Spisy terści / LUD 1981 t.65

Dublin Core

Tytuł

Spisy terści / LUD 1981 t.65

Opis

LUD 1981 t.65, s.411-414

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1981

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:1821

Format

application/pdf
application/pdf

Język

pol

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:1688

PDF Text

Text

SPlIS TREScr
I. STUDIIA, iROZPRA WY

Bohdan C z a r' n o c k i, Kryzy'sy - kuźnie kJUltur. EwolucJonizm
MaJrv1na
Hardsa
, Kl1z)'ls,ztofif> i ą t ik o w s Iki, NiewerbalJne 'komunikowanie
&ię w obrzędzie weselnym w polskiej ikulturze ludO!Wej XIX w. Podstawy analizy pmgmatycznej
Tadeusz M a r g u l, Motywy wiary w wilkołaka.
Urszula L e h '1", Urok w aspekcie d7Jiałań magiczno-religijnych
Mariusz B a u m a n n, Zadruga w JugosławiJ. Próba typologii
Leszek Dz i ę g i e l, Upr-awa rośliJn w lfo~niCltwie chłopsk,im dzisiejs,zego Kurd)'lstaJllu iraokieg,o
Danuta P e n k a l a, Społeczno- kJUlturo!we uwarunkowania
sytua'cji zdrowotinej
ludności wiejskiej we Wlspólczesnym Afganistanie .

m.

3

33
55
91
105
121
145

ARTYKUŁY, OiMOWmNitA, MATER:DAf.Y

Jerzy A d a m c z e w s ik i, Etnografia w Bułga'l"H
Jerzy A d a m c z e w s k i, Christo WaikareJ.ski a etnografia bułgarska
Michał B u c h o w s k i źródłowe podstawy rek'onstrukcji kultury symbolicznej daWUlych Słowian
Fr'aJllciszek K o t u l a, Współży,me z folklorem .
Marian P i s ar z a k, Pokarmy wielkanocne w Polsce
Krzysztof W O' l s ki, Wojłoiki - kobierce pilśniowe
Alicja B e d n a r c z u k, Obrzezanie chłopców cygańslcich w Pri5tinie okręg
K,osovo w Jugosławii
Gll'zegorz S k a l s k i, Francuskie muzea etnograficzne,
cz. I
!lU. MCII!lNZJE, P,RZEGLĄDY WYDlA. WlNrLOIIW

171
197
205
217
231
247
265
271

l[ CZASOPlLSM

Alexander Alland, Jr., To be Human. An Iintrodudion
to Anthropology,
1980 (Wojciech Burs2Jta, Michal Buchowski) .
Science of Religion: Studies in Methodology. Ed. by Lauru Homo,
1979
(Michal Buchowski)
Gestures. Their Origin and Distribution.
D. Morris, P. Collett, P. Marsh,
M. O.'S'houghnessy, 1979 (Elżbieta Goździak)
Toivo Vuorela, Eithnology in Finland before 1920. The His1;oifYof Learning
and Science in Finland 1828 - 19,18, 1977 (Andrzej Lipski) .
Tradicija w istorii kultury, red. W. A. Karpuszin, 1978 (Andrzej Lipski).
CoHn M. Turnbull, likowie, ludzie gór, 1980 {Ryszard Kantor) .
Roman Wachowicz, Bolskie korzenie. Opowieść {) żydu pols'kich eInigmIlltów
w Brazylii, 1980 (Ryszard Kantor) .

291
294
302
304
306
308
309

412
L'archited;ure
rur-ale fmncai:se. Corpus des genres, des types et des variantes, red. J. Cuisenier, 19.7'8.(Jacek Bednarski)
1. Szila.gyi, ArchiJtektur der ungarischen Kalvarien, 1979 (Stanislaw
BLaszczyk)
Bagra GeorgiJewa, Narordinata architektura
w Bozenoi, 1979 (Jerzy Adamczewski)

31&

M. Cioara
Zona etJnograif:id Raoauti, 1979 (Zofia Szromba-Rysowa)
.
Del~ TodoroiV (red.), DohrudZa. EtnQg•.a!fSki, fo1Jklorni i ezikovi proucvanija,
1974 (Ma71iusz Baumann)
Gy!ula Ortu1ay (red.), Magyar neprajzi lexikon, 1. l, 1977 (Mariusz Baumann)
E'rna Pomierancewa,
O russkom folklorie,
1977 (Ludmila
Piskorz-NaŁęcka).
VaIacobnyja ,pesnL Składalndki: N. A. Bartasevic, L. M. Salavej, V. L Jalatau,
red. K. P. Kabasnikau, 1980 (Franciszek
Sielickij
.
Estonskrij folkłor, red. R. Viijdalepp, 1980 (Alicja
Bednarczuk)
.
Etnogre.fski i fołklor~sticzni izsledwanija, 1979 (Jerzy Adamczewski)
FołJdor i Qbs~testwo, 1977 (Jerzy Adamczewski)
Antoni Kroh, Współczesna rzeźba ludowa Kar,pat Polskich, 1979 (Mariusz

IV.

(Jii'i

Damborski)

Simiczijew)

322.
325
323
331

341
342
348
350

Stan wiedzy o Zakaukazitu. Konferencja
15-lecie Sekcji Fo1klorystyc2IDej PZKO

w Łodzi, 1980 (Edward
w Czeskim Cieszynie

Pietraszek)
(Jii'i

352

Dam-

353.

borsky)

Etnograficzna dokumentacja
i archiwum naukowe w muzeum - org<imzacja
i udostępni~mie. Konferencja w TOI"UIniu,1980 (Iwona Wiktor)
.
50 lat Muzeum Archeologic:=ego
ł Etnograficwego
w 'Łudzi, 1981' (Teresa
Łaszczewska)

354356

.

Sprawozdanie
z 55 Nad~yczajnego
'Walnego Z'gromadzenia Deleg'atów PTL,
Wrocław 1980 (Franoiszek W'01troj, Stanislaw
Chmielowsk.i)
.
Uwagi do Siprawoooania z 5~ :WZD (Franciszek
Wokroj,
Stanislaw
Chmielowski)
(Iwona

319
32G
321

IKJRONIKrA

MiędzYl!larodo,wa konferencja
e~nografic~na na temat badań narodowościowych w Beke'SclSaba, 1980 (Ivan BaŁassa) .
Współc·zesne kontakty i =iany
ikullturorwe.ąla pograniczach etnicwych. Konferencja we Wrocłarwtu, 1980 (Edward Pietraszek)
.
Austr,iacki Zespół do Badań Pomników PrzydroŻinych (Stanislaw
BŁaszczyk)
Sympozjum poś,więcone follk1orowi i etJnograf.ii miasta i okręgu Bitoli, 1980

56 Walne

317

333
334
335
338

Baumann)

Polskie podania ludowerw przekładzie czeskim
"Kalendarz Sląski" <na rOik 1981 (Jii'i Damborsky)
Polemika

(Kole

3'11
31f>

366
368

ZgI'omadzenie
Wiktor,

Maria

DelegaJtów PTL

I sesja

naukowa,

Kraków.

198Q

Niewiadomsk.a)

369

Konferencje, zja7ldy J inne spotkanda u.względniające problematykę
etnograficzną w 1979 r. (Maria Niewiadoms,ka)
Etlnograficzne wyrstawy czasowe oorgani:w.wane w 1979 r. (Iwona Wiktor)
.
Magisteria, dolktoraty i habHiJtarcje z zakresu ertżlOgrafii w 1979 r. (Maria Niewladomska)

401

v.
Eurgen1usz Furdyna (Julian
Antoni GÓrsz.czyk (Wanda

374
377

Szynalik
Skula)

łiN

~AN
Dobrowolski,

USA)

407
409

CONTENTS
1. STUDIIEiS, ~RS

Bohdan Czarnooki, Recessions - Hotbeds of Oulture. Marvin Hams's Evolutionism .
Krzysztof Piątkowski, Nonverbal Oommun:i:cation in' the 19th CentUlry Polish
FoIk Wedding Ceremony. Essentials of Pragmatic Analy'sis
Tadeusz Margul, The Motives of Werewolf Bellef
Urszula Lehr, A Spell as a Magical and Religious Activity
Mar·iusz Baumann, "Zadruga" in Jwgoslavia. An Attempt at Typology
Leszek Dzięgiel, Peas'ants' Agriculture in Modern Iraqi Kurdistan
Danuta Penkala, S()lCio-Cu~,tuTalFacrors of the Health SitJllałio.n in Rural
Afghanistan
:Lt. ARTUOLIES, DISCU~SIONS"

REVIEWiS

33

55
91
105
121
145

MATERIALIS

Jerzy Adamczewski, Etnogra.phy i!11Bulgaria
.
Jerzy Adamczewski, Christo Wa1kal'elsJd oarud Bulgarian Ethnography
Michał Bu.chows·ki, Sources for the Reconstruction of Ancient Slaves' Symbalie Cultture
F1ra'ndszek Kotula, Coexistence with Folklore
Marian Pisarzak, Easter Dishes in Poland
Krzysztof Wolski, Felt Carpets
Micja BedruarczUlk, Circumcision of Gypsy Boys in PriStirua, Kas.ovo County
in Jugoslavia
Grzegorz SlvaLski, French Ethnogr,a1phic Museums. Part l
Ill.

3

171
197
205
217
231
247
265
271

OF PUBLUCATIOINlS ',AND PERIODICAuS

Alexander Alland, Jr., To be Human. An Introduction ta Anthropol'ogy, 1980
(Wojciech BUirszta, Michał Buchowski)
Science of ReLigion: Studies in Methodology. Ed. by Lauri Honko, 1979
(Michał Bucho·wsk,i)
Gestures. Their Origin and Distribution. D. Morris, P. Collett, P. Marsh,
M. O'Shaughnessy, 1979 (Elżbieta Goździak) .
Toivo Vuorela, Ethnology in Fim;l'all1Jd
before 1920. The History o-f Learning
and Science in Finland 1828- 1918, 1977 {Andrzej Lipski) .
Tradicija w istorii kultury, red. W. A. Ka;rpuszin, 1978 (Andrzej Lips'ki) .
Colin M. Tu.wbull, Ikowie, ludzie gór, 1980 (Rysz'ard Kantor)
Roman Wachowi'cz, Polskie l{'orzenie. Opowieść a żyoiu polskich emigrantów
w Brazylii, 1980 (Ryszard Kani1:-or)
L'·architecture rurale fra.nc;aise. Corpus des genTl~s, des types et des variantes, red. J. Cuise-ruier, 1978 (Jacek Bednarski)
.
L Szilagyi, Arch~tektu.r <i,erulIlgarischen Kalvar,ien, 1979 (Stanisław Błaszczyk)

291
294
302
304
306
308
309
311
315

414
Bagra Georgijewa, Niarodnata architektura
w Bozenoi, 1979 (Jerzy Adamczewski)
M. Cioadi, Zone etnolgrafidi Rada.uti, 1979 (Zofia SZI1omba-Rysowa) .
Delco Todorov (red.), Dobrudza. Etnograd'ski, folklorni i ezikovi proucvanija,
1974 (Mariusz :ęaumann)
Gyula Ortutay (red.), Magyar neprajzi lexikon, t. 1, 1977 (Mariusz Baumann)
Erna Pomierancewa,
O russkom folklorie, 197'7 (Ludmiła Piskorz-Nałęcka).
Valacobnyja pesni. Składalniki: N. A. Bartasevic, L M. Sałavej, V. 1. Jalatau,
red K. P. Kaibasnikau, 1980 (Franciszek: Sielicki)
Estonskij folklor, red. R. Vijdalepp, 1980 (AUcja Be dna'rczuk)
Etnografski i folklor:Lsticzni izsledwanija,
1979 (Jerzy Adamczewski)
Folkłor i obsztestwo, 1977 (Jerzy Adamczewski)
Antoni Kroh, Współczesna rzeźba ludowa Karp,Jt Polskich, 1979 (Mariusz
Baumann)
Polsk,ie podalnia ludowe w przekładzie czeskim (Jiri Damborsky)
"Kalendarz ŚląSiki" na rok 1981 (Jifi Damborsky)
Polemika .

316
317
319
320
321
322
325
328
331
333
334
335
338

IV. CRON1ICLES

International
Ethnographic Conference on the Research on National Attachement in Bekescsaba, 1980 (Ivan Balass,a) .
Contemporary Relations and Cultural Changes on Ethnic Borderlands. Conference in Wrocław, 1980 (Edward Pietraszek)
Austrian Research Unit on Roadside Monuments (Sta'nisław Blaszczyk)
Symposium on Folklore and Ethnography
of Bitoli City and Ceunty, 1980
(Kole Simiczijew)
State of Knowledge on "Zakaukazie".
Conference in Łódz, 1980 (Edward
Pietraszek)
15th Aniversary O'f Folkloristic Department of Polish Cultural and Educatlional Center in Czech Teschen (Jih Damborsky) .
Ethnographic Documentation and Scientific Archives im Museums - Organization and Facilities. Conference in Torull, 1980 (IwOl,a Wiktor) .
50 Years of Archeological and Ethnographic. Museum in Łódź, 1981 (Teresa
Łaszczewska)
Report of 55th Ge:1eral Meetingof
Delegates of Polish Ethr:ographers'Society, Wrocław 1980 (Fra'llciszek Wokroj, Stanisław Chmielowski)
Remarks on the Report of 54th General Meeting of Delegates of Polish Ethrwgraphers'Society
(Franciszek Wokruj, Stanisław Chmielowski) .
56th Ge"eral Meeting of Delega:tes of Polish Ethnographers'
SOCJcty and
Symposium in Kraków, 1980 (Iwona Wiktor, N[,\ria Niewiadomska) .
Conferences, Congresses and other Meetings on Ethnographic Problems ill
1979 (Maria Niewiadomska)
Ethrwgraphic Temporary Exhibition organized in 1fJ7~)(Iwona Wiktolr)
Mas,tcr"'s Thesis, Doctor's Dissertations and Exams qual.ifying for A"sist~\l1t-ProJessOIJ"!shipin the Domain 'Of Ethnography
in 1979 (Maria Niewiadomska)

341
342
348
350
352
353
354
356
365
368
369
374
377

401

V. IN MEMDRIAM

EUgOl~"USZ
Furdyna (.Julian Szynalik-Dobrowolski,
Antoni Górszczyk (Wanda Skula)

USA)

407
409

Kolekcja

Cytat

“Spisy terści / LUD 1981 t.65,” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 6 października 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/11461.

Formaty wyjściowe