Zwyczaj tłuczenia naczyń na progu domu weselnego/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Zwyczaj tłuczenia naczyń na progu domu weselnego/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
wesele - zwyczaje

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.8:Zwyczaje i obrzedy weselne cz.I: Od zalotów do ślubu cywilnego, red nauk. Agnieszka Pieńczak s.372 ( mapa nr 47 )
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.8: Customs and wedding rituals, part 1: From courtship to civil

Twórca

Drożdż, Anna

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:6038

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5630

PDF Text

Text

47. Zwyczaj t ł u c z e n i a n a c z y ń
na progu domu weselnego
Oprac. Anna Drożdż, A. Mączyńska

Kwestionariusz PAE nr 9, Zwyczaje i obrzędy weselne, oprac. Józef Gajek przy współudziale Feliksa
Olesiejuka
56. Kto uczestniczy w takim wieczorze? (Miody? Starosta, rajek? Ojciec, matka?) Jak taki wieczór odby­
wa się? Czy wymienione osoby pełnią jakieś funkcje obrzędowe? (...) Zapisać inne zwyczaje odbywające
się tego wieczoru. Wróżą młodej? Jeśli tak — opisać te wróżby.
Objaśnienia znaków: 1 — zwyczaj istnieje; 2 — brak informacji; 3 — brak tradycji.
Uwagi:
1) wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości,
2) pierworys mapy na podstawie materiałów PAE i literatury wykonała A. Mączyńska (PAE, mapa
558: Zwyczaj tłuczenia naczyń na progu domu weselnego),
3) dane z materiałów PAE zweryfikowała A. Drożdż (na mapie pominięte zostały inne dane niż te
pochodzące ze stałej sieci punktów atlasowych),
4) na mapie uwzględniono jedynie informacje pochodzące z literatury XIX-wiecznej (zaznaczone
kolorem szaym).
5) źródła inne: informacje dotyczące wsi spoza stałej sieci PAE uzyskane w trakcie badań tereno­
wych Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnologicznej PTL w Łodzi oraz Kwestionariusz Uzu­
pełniający 1/73/W. Sokołówna 1973.

Cytat

Drożdż, Anna, “Zwyczaj tłuczenia naczyń na progu domu weselnego/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 19 sierpnia 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/6494.

Formaty wyjściowe