Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1993 t.37 z.2

Dublin Core

Tytuł

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1993 t.37 z.2

Opis

ETNOGRAFIA POLSKA 1993 t.37 z.2, s.4

Wydawca

Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1993

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:1533

Format

application/pdf
application/pdf

Język

pol.

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:1418

PDF Text

Text

INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII
POLSKIEJ A K A D E M I I N A U K

ETNOGRAFIA POLSKA
XXXVII
Zeszyt 2

Warszawa
1993

REDAKTOR: WANDA PAPROCKA
S E K R E T A R Z R E D A K C J I : IWONA KABZIŃSKA-STAWARZ

Członkowie Rady Redakcyjnej: Maria Biernacka, Mirosława Drozd-Piasecka,
Zbigniew Jasiewicz, Andrzej Stawarz, LAnna Zambrzycka-Steczkowska

Adres Redakcji: 00-140 Warszawa, Al. Solidarności 105

Koncepcja okładki: Iwona Kabzińska-Stawarz
Na okładce wykorzystano grafikę Alicji Czajkowskiej-Magdziak

Korekta: Autorzy

'

Etnografia Polska © Copyright 1993. All Rights Reserved
All Papers and Photos are copyright to their authors and to Etnografia Polska

Printed in Poland

P L ISSN 0071-1861

Skład i druk: Zakład Wydawniczy Letter Quality
01-026 Warszawa, Anielewicza 25 m. 104, 96, tel. 3814 88, 38 2627
Zam. nr 54/93. Objętość ark. wyd. 13. Nakład 500 egz. Papier offset 80 g

SPIS TREŚCI
Prof. Anna Kutrzeba-Pojnarowa (1913-1993) - Maria Biernacka

5

S T U D I A I MATERIAŁY
Anna Z i e l i ń s k a - Prestiż i funkcje języka polskiego w okolicach Baranowicz na
Białorusi
Prestige and functions of Polish language among the Polish population in
Byelorussia
Antoni K u c z y ń s k i ,
Władysław Ł a t y s z e w - O działalności pedagogicznej
Bronisława Piłsudskiego (prezentacja źródeł)
Educational activity of Bronisław Piłsudski (new source material)
Witold T r u s z k o w s k i ,
- Zdrowie i choroba w poglądach i ujęciu nazewniczym
mieszkańców wsi tradycyjnej
The concept of health and illness in traditional peasant views and terminology
Katarzyna P a r a d o w s k a - Włochy i Włosi w czasopiśmiennictwie polskim lat
1871-1914 (na przykładzie „Kłosów")
Italy and the Italians in the years 1871-1914 in Polish periodical literature (the case
of „Kłosy")
Maciej Z ą b e k - Zwyczaje kulinarne i wzory konsumpcji pożywienia w tradycyjnej
kulturze Sudańczyków
Culinary customs and patterns of food consumption in the Sudanese traditional
culture

19
28
29
44
45
76
77
93
95
119

KRONIKA
Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - Danuta Paprocka, Bogusław Paprocki
Źródła do dziejów rodziny Kolbergów (1819-1939) - Bogusław Paprocki
I Europejska Konferencja Muzeów Etnograficznych - Muzea i społeczeństwa w Europie
kultur, Paryż, 22-24 lutego 1993 r. - Edward Pietraszek
Ekologia i Folklor - Violetta Przerembska
I I Międzynarodowa Sesja „Duchowość narodów Europy Środkowo-Wschodniej.
Eros i Thanatos", część I , Lublin 30 marca - 2 kwietnia 1993 r. - Iwona
Kabzińska-Stawarz
Sympozjum ku uczczeniu 500-lecia ewangelizacji Ameryki Łacińskiej, Pieniężno
- Michał Krzyżagórski SVD
The Xinjiang Oirad in the 1990s: A Preliminary Report - Krystyna Chabros

121
132
137
141

145
152
159

Etnografia Polska is regularly listed in the International Current Awareness Service:
Anthropology. Selected material is indexed in the International Bibliography of Social and Cultural
Anthropology.

Cytat

“Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1993 t.37 z.2,” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 1 lipca 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/5888.

Formaty wyjściowe