Międzynarodowe Sympozjum Mongolistyczne w Warszawie - program / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1

Dublin Core

Tytuł

Międzynarodowe Sympozjum Mongolistyczne w Warszawie - program / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1

Opis

ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1, s.11-12

Wydawca

Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1980

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:1002

Format

application/pdf
application/pdf

Język

pol.

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:921

PDF Text

Text

„Etnografia Polska", t. X X I V z. 1
ISSN 00П-Ш1

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM MONGOLISTYCZNE
W WARSZAWIE — PROGRAM
W dniach 24-25 października 1978 r. odbyło się Sympozjum poświę­
cone Tradycji we współczesnej
kulturze Mongolskiej
Republiki
Ludo­
wej. Zorganizowały je Katedra Etnografii Uniwersytetu Warszawskie­
go oraz Zakład Etnografii Instytutu Historii K u l t u r y Materialnej PAN,
posiedzenia zaś odbywały się w lokalach obu instytucji. Sympozjum po­
łączone zostało z uroczystością jubileuszu 75-lecia Profesora dr. Witolda
Dynowskiego, organizatora polskich badań etnograficznych w Mongolii.
Udział w sympozjum wzięli uczeni z Mongolii, Austrii, Finlandii,
Francji, Japonii, NRD, RFN, Węgier, USA, ZSRR i Polski. Obecny był
także amabasador M R L w Polsce. Było to najbardziej reprezentatywne
spotkanie naukowe mongolistów kiedykolwiek zorganizowane poza gra­
nicami MRL, a jednocześnie pierwsza w historii mongolistyki konferen­
cja poświęcona przede wszystkim problematyce etnograficznej . Ponie­
waż nie wszyscy mongoliści mają możliwość prowadzenia badań nad
współczesnością, część wygłoszonych referatów wychodziła poza ramy
zakreślone t y t u ł e m sympozjum. Poniżej przytaczamy listę referatów
w kolejności ich wygłoszania.
Witold Dynowski, Słowo
wstępne.
Zofia Sokolewicz, Funkcje kultury tradycyjnej
we współczesnym
spo­
łeczeństwie
mongolskim.
Walther Heissig, Rekonstrukcja
mongolskiej kultury materialnej na pod­
stawie źródeł
literackich.
Stanisław Kałużyński, System imion własnych w „Tajnej historii Mon­
gołów".
Pentti Aalto, Odbicie najazdu mongolskiego na obszarze
przybałtyckim.
Anatolij Chazanow, Powstanie państwa Czyngis-chana, refleksje
antro­
pologiczne (wystąpienie
poza programem).
Sławoj Szynkiewicz, Wesele — obrzęd uświęcenia
małżeństwa
przez
przeszłość
kulturową.
Jerzy Wasilewski, Podstawowe kategorie języka symbolicznego w tra­
dycyjnej
kulturze Torgutów
Ałtaju.
1

1

Sprawozdanie
t. 23: 1979 z. 2.

z

sympozjum

zamieszczone

zostało

w

„Etnografii

Polskiej",

12

MIĘDZYNARODOWE

SYMPOZJUM

MONGOLISTYCZNE

Jacek Olędzki, Lech Mróz, Wizerunek dobrego pasterza.
Iwona Kabzińska-Stawarz, Mongolska gra cagaan mod jako
świadectwo
kultu przyrody i kultu ognia.
Robertę Hamayon, Władza mężczyzn realizuje się przez język
kobiecy.
Czoj Łuwsandżaw, O niektórych
tradycyjnych
zwyczajach
związanycii
z mlekiem w
Mongolii.
Erika Taube, Współczesny
obraz życia Tuwińców
północno-zachodniej
MRL.
Kurumi Sugita, O badaniach nad kobietą
mongolską.
Michael Underdown, Koncepcja braterstwa broni w historii
Mongolii.
Gelegijn Cerenchand, Powszechne i swoiste cechy procesów
etnicznych
w
Mongolii.
Na koniec odbyły się obrady „okrągłego stołu" poświęcone badaniom
mongolistycznym.
Materiały zawarte w obecnym zeszycie „Etnografii Polskiej" składa­
ją się z części referatów wygłoszonych na Sympozjum (niekiedy w roz­
szerzonej lub zmienionej przez autorów formie) oraz z referatów nade­
słanych przez osoby, które nie zdołały przyjechać na Sympozjum. Pu­
blikujemy je w językach oryginalnych. Część referatów nie mogła być
opublikowana z przyczyn technicznych (nieprzygotowanie na czas wer­
sji przeznaczonej do druku). Pragniemy je opublikować w t. X X V z. ]
„Etnografii Polskiej".
Od Redakcji

Cytat

“Międzynarodowe Sympozjum Mongolistyczne w Warszawie - program / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1,” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 27 stycznia 2023, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/11484.

Formaty wyjściowe