Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1

Dublin Core

Tytuł

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1

Opis

ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1, s.5-10

Wydawca

Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1980

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:1001

Format

application/pdf
application/pdf

Język

pol.

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:920

PDF Text

Text

ETNOGRAFIA POLSKA
XXIV
Zeszyt 1

POLSKA
INSTYTUT

AKADEMIA

HISTORII

KULTURY

NAUK
MATERIALNEJ

OfenDrii Л.1ПДТГ

r

"^0J0Wt

ETNOGRAFIA POLSKA
XXIV
Zeszyt 1

WROCŁAW • WARSZAWA • KRAKÓW • GDANSK
ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH
WYDAWNICTWO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
1980

REDAKTOR: WITOLD DYNOWSKI
SEKRETARZ REDAKCJI: KRYSTYNA

MAŁKOWSKA

CZŁONKOWIE R A D Y R E D A K C Y J N E J : JOZEF BURSZTA,
M A R I A B I E R N A C K A (PRZEWODNICZĄCY), M A R I A F R A N K O W S K A ,
JADWIGA KLIMASZEWSKA, ANNA KUTRZEBA-POJNAROWA, WANDA PAPROCKA,
ZOFIA SZYFELBEJN-SOKOLEWICZOWA

Adres Redakcji: 00-140 Warszawa,

Świerczewskiego

Okładkę projektował Edward

© Copyright

by

Zakład

Narodowy

Im.

Printed

Kostka

O s s o l i ń s k i c h . Wydawnictwo.

In

105

Wroclaw

Poland

Z a k ł a d N a r o d o w y i m . O s s o l i ń s k i c h — W y d a w n i c t w o . W r o c l a w 1980
N a k ł a d : 700 egz. O b j ę t o ś ć : a r k . w y d . 26,50, a r k . d r u k . 22,13 + 1 w k l . ,
a r k . A l 29. P a p i e r p o w i e k , k l . V , 80 g, 70 X 100. O d d a n o do s k ł a ­
d a n i a 3 I X 1979. P o d p i s a n o do d r u k u 24 I I I 1980. D r u k u k o ń c z o n o
w k w i e t n i u 1980. W r o c ł a w s k a D r u k a r n i a N a u k o w a . Z a m . 1107/79.
T-18. C e n a z ł 55,—

1910

т

Szanownemu Panu Profesorowi Witoldowi Dynowskiemu,
inicjatorowi i kierownikowi wieloletnich badań
etnograficznych w Mongolii — z okazji 50-lecia
pracy naukowej tom ten poświęcamy
Komitet

i
i

Redakcyjny

SPIS TREŚCI
Międzynarodowe Sympozjum Mongolistyczne w Warszawie — program .
.
Witold D y n o w s k i — Z przemówienia wygłoszonego na otwarciu Międzyna­
rodowego Sympozjum Mongolistycznego w Warszawie pod hasłem „Tra­
dycja we współczesnej kulturze Mongolskiej Republiki Ludowej" . . .
Walther H e i s s i g — Reconstructing Old Mongolian Material Culture from
Folk-poetry
Anatolii M. K h a z a n o v — The Origin of the Genghiz Khan's State: an
Anthropological Approach
Choi L u b s a n g j a b — Milk in the Mongol Customs. Some Remarks on
its Symbolic Significance
Andreas R ó n a - T a s — The Place of Agriculture in the Ethnography of
the Mongols
Kurumi S u g i t a — Some Materials for the Study on Mongolian Women .
Siergiej J u . N i e k l u d o w — Zamietki o mifołogiczeskoj i folkłorno-epiczeskoj simwolikie u mongolskich narodów: simwolika zołota . . .
E r i k a T a u b e — Sowriemiennoje sostojanije tradicyonnych form byta i kul­
tury cengielskich tuwincew
Gelegijn C e r e n c h a n d — К niekotórym woprosam etniczeskogo razwitija
w MNR
Stanisław G o d z i ń s k i — Sztuka mongolska
Iwona K a b z i ń s k a - S t a w a r z — Mongolskie widzenie świata i jego od­
bicie w grze cagaan mod (wybrane przykłady)
Streszczenie w j . angielskim
Streszczenie w j . rosyjskim
Zofia S o k o l e w i c z — Funkcje kultury tradycyjnej we współczesnym spo­
łeczeństwie M R L
Streszczenie w j . angielskim
Streszczenie w j . rosyjskim
S ł a w o j S z y n k i e w i c z — Współczesne zmiany terminologii pokrewieństwa
u Mongołów
.
Streszczenie w j . angielskim
Streszczenie w j . rosyjskim
Lech M r ó z , Jacek O l ę d z k i — Wizerunek dobrego pasterza. Przyczynek
do sposobów zajmowania przestrzeni przez pasterzy mongolskich .
.
.
Streszczenie w j . angielskim
Streszczenie w j . rosyjskim
Jerzy Sławomir W a s i l e w s k i — Podarować — znaleźć — zgubić — zbłą­
dzić. Niektóre kategorie języka symbolicznego związane z opozycją ż y ­
cie — śmierć
Streszczenie w j . angielskim
Streszczenie w j . rosyjskim

11

13
19
29
41
45
53
65
95
101
105
121
135
136
139
158
162
167
206
208
211
278
280

283
298
301

6

SPIS TREŚCI

Alicja J a w o r s k a ,
Jadwiga К а г к u с i ń s к a - С h o r ą ż u к — Mongol­
skie prawo spadkowe — wprowadzenie i tłumaczenie z oryginału .

KRONIKA
Margaret Mead 1901-1978 — Zofia Sokolewicz
Roger Caillois 1913-1978 — Zofia Sokolewicz
O projekcie syntetycznego opracowania architektury
karpacko-bałkańskim — Maria Gładyszowa

ludowej na

obszarze

RECENZJE
Szagdaryn Bdra, Mongolskaja istoriografija, X I I I - X V I I w w , Moskwa 1978 —
Iwona Kabzińska-Stawarz
Natalja L . Żukowskaja, Łamaizm i rannije formy rieligii, Moskwa 1977 —
Sławoj
Szynkiewicz
Inessa I . Łomakina, Ułan-Bator, Leningrad 1977 — Iwona Kabzińska-Stawarz
.
Josef Kolmaś, The Iconography of the Derge K a n j u r and Tanjur, New
Delhi 1978 — Jifi Sima
Siemja i siemiejnyje obriady u narodów Sriedniej Azii i Kazachstana, Mosk­
wa 1978 — Sławoj
Szynkiewicz
Gawriłł W. Ksenofontow, Ellejada. Matieriały po mifołogii i legiendarnoj
istorii jakutow, Moskwa 1977 — Sławoj
Szynkiewicz
Martti Gronfors, Blood Feuding among Finnish Gypsies, Helsinki 1977 —
Renata Hryń
Eugeniusz Rzewuski, Azania zamani, Warszawa 1978 — Wiesława
Wasilewska
Włodzimierz Pawluczuk, Żywioł i forma, Warszawa 1978 — Ewa
Oźminkowska

СОДЕРЖАНИЕ
Международный монголоведческий симпозиум в Варшаве — программа
Витольд Д ы н о в с к и — Из речи при открытии Международного монголоведческого
симпозиума в Варшаве с тематикой „Традиция в современной культуре Монголь­
ской Народной Республики"
Вальтер Х е й с с и г — Реконструкция древней монгольской культуры на основе народ­
ной поэзии
Анатолий М. Х а з а н о в — Начало государства Чингизхана: антропологический под­
ход
Чой Л у б с а н г д ж а б — Молоко в монгольских обычаях. Замечания по его символи­
ческому значению
Андреас Р о н а Т а ш — Место сельского хозяйства в этнографии монголов
Куруми С у гит а — Материалы к исследованиям, касающимся монгольской женщины
Сергей Ю. Н е к л ю д о в — Заметки о мифологической и фольклорно-эпической симво­
лике у монгольских народов: символика золота
Эрика Т а у б е — Современное состояние традиционных форм быта и культуры ценгельских тувинцев
Гелегийн Ц е р е н х а н д — К некоторым вопросам этнического развития в МНР . . .
Станислав Г о д з и н ь с к и — Монгольское искусство
Ивона К а б з и н ь с к а - С т а в а х — Монгольское мироощущение и его отражение в игре
цагаан мод
Резюме на английском языке
Резюме на русском языке

II

13
19
29
41
45
53
65
95
101
105
121
135
136

София С о к о л е в и ч — Функции традиционной культуры в современном обществе МНР
Резюме на английском языке
Резюме на русском языке
Славой Ш и н к е в и ч — Современные изменения в терминологии родства у монголов
Резюме на английском языке
Резюме на русском языке
Л ex М р у з , Яцек О л е н д з к и — Образ хорошего скотовода. К вопросу о способах зани­
мания пространства монгольскими скотоводами
Резюме на английском языке
Резюме на русском языке

139
158
162
167
206
208
211
278
280

Ежи Славомир В а с и л е в с к и — Подарить — найти — потерять — заблудиться. Неко­
торые категории символического языка, связанные с противоположностью жизнь
— смерть
Резюме на английском языке
Резюме на русском языке

283
298
301

Алиция Я в о р с к а , Ядвига К а р к у ц и н ь с к а - Х о р о н ж у к — Монгольское наследст­
венное право — введение и перевод подлинника
'

305

8

SPIS

TREŚCI

ХРОНИКА
Маргарет Мид 1901-1978 - София Соколевич
319
Роже Калуа 1913-1978 - София Соколевич
320
О проекте синтетической разработки народного зодчества на карпатско-балканской
территории — Мария Гладыш
321

РЕЦЕНЗИИ
Шагдарын Бира, Монгольская историография, ХЩ-ХУП вв., Москва 1978 — Ивона
Кабзиньска - Ставаж
Наталья Л. Жуковская, Ламаизм и ранние формы религии, Москва 1977 — Славой
Шинкевич
Инесса И. Ломакина, Улан-Батор, Ленинград 1977 — Ивона Кабзиньска - Ставаж . .
Йосеф Кольмас, Иконография Дердж Канджур и Танджур, Нью Дели 1978 — Ири Сима
Семья и семейные обряды у народов Средней Азии и Казахстана, Москва 1978 — Славой
Шинкевич
Гаврилл В. Ксенофонт, Эллеяда. Материалы по мифологии и легендарной истории
якутов, Москва 1977 — Славой Шинкевич
Мартти Грюнфорс, Кровная месть среди финских цыган, Хельсинки 1977 — Рената
Хрынъ
Эугениуш Жевуски, Азаниа замани, Варшава 1978 — Веслава Василевска
Влодзимеж Павлючук, Стихия и форма, Варшава 1978 — Эва Озьминковска

325
328
332
333
335
339
342
348
351

CONTENTS
International Mongolian Symposium in Warsaw — program
Witold D y n o w s к i — From the speech held at the opening of the Interna­
tional Mongolian Symposium in Warsaw under the motto: „Tradition
in Present-Day Culture of the Mongolian People's Republic" . . . .
Walther H e i s s i g — Reconstructing Old Mongolian Material Culture from
Folk-Poetry
Anatolii M. K h a z a n o v — The Origin of the Genghiz Khan's State: an
Anthropological Approach
Choi L u b s a n g j a b — Milk in the Mongol Customs. Some Remarks on its
Symbolic Significance
Andreas R ó n a - T a s — The Place of Agriculture in the Ethnography of
the Mongols
Kurumi S u g i t a — Some Materials for the Study on Mongolian fWomen .
.
Siergiej Ju. N i e k l u d o v — Remarks concerning the mythological and folk­
lore-epic symbolic among Mongolian people: the symbolic of gold .
.
E r i k a T a u b e — The contemporary position of traditional forms of life and
culture of Cengel Tuwins
Gelegijn C e r e n c h a n d — Selected problems of ethnic dynamics in the
Mongolian People's Republic
Stanisław G o d z i ń s k i — Mongolian A r t
Iwona K a b z i ń s k a - S t a w a r z — The Mongolian View of the World and
its Reflection in the Tsagaan mod Game
Summary in English
Summary in Russian
Zofia S o k o l e w i c z — The Function of Traditional Culture in the PresentDay Mongolian Society
Summary in English
Summary in Russian
S ł a w o j S z y n k . i e w d c z — Contemporary Changes in the Mongolian K i n ­
ship Terminology
Summary in English
Summary in Russian
Lech M r ó z , Jacek O l ę d z k i — The Image of a Good Herdsman. A con­
tribution to methods of space occupation by Mongolian herdsmen .
.
Summary in English
Summary in Russian
Jerzy Sławomir W a s i l e w s k i — Giving — Finding — Loosing — Blunder­
ing. Some categories of the symbolic language connected with the opposi­
tion Life versus Death
Summary in English
Summary in Russian

11

13
19
29
41
45
53
65
95
101
105
121
135
136
139
158
162
167
206
208
211
278
280

283
298
301

10

SPIS TREŚCI

CHRONICLE
Alicja J a w o r s k a , Jadwiga K a r k u c i ń s k a - C h o r ą ż u k —• The Mon­
golian Inheritance L a w — Introduction and translation of the original .
Margaret Mead 1901 - 1978 — Zofia Sokolewicz
Roger Caillois 1913 - 1978 — Zofia Sokolewicz
About the project of a synthetic elaboration of folk architecture in the C a r ­
pathian-Balkan area — Maria Gładyszowa

305
319
320
321

REVIEWS
Szagdaryn Bira, Mongolskaja istoriografija, X I I I - X V I I centuries, Moscow
1978 — Iwona Kabzińska-Stawarz
Natalja L . Żukowskaja, Lamaizm i rannie formy religii, Moscow 1977 —
Sławoj
Szynkiewicz
Inessa I . Lomakina, Ułan-Bator, Leningrad 1977 — Iwono
Kabzińska-Stawarz
Josef Kolmas, The Iconography of the Derge Kanjur and Tanjur, New Delhi
1978 — Jifi Sima
Semiya i semeynye obriady u narodov Sredney Azii i Kazachstana, Moscow
1978 — Sławoj Szynkiewicz
Gavrill V. Ksenofontov, Elleiada. Materiały po mifołogii i legendarnoy istorii
yakutov, Moscow 1977 — Sławoj
Szynkiewicz
Martti Gronfors, Blood Feuding among Finnish Gypsies, Helsinki 1977 —
Renata Hryń
Eugeniusz Rzewuski, Azania Zamani, Warsaw 1978 — Wiesława
Wasilewska .
Włodzimierz Pawluczuk, The Element and the Form, Warsaw 1978 — Ewa
Oźminkowska

325
328

332
333
335
339
342
348
351

Cytat

“Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1,” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 6 października 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/11485.

Formaty wyjściowe