Noty o autorach / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1997 t.51 z.3-4

Dublin Core

Tytuł

Noty o autorach / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1997 t.51 z.3-4

Opis

Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1997 t.51 z.3-4, s.221

Wydawca

Instytut Sztuki PAN

Data

1997

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:2645

Format

application/pdf

Język

pol.

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:2460

PDF Text

Text

NOTY O AUTORACH
Małgorzata Baranowska - poetka i historyk literatury. Autorka min. takich
książek, jak fumi(mi& miiryczny. Snrrfa/лд tvyoomzrüü i poez/u, 7» y«(
wuzr życie, Warszawa, Mwiqcr, /nfw wieW oraz wielu artykułów z za­
kresu wyobraźni symbolicznej i kultury masowej, dwóch tomów wierszy
МкШо, Zamrt w Лг«лг/асА. Ogłasza w „Twórczości" Prywofną Aiffon;
poez/i.
Zbigniew Bcncdyktowicz - antropolog kultury, redaktor „Kontekstów".
Kierownik Pracowni Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej.
Autor prac z zakresu wyobraźni symbolicznej i antropologii współczesnej,
min. książki (z Danutą Benedyktowicz) Dom № fWyc/i Wowf/.
John Berger - historyk sztuki, krytyk, pisarz. Autor min. takich prac, jak 77ie
SwmfM ( W füf/wr« о/У/гц«о, Лг| ( W Afvo/u/ion. 77ie ¿oot о/77ii«^j,
Ą%»»6y км/сглщ Лбом/ Looting, ЛмгЯ/ier Wm o/7f//mg, fig Ewrf/i, Олег
i» Europo, G.
Anna Beata Bohdziewicz - absolwentka etnografii UW, współpracowała przy
robieniu filmów min. z W. Borowczykiem, K. Kieślowskim, K. Zanussim.
Fotograf, autorka m.in. następujących cyklów fotografii: foWziermit czy/i
Ломл&а o W i n i ЛимЩ Anf)y?wzfÓKft oraz profesjonalnej kartoteki
aktorów polskich.
Hubert Czachowski - etnolog (UAM), pracuje w Dziale Folkloru w Muzeum
Etnograficznym w Toruniu; prowadzi zajęcia na UMK.
Dariusz Czaja - etnolog, studia UJ. Napisał pracę doktorską o symbolu
w filmie. Pracuje w Instytucie Etnologii UJ i w redakcji „Kontekstów"
Redaktor książki MiWogif рори/дгле.
Urszula Czartoryska - historyk sztuki, zajmuje się fotografią, emerytowany
profesor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, starszy kustosz Muzeum
Sztuki w Łodzi. Autorka książek frzygoaypWyczM/ofogrw/ii (1965). Or/
pop дли f/o izmti бомсергкн/ле/ (1973, 1976) oraz licznych artykułów.
Krystyna Czerni - absolwentka historii sztuki UJ. Publikuje w „Znaku",
„Tygodniku Powszechnym", „Odrze", „W Drodze".
Gilíes Deleuze (1925-1996) - filozof francuski, wieloletni wykładowca na
Uniwersytecie w Lyonie, Paris Vlll-Vincennes i College de France.
Zajmował się przede wszystkim problemem uwarunkowanych historycznie
i kulturowo obrazów myślenia, które mając charakter dynamiczny ciągle się
zmieniają, choć więc wiecznie wracamy do tego co było, to stale wracamy
inaczej.
Jarosław jot-Drużycki - studiuje etnologię na UW. Redaktor pisma po­
święconego kulturze miasta „KurWar". Zajmuje się antropologią miasta.
Richard Dyer - szef zakładu badań filmoznawczych - Joint School of Film and
Literature - w Warwick University. Naukowiec, publicysta, działacz ruchu
gejowskiego w Wielkiej Brytanii. Autor m.in. L/gAf Eiiferiuinmenf (1987)
i Он/у biferfummenf (1992).
Maria Jeczmyk - pracuje w Polskim Radiu S.A., program II, redakcja
publicystyki kulturalnej. Autorka rozmów z artystami - cykl rozmów
„Witryna sztuk wszelkich" oraz cyklu audycji Polska w Europie.
Ryszard Kasperowicz - ukończył historię sztuki na KUL-u. Asystent w kated­
rze Historii i Teorii Doktryn Artystycznych (KUL). Przygotowuje pracę
doktorską na temat B. Berensona.
Ewa Klekot - absolwentka etnologii (UW): asystentka w Katedrze Etnologii
i Antropologii Kulturowej UW. Zajmuje się sztuką popularną i uwarun­
kowaniami kulturowymi przekazu wizualnego.
Andrzej P. Kowalski - archeolog, doktor filozofii, pracuje w Instytucie
Archeologii i Etnologii UMK w Toruniu.

Wojciech Michera - antropolog kultury (studia UW), twórca telewizyjny,
prowadzi zajęcia na UW i w Akademii Teatralnej w Warszawie. Autor
książki Ллг/Шликл.
Bohdan Pociej - muzykolog, krytyk muzyczny. Napisał min. K/wyrywi/ci
/гимекку (1969), Ддсй. Muzyki i wic/We (1972), Weu - dztw;* - /оллд
(1972), Szkice z późnego го/лдлгуглш (1978), Mw/i/er (1993), ДдсА i/ego
muzyk (1995). Publikuje m.in. w „Znaku", „Ethosie", „Tygodniku Po­
wszechnym", „Ruchu Muzycznym". Autor licznych audycji radiowych.
Czesław Robotycki - dr hab., pracuje w Instytucie Etnologii UJ. Autor licznych
artykułów i książek, m.in. Eino/ogiw wobfc Wfiwy нурокголг/. Zajmuje się
etnologią kultury współczesnej.
Andrzej Różycki - ukończył Wydział Sztuk Pięknych UMK oraz wydział
reżyserski w łódzkiej Szkole Filmowej. Fotograf i filmowiec, autor licznych
filmów dokumentalnych bardzo często o profilu etnograficznym, m.in.
Ko.W&ifmmyMwm, M«yepr)'wwlneKwWne. СлнЛд УУгголШ. №'«WÍсголоУс дд/ftic/i amg.
Zona Rydet (1911-1997) - wybitna fotografka. Autorka min. takich cyklów
fotografii jak Mufy czfow/at, Awwr uciić" i wyobrwzw, MoWczono/ć"
¿Wabc/i (/róg oraz Zwpi'.; wc/okgiczw)'. Wzięła udział w ponad 350
wystawach.
Magdalena Sicramska - historyk, od 1986 r. kieruje Muzeum Żydowskiego
Instytutu Historycznego. Zajmuje się badaniem żydowskiej sztuki kultowej,
a szczególnie jej symboliką. Publikowała artykuły z tej dziedziny.
Sławomir Sikora - etnolog (studia UW). Sekretarz redakcji „Konteksty".
Zajmuje się antropologią fotografii i filmu.
Monika Sznajderman - etnolog (studia UW), studia doktoranckie IS PAN;
pisze pracę doktorską poświęconą postaci błazna w kulturze. Autorka książki
Zaraza. MiWog/a Ашпу, cWery i Лкк.
Marcin Szporko - etnolog (studia UW), studiuje na Międzywydziałowych
Studiach Doktoranckich UW. Zajmuje się antropologią współczesności,
a w szczególności antropologią polityki.
Joanna Tokarska-Bakir - etnolog, adiunkt w Katedrze Etnologii UW.
Napisała WyzWeme przez zmy.?/y. ТуЫЫД/е Wicrpcye .rokrio/ogiczni!,
До/ w otw Opwfrzwwd (w druku).
Jadwiga Wais - ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim.
Zajmuje się pograniczem filozofii i literatury. Publikowała min. w „Studiach
Filozoficznych", „Edukacji Filozoficznej". „Kontekstach". Obecnie jest
adiunktem w Zakładzie Filozofii AWF we Wrocławiu.
Helena Wayne (Malinowska) - najmłodsza córka Bronisława Malinowskiego
z pierwszego małżeństwa. Uczęszczała do szkoły w Anglii, studiowała
historię w USA. Po powrocie do Anglii pracowała w Foreign Office
Information Department a następnie kolejno w BBC Television, była
reporterką pisma „Life". Wydała korespondencję Bronisława Malinows­
kiego z żoną, Elsie Masson Malinowską, 77ie Sfory « / Li/g.
Edgar Wind (1900-1971) - Profesor historii sztuki, urodzony w Niemczech.
Znajomość historii sztuki łączył z głęboką wiedzą na temat starożytności
klasycznej, filozofii i estetyki. Był związany z Instytutem Warburga oraz
profesorem w University of Oxford. Autor m in. takich prac, jak Arf ( W
Лпдгс/iy, Е/оды«к% о/ Дуглбо/i, SfWif.t m /цопал/Л arf, Giorgiong'i
ТгглргЛд.
Terence Wright - profesor antropologii kultury, fotograf, wykładowca o me­
diach sztuki i antropologii wizualnej na wydziale humanistycznym w Uniwe­
rsytecie w Luton. Członek Oksfordzkiego Towarzystwa Fotografików.

227

Cytat

“Noty o autorach / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1997 t.51 z.3-4,” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 1 lipca 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/5880.

Formaty wyjściowe