leszek Dzięgiel (15 I X 1931 - 19 I V 2005) - Marek Tracz

215
219

KRONIKA
Zachwycająco-wstydliwa strona kultury - Mirosława Drozd-Piasecka
„Brasławszczyzna - Kresy Kresów I I Rzeczypospolitej" - Wiktoria Blacharska
Dni kultury tybetańskiej „Tybet w Poznaniu" - Anna Urbańska-Szymoszyn

223
228
231

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE I OMÓWIENIA
Andrzej W o ź n i a k - Katarzy bez Katarów
Jarosław K o l c z y ń s k i - Nieśmiertelny temat - wampiry
Jadwiga Pstrusińska, O tajnych językach Afganistanu i ich użytkownikach, Księgarnia Aka­
demicka, Kraków 2004, ss. 166 - Zbigniew Jasiewicz
Blisko, a tak daleko. Polacy w obwodzie brzeskim na Białorusi. Blizka, a tak dalioka. Paljaki
w bresckaj wobłasti u Białorusi, Adam Bobryk (red.), Siedleckie Towarzystwo Nau­
kowe, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska" Oddział w Siedlcach, Warszawa 2004,
ss. 307 - Zdzisław Julian Winnicki
Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie. Tradycja i współczesność. Praca
zbiorowa pod redakcją Antoniego Kuczyńskiego i Małgorzaty Michalskiej, Wrocław
2004, ss. 454 - Anna Milewska-Młynik
Bronisław Piłsudski (1866-1918). Człowiek - Uczony - Patriota, pod red. M . Rokosza,
Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego, Zakopane 2003,
ss. 240 - Anna Milewska-Młynik
Anna Malewska-Szałygin, Wiedza potoczna o sprawach publicznych. Rozmowy o władzy
lokalnej w wybranej gminie mazurskiej w latach 1994-1995, Wydawnictwo DiG,
Warszawa 2002, ss. 198 - Olga Kwiatkowska
Codzienne i niecodzienne. O wspólnotowości w realiach dzisiejszej Łodzi, „Łódzkie Studia
Etnograficzne", t. X L I I I , Grażyna Ewa Karpińska (red.), Łódź 2004, ss. 248
- Iwona Kabzińska
Adam Bartosz, Nie bój się Cygana. Na dara Romestar, Wstęp Ludwik Stomma, Wydawnic¬
two Pogranicze, Sejny 2005, ss. 294 - Marian Grzegorz Gerlich
Artur Kowalik, Kosmologia dawnych Słowian. Prolegomena do teologii politycznej dawnych
Słowian, Zakład Wydawniczy „NOMOS", Kraków 2004, ss. 543 - Jarosław Kolczyński

237
247
253

256

259

263

264

267
270
271

Cytat

“Pierwsze strony i spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 2005 t. 49,” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 1 lipca 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/5903.

Formaty wyjściowe