Wstępniak / Barbarzyńca 2008 nr 3 (13)

Dublin Core

Tytuł

Wstępniak / Barbarzyńca 2008 nr 3 (13)

Opis

Barbarzyńca - pismo antropologiczne

Wydawca

Stowarzyszenie Antropologiczne „Archipelagi Kultury”

Data

2008

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5586

Format

application/pdf

Język

pol.

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5194

PDF Text

Text

ARBARZVNCA

T

Redakcja
Marcin Bartoszek
Weronika Chodacz (redaktor naczelna)
Przemysław Ciura
Joanna Florczak
Artur Karwat
Michał Nieniewski
Katarzyna Nowak
Łukasz Sochacki
Marcin Tabola
Dariusz Żukowski
Wydawca
Stowarzyszenie Antropologiczne „Archipelagi Kultury"
we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Etnologii
i Antropologii Kulturowej UJ oraz Instytutem Etnologii
i Antropologii Kulturowej UJ
A d r e s w y d a w c y i redakcji
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
e-mail: redakcja@barbarzynca.com
tel.012 663 15 32
tel./faks 012 663 15 31
http://barbarzynca.com

Skupimy się natomiast na dramatach Leśmiana. Powie­
my kilka słów o teatrze w Internecie. Z Krystianem Lupą
porozmawiamy o tym, dlaczego pisanie jest konieczne
i w sumie niemożliwe. Zachęceni tym paradoksem, spró¬
bujemy jeszcze wyrazić niewyrażalne. A dla odprężenia
wyruszymy w świat: zdrzemniemy się w aborygeńskim
Czasie Snu i opowiemy kilka mitów Winnebago.
Zapraszamy do lektury.

Recenzje n a u k o w e
neTTheatre
MilczącespoĄanie dwóch teatrów
Ojcobó(j)stwo

rzynasty numer „Barbarzyńcy" jest częściowo o te­
atrze. Należałoby pewnie zacząć od słów: „Już
Eurypides...". Pozwolimy sobie jednak być przewrotni
i o tragediach Greków me wspomnimy ani słowem. Nie
odniesiemy się też do pochopnego, ale dość popularnego
w niektórych kręgach stwierdzenia pewnego Anglika, że
teatrem świat, a aktorami ludzie, „którzy kolejno wchodzą
i znikają". W końcu nikt tego do dziś me udowodnił. Nie
żeby me próbowano! Gdy pewien amerykański badacz
raz a dobrze zajął się teatrem życia codziennego, mar­
ketingowi spece zaraz sprowadzili jego śmiałą metaforę
do technik autoprezentacji. Z marketingiem nam me po
drodze. Dlatego o tym wszystkim pisać me będziemy.

Prof. dr hab.
Piotr Kowalski
Prof. dr hab.
Czesław Robotycki

Figura tricotera

Dr hab.
Andrzej Szyjewski

Jeżyk, zagłady -jezy\ świadectwa
O bombie

Dr hab.
Dariusz Czaja

Redakcja
Claude Levi-Strauss, myśliciel nieoswojony,
badacz smutnych tropików, wielbiciel potraw
surowych i ugotowanych, który jak nikt inny
opowiada o rysiu, a przede wszystkim znakomity
antropolog, c z ł o n e k A k a d e m i i Francuskiej,
doktor honoris c g u s g piętnastu u n i w e r s y t e t ó w ,
w s p ó ł t w ó r c a strukturalizmu,
28 listopada tego roku s k o ń c z y ł "100 lat.
Panie Profesorze, d z i ę k u j e m y
i i y c z y m y zdrowia!

Opieka edytorska i techniczna

R e d a k c j a pisma

„Barbarzyńca"

WYDAWNICTWO

JAK
www.wydawnictwojak.pl
ul. Zacisze 7,31-156 Kraków
Projekt okładki
Dariusz Żukowski
Nakład 650 egz.
W sprawie prenumeraty prosimy o kontakt z redakcją.
Prosimy nadsyłać propozycje artykułów do publikacji przez e-mail
(szczegółowe wskazówki na naszej stronie internetowej).
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Od instytucji oraz firm związanych z kulturą i nauką przyjmujemy
propozycje umieszczenia reklamy w czasopiśmie.

Redakcja dziękuje za wsparcie finansowe Prorektorowi UJ
prof. Andrzejowi Mani, Prodziekanowi Wydziału Histo­
rycznego UJ prof. Janowi Świcchowi, Fundacji „Bratniak"
oraz Radzie Kól Naukowych UJ.

Claude L é v i - S t r a u s s , penseur sauvage.,
explorateur de tristes tropiques, amateur du cru
et du cuit, conteur i n é g a l é de l'histoire du lynx
et - avant tout - anthropologue de renommé
mondiale, membre de l ' A c a d é m i e f r a n ç a i s e ,
docteur honoris causa de quinze universités,
cofondateur du structuralisme fete,
le 28 novembre prochain, son centenaire.
Monsieur le Professeur, nous vous remercions et
souhaitons une excellente s a n t é !
La

rédaction

de

„Barbarzyńca"

BARBARZYŃCA

3 (13) PDD8

Kolekcja

Cytat

“Wstępniak / Barbarzyńca 2008 nr 3 (13),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 27 stycznia 2023, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/11476.

Formaty wyjściowe