Spis treści / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1998 t.52 z.2

Dublin Core

Tytuł

Spis treści / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1998 t.52 z.2

Opis

Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1998 t.52 z.2, s.1-2

Wydawca

Instytut Sztuki PAN

Data

1998

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:2649

Format

application/pdf

Język

pol.

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:2462

PDF Text

Text

g u0 5 6
i.

. ...

A* A-

KONTEKSTY
P O L S K A

A N T R O P O L O G I A1998

S Z T U K A

K U L T U R Y

L U D O W A

E T N O G R A F I A

rok LII n r 2 ( 2 4 1 ) Indeks 3 6 9 4 0 3

S Z T U K A

cena 5 zł

Stanisław Cichowicz Ignorabimus. Notatki antropologiczne

Teatr i Antropologia:

Kirsten Hastrup Poza antropologią, Antropologjako przedmiotprzedstawienia dramatycznego
Błazen zperspektywy kilku światów - rozmowa z Khalidem fyabji
Monika Sznajderman Błazen. Narodziny i struktura mitu.
Henryk Jurkowski lalki w rytuale

Śmierć w mediach:Magdalena Radkowska W poszukiwaniu zaginionej śmierci, czyli Ars moriendi dzisiaj
Krzysztof Cibor Jak nie umiera królewna Schiffer
Agnieszka Kirchner, Anna Wróbel „Ton nadaje radio Zet"
Dorota Hall Śmierćjako przynęta

Bronisław Malinowski Dzienniki (1908-19W

SPIS TREŚCI
Stanisław

Ignorabimus. Notatki antropologiczne

Cichowicz

TEATR I ANTROPOLOGIA

Kirsten

Błazen. Z perspektywy kilku światów. Z Khalidem Tyabji nie tylko o teatrze
rozmawiają Jola Cynkutis, Dagnosław Demski i Sławomir Sikora
Poza antropologią. Antropolog jako przedmiot przedstawienia dramatycznego .
Przekształcenie s'wiadomos'ci w przedstawieniach rytualnych: kilka myśli
i problemów
Początki teatru w Afryce i w obu Amerykach
Lalki w rytuale
Błazen. Narodziny i struktura mitu

Hastrup

Barbara

Myerhoff

Leslie Du. S. Read
Henryk

Jurkowski

Monika

Sznajderman

6
20
29
32
35
46

ŚMIERĆ W MEDIACH
Magdalena
Krzysztof

Radkowska
Cibor

Zuzanna

Grębecka-Ćwiek

Tomasz Rakowski
Agnieszka Kirchner, Anna

Wróbel

Dorota Hall
Agnieszka

Kamińska

Tomoho Umeda
Tomoho Umeda
Draginja

Nadaidin

Marceli Zygala
Krzysztof

Strachota

Krzysztof

Kosowski

Adrianna

Kabza

Tomasz

Strączek

Iwona

Chodorowska

W poszukiwaniu zaginionej śmierci, czyli Ars moriendi dzisiaj
Jak nie umiera królewna Schiffer. Kilka słów o śmiercionośnej reklamie
Matczyny ból nie ma granic. Opis śmierci w czasopismach kobiecych
Zaczytując się w brukowcach
„Ton nadaje radio Zet"
Śmierć jako przynęta
Tamagotchi - ogniwo pomiędzy lalką a zwierzątkiem. Wirtualne cmentarze
dla cyber-stworzonka
Kendo. Pomiędzy życiem a śmiercią
Krótka refleksja na temat śmierci w Manga i nie tylko
Estetyzacj a śmierci
Uwagi o śmierci w fotografii reporterskiej. Z inspiracji wystawy World Press
Foto'97
Śmierć i śmierci obraz w Islamskiej Republice Iranu - szkic
Równi ludzie, egalitarna śmierć w wolnych mediach państw rozwiniętej
demokracji
Jak mówi cisza - marsze przeciw przemocy
„Tragarz śmierci"
Świat żywych i umarłych

55
60
62
65
67
68
70
74
76
78
79
82
83
85
87
91

PRZECZYTANO, ZOBACZONO...
Jarosław Eichstaedt
Piotr Kowalski
Ewa Klekot

Wspomnienie o prawdziwych mężczyznach
Nekrologia i antropologia współczesności
Huculskie mity i Mit Huculszczyzny

96
99
101

Dzienniki, Zeszyt 2

103

BRONISŁAW MALINOWSKI
Bronisław

Malinowski

Streszczenia

112

Noty o autorach

112

Na
Na

o k ł a d c e : Leszek Mądzik, Tchnienie. Fot. Andrzej John
s t r o n i e t y t u ł o w e j : Jan Bernasiewicz, Diabeł i śmierć, fot. Jarosław Wójcik z albumu Aleksandra Jackowskiego
Sztuka zwana naiwną, Warszawa 1995
© Copyright by „Konteksty". Przedruk za zgodą redakcji

Numer dotowany przez

Ministerstwo Kultury i Sztuki
i Fundację im. Stefana Batorego

POLSKA

SZTUKA

LUDOWA

KONTEKSTY
ANTROPOLOGIA

KULTURY

ETNOGRAFIA

SZTUKA

nr 2 - 1998

INSTYTUT SZTUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

CONTENTS
Stanisław Cichowicz

Ignorabimus. Anthropological Notes

3

THEATRE and ANTHROPOLOGY
* **

The Fool. From the Perspective of a Few Worlds. Khalid Tyabji Talks Not Only
About Theatre with Jola Cynkutis, Dagnosław Demski and Sławomir Sikora . .
Out of Anthropology. The Anthropologist as an Object of Dramatic
Representation
The Transformation of Consciousness in Ritual Performances: Some
Thoughts and Questions
Beginnings of Theatre in Africa and the Americas
Puppets in Rituals
The Jester. The Birth and Structure of a Myth

Kirsten Hastrup
Barbara Myerhoff
Leslie Du. S. Read
Henryk Jurkowski
Monika Sznajderman

6
20
29
32
35
46

DEATH IN MASS MEDIA
Magdalena Radkowska
Krzysztof Cibor
Zuzanna Grębecka-Ćwiek
Tomasz Rakowski
Agnieszka Kirchner, Anna Wróbel
Dorota Hall
Agnieszka Kamińska
Tomoho Umeda
Tomoho Umeda
Draginja Nadazdin
Marceli Zygala
Krzysztof Strachota
Krzysztof Kosowski
Adrianna Kabza
Tomasz Strączek
Iwona Chodorowska

Raiders of the Lost Death or Ars Moriendi Today
How Beauty Queen Schiffer Dies Not. Few Remarks on Lethal Advertising . .
Motherly Love is Boundless. A Description of Death in Women's Magazines .
Devouring Tabloids
Radio „Zet" Sets the Tone
Death as a Bait
Tamagotchi - a Link Between Doll and Animal. Virtual Cemeteries
for Cyber-Creatures
Kendo. Between Death and Life
A Brief Reflection on Death in Manga and not Only
"Beautification" of Death
Remarks on Death in Reporter's Photography, Ispired by World Press
Photo'97
Death and the Image of Death in the Islamic Republic of Iran - essay
Equal People, Egalitarian Death in the Free Media of Fully Democratic
States
How Silence Speaks. Marches Against Violence
"The Porter of Death"
A World of the Living and Dead

55
60
62
65
67
68

Mention of Real Men
Necrology and Anthropology of the Present Time
Hutzul Myths and the Myth of Hutzulshchyna

96
99
101

A Diary (1908-1913). Copybook 2

103

70
74
76
78
79
82
83
85
87
91

RECENTLY READ & SEEN
Jarosław Eichstaedt
Piotr Kowalski
Ewa Klekot

BRONISŁAW MALINOWSKI
Bronisław

Malinowski

Summary of the Articles

1 1 2

Notes about Authors

1 1 2

Redagują:

Zbigniew Benedyktowicz (redaktor naczelny), Aleksander Jackowski, S ł a w o m i r Sikora (sekretarz redakcji),
Danuta Benedyktowicz, Dariusz Czaja

Doradzają

i w s p ó ł p r a c u j ą : Jerzy B a r t m i ń s k i , Antoni Kroh, C z e s ł a w Robotycki, Ludwik Stomma, Roch Sulima, Zofia Bisiak

T ł u m a c z e n i a :
Korekta:
Projekt

okładki

Redaktor
Adres

Aleksandra R o d z i ń s k a - C h o j n o w s k a , Andrzej Szczepanik

Barbara S a w ó w
i strony

techniczny:

redakcji:

tytułowej:

Jacek K r ó l a k

Krzysztof Nalewajko

Instytut Sztuki PAN, ul. D ł u g a 28, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 994, tel. 831-32-71/4 wew. 243; fax 831-31 -49

Cytat

“Spis treści / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1998 t.52 z.2,” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 1 lipca 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/5878.

Formaty wyjściowe