Spis treści / LUD 1958/59 t.45

Dublin Core

Tytuł

Spis treści / LUD 1958/59 t.45

Opis

LUD 1958-59 t.45, s.2-12

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1960

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:176

Format

application/pdf
application/pdf

Język

pol

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:151

PDF Text

Text

()RGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA
LUDOZNA WCZEGO
ORCANE

DE LA SOCIETE

POLO~AlSI;:

w

Z·AŁOŻONY
OGÓL~EGO

HaKU

ZEIOHU
ZA ROK

D'ETH~OLOCIE

1895
TOY!

XLV

1958/59

.'

PL

WROCIJAW

(I

POLSKIE

TOWARZYSTWO
W R O C ł. A W

LUDOZNAWCZE
I9bO

KOMlTET REDAKCYJNY
K. ZA WISTOWICZ-ADAMSKA,
POJNAROWA,

J.

J. GAJEK,

MATUSZEWSKI,

PRUFFEROW

A,

A. KUTRZEBA-

M. ZNAMIEROWSKA-

R. REINFUSS,

T. SEWERYN,

SPIS RZECZY

T. SZCZURKIEWICZ

L Rozprawy

REDAKTOR

jOZEF

GAjF~K
.f

C z e k a n o w s k i, Struktura
etniczna Afryki a nawarstwienia
naj młodsze .
Stefan Ł y s i k, Pigmeje afrykańscy i zagadnienie ich języka .
WaCław Kor a b i e w i c z, Makonde - wielcy rzeźbiarze .
Edward
B u l a n d a, Czy kryzys etnologicznej
szkoły wiedeńskiej'!
.otMaria T r a w i ń s k a-K w a Ś n i e w s k a, Studia
nad zagadnieniem
zbiorowej trójpolówki
we wsi Hruskie
(pow. Augustów) w XI:<
i XX wieku .
.•Bolesław
G a r y g a, Literatura
rolnicza XVIII i XIX wieku jako
źródło badania historii narzędzi uprawy roli
.
Krzysztof K w a Ś n i e w s k i, Uprawa bru w Małopolsce w XX wieku
Tadeusz S e w e r y n, Łowieckie sposoby wabienia
.
Maria F r y c z o w a, Zwierzęta w chacie. Analiza polskiej bajki zwierzęcej
.
Witold K li n g e r, Jeszcze o rusałkach i pokrewnych postaciach demonicznych i ich zależności od tradycji grecko-rzymskiej
.

Str.

Jan

II.

POLSKIE

TOWARZYSTWO
Redakcja,

LUDOZNAWCZE-WROCŁAW
Wrocław, Nankcra4

1960
_

Nakład 1819 egz. Obj. arkuszy wyd. 43,25 arkuszy druk. 4[,75 + 3 wkl, Oddano do składania L VIII. 1959. Podpisano
do druku 4. IV.1960. Druk ukończono
w kwietniu 1960.
Papier
ilustr.
ki III. 80 g, 6lx86. Zam. 535170. L-l.
Cena zł 88,DRUKARNIA

UNIWERSYTETU

IM. A. MICKIEWICZA

-

POZNAN.

FREDRY

1"

13
35
70
91

125
158
203
223
263
307

Sp r aw ozd a n i a i r e cen zj e

SIBIRSKIJ ETNOGRAFICZESKIJ
SBORNIK II (Trudy Instituta Etnografii Akademii Nauk ZSRR im. N. N. Mikłucho-Makłaja
t. XXXV
Moskwa-Leningrad
1957 (Włodzimierz
Zajączkowski)
. 315
SOWIETSKAJA ETNOGRAFIJA A. N. ZSRR, Moskwa 1956 z. 3
(Anastazja
Kojdecka)
.
. 320
Jan R e y c h m a n, Z węgierskich wydawnictw
etnograficznych
. 334
Sz. Judit
M o r V a y, Asszonyok
a nagycsaladban,
Budapest
1956
(Maria
Trawińska-Kwaśniewska)
. 340
S. Georgieva S t o j k o v a, Ogniszczeto v b'lgarskija
byt, Sofia 195G
(Maria
Trawińska-Kwaśniewska)
. 342
Florea Bobu F lor e s c u, Opincile la romini, Bucuresti 1957, Studii
de arta populara si etnografie t. I (KrzysztOf Wolski) .
. 347
ANTHROPOS, Fryburg 1955-1956, t. 50, 51. (Tadeusz Wróblewskt).
. 348
BULLETIN INTERNATIONAL DES SCIENCES SOCIALES t. IX (1957)
nr 3, UNESCO (Krzysztof Kwaśniewski)
. 368

.~,

7
Str-.

6
Str.
DAS INTERVIEW. Formen. Technik. Auswertung.
Praktische
Sozialforschung.
Herausgegeben
von Rene Konig unter Iv!itarbel~ '1011
Dietrich Riischenmeyer und Erwin K. Scheuch. Kain 1957 .
. 370
BEOBACHTUNG UND EXPERIMENT
IN DER SOZIALFORSCHUNG.
Praktische Sozialforschung
II. Herausgegeben
von Rene Konig unter
Mitarbeit
von Peter R. Heinz und Erwin K. Scheuch, Kain 1!J:1G.
(LEi Maria Szwengrub)
Julius E. L i p s, U źródeł cywilizacji. Wiedza Powszechna, Warszav,'<).
1957 (Krzysztof
Kwaśniewski)
. 373
Jan C z e k a n o w s k i, Wstęp do historii Słowian. Perspektywy
antropologiczne, etnograficzne
i językowe. Wyd. II na nowo opracowane.
Instytut Zachodni, Poznań 1957 (Valentin
Kiparsky)
377
Hill~ka V i l p p u l a, Das Dreschen
in Finnland,
K'msatit!teellinen
Arkisto X, Helsinki 1955 (Zofia Staszczakówna)
.
. 382
J. P. D e k o w s k i, Wnętrze chaty' jasieńskiej. Prace i Materiały Mu··
zeum Arch. i Etn. Seria etno nr 2, Łódź 1958. (Zofia Staszczakówna)
384
Władysław
K w a ś n i e w i c z, Nowe publikacje
z dziedziny
budownictwa
wiejskiego
386
Stefan
N o w a k o w s k i, Adaptacja
ludności
na Sląsku
Opolskim.
Instytut Zachodni, POZnal) 1957 (Liii Maria Szwengrub)
.
397
Władysław
Z i e m a c k i, Materiały
do historii odzieźy z lat 1818-1863. Archiwum Etnograficzne
nr 10, Wrocław 1956. (Irena TUTllQ7:) 399
Stanisław
C z e l' n i k, Polska epika ludowa, Biblioteka Narodowa. Seria
I, Wrocław 1958 (Aleksander
Zyga) .
. 402
Jan S. l' Y c z e k, Chłopskim piórem. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
Warszawa 1957 !Aiskwnder
Zyg1) .
.406
Stanisław
C z e l' n i k, Humor i satyra ludu polskiego. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1956 (Aleksander
Zyga) .
. 407
III.

o n ik a

Kazimierz
N i t s c h jako dialektolog,
badacz
znawca
dowej (Stanisław
Bąk)
.
Ludwik Chomii;ski (Euzebiusz Łopaciński)
.
Krzysztof K w a ś n i € W s k i, Z działalności etnograficznych
naukowych
zagranicą

Kaznowska-J(~recka)

(Adam

Glapa,

Sprawozdanie
(piotr

kultury

lu-

towanystw

. 427
·458
. 460

Jadwiga

517

Kucharsk(~,

z działalności

Orzechowsk

(Janusz
(Jadwiga
(Sebastian

lu belskiego

PTL

(Stanisław
(Tadeusz

PTL .
. 547

PTL w Mszanie Dolnej
549

.

Klonowski)

Oddziału

olsztyńskiego

PTL .
553

.

Oddziału

opolskiego

PTL .
556

.

z działalności
Wróblewski)

Sprawodanie

łódzkiego

Oddziału

z działalności
Bronicz)

Sprawozdanie

Oddzialu

.

z działalności

(A. Franciszek

Sprawozdanie

Oddziału

poznańskiego

PTL
558

.

z działalności

Oddziału

toruńskiego

PTL .

Antonowiczowa)

Sprawozdanie
(Wanda

Oddziału

545

z działalności
Fliza.k)

560

z działalności
Lubowiecki)

Oddziału wałbrzyskiego

PTL .
564

.

z działalności
Jostowa)

531

544

Kucharska)

Sprawozdanie

;;19

PTL .

i)

z działalności

Sprawozdanie

(Kalina

Kużmicz)

Optolowicz)

Sprawozdanie

.1

Boles!aw

Oddziału limanowskiego

Sprawozd anie z działalności

(Lesław

fiprawozdanie
z działalności
działu etnograficznego
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi (Maria Misińska)
.
. 411
Ekspozycja zabytków sztuki ludowej Powiśla w Muzeum w Kwidzynit!
(Hel'beri
Wilczewski)
.
. 418
Krystyna
C z e r n i e w s k a, Z pobytu w Museum fUr Voelkerkunde
w Lipsku
. 421
l'

(Barbara

Protokół z XXXII Walnego Zgromadzenia PTL w Szczecinie
w dniach 6-8 września 1957 r. (Adam Glapa) .
Protokół z XXXlII Walnego Zgromadzenia PTL w Cieszynie.

Sprawozdanie

Iv! u z e a

IV. K

/.

Dymitr
Kra n d ż a J o w. Z dyskusji
"karpackiej",
przeprowadzon(;'j
podczas XXXI Walnego Zgromadzenia
P.T.L. we wrześniu
1956 1'.
W Zakopanem
472
Sprawozdanie
z udziału w V Kongresie Nauk antropologicznych
i et~;o'
logicznych w Filadelfii w dniach 1-9 VIII 1956 1'. (Roman Stora)
485
Uwagi o zeszycie próbnym Polskiego Atlasu Etnograficznegu
(Zofia
Staszczakówna)
494
Pole'nika

Oddziału

zakopiańskiego

PTL
566

.

Róźne
Streszczenia w jęz ang. i ros. - Eugeniu.5z Jeleniewski
Indeksy XLII, XLIII. XLIV i XLV t. LUDU (wyk. O. G.)
Spis ilustracji
.
Spis treści Vi jęz. ang. i w jęz. ros.

571
613
660
663

-~

-~-~----.

PROF. KAZIMIERZ MOSZYŃSKI
profesor i kier·Qwnik katedry Etnografii Słowian Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie,
profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wiln:e,
prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w latach 19 !7-1953,
członek rzeczywisty Polskiej Akademii Umiejętności,
członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, i przewodniczący
Rady Naukowej Instytutu Historii Kultury Materialnej P. A. N.,
członek honorowy Węgi·erskiego Towarzystwa Etnograficznego,
członek korespondent Słowackiej Akademii Nauk,
członek korespondent Ukraińskiego Towarzystwa Naukowego im.
Taras'a Szewczenki we Lwowie,
członek korespondent Ugrofińskiego Towarzystwa Naukowego
w Helsinkach,
kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Polonia Restituta i Krzyża Walecznych. odznaczony Medalem U. S. B. w Wilnie i Medalem Dziesięciolecia,
najwybitiniejszy współczesny etnograf Polski i Słowiańszczyzny,
twórca kierunku ewolucyjno-krytycznego w etnografii,
autor "Kultury Ludowej Słowian", "Atlasu Kultury Ludowej
w Polsce" i wielu innych prac,
współzałożyciel i redaktor "Ludu Słowiańskiego",
Urod-z·ony w 'Warszawie 5 marca 1887 r.
zmarł w Krakowie 29 marca 1959 r.
f

,t
"

R

z

o

p

R

A

w

y

PROF. DR RYSZARD GANSINIEC
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
b. profesor i organizator studium filologii klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim,
b. profesor Uniwersytetu w Poznaniu,
b. profeSiOr Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie,
b. profesor Uniwersytetu Wrocławskiego,
członek Polskiej Akademii Umiejętności,
członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego,
członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego,
członek Polskiego Towarzystwa Archeologicznego,
członek Towarzystwa· Naukowego we Lwowie
członek Towarzystwa Naukowego we Wrocławiu,
redaktor Wydawnictw Polskiego Towarzystwa
Filologicznego
"Eos", "Eos Supplementa" Kwartalnik Klasyczny,
założyciel i redaktor "Filomaty" Przeglądu Humanistycznego,
"Palestry" oraz wyd awn idw: Biblioteczka Filomaty, Hermaion,
Teksty FHoma.ty, Zbiór pisarzy klasycznych, Scriptores Latini
et Graeci, Przekłady pisarzy greckich i łacińskich, Parnasos,
Zbiór pisarzy polsko-łacińskich.
Urodzony w Si-emianowicach Śląskich 6 marca 1888 r.
zmarł w Krakowie 8 marca 1958 r.

JAN CZEKANOWSKI

STRUKTURA ETNICZNA AFRYKI
A NAWARSTWIENIA NA.JMŁODSZE
Wytyczne
i założenia. Podstawy
nawiązań
chronologicznych. Hipotetyczne warstwy archaiczne. ·Nawarstwienia
późniejsze. Eksploatacja
kolonialna
i jej konsekwencje.
WYTYCZNE

I ZAŁOZENIA

Zadania badań ludoznawczych w Afryce ześrodkowują się na
wYJasmeniu stosunków
zachodzących między wyróżnianymi
grupami etnicznymi, zarówno obecnie, jak i w przeszłości. Podstawy ich wyróżni-enia nie staiIlowi pr,zy tym wyłąeZTlie język, l-ea
wszelakiego rodzaju przejawy i konsekwencje ściślejszego współżycia grup ludzkich.
Język, umożhwiający dokładne porozumiewanie się, jest niewątpliwie najłatwiej dającym się stwierdzić przejawem odr~b~
ności; jednakż,e w Afryce środkowej zawodzi on najzupełme.l
tam, gdzie uprawiają-cym rolę Murzynom przeciwstawiają
si(~
Pigmeje lUib olbrzymi pasterscy Bahima ,i Batutsi. Nie tyl~(J
Pigmeje, żyjący z myślistwa i zbieractw.a, nie posiadalją własnych języków, lecz mówią wyłącznie narzeczami swoich murzyńskich sąsiadów, bądź teraźni-ejszych, bądź też dawniejszych.
Również i pasterscy Bahima i Batutsi, tworzący bardzo ekskluzywną, arystokratyczną
warstwę panującą, mówią wyłączniC'
językami swoich rolniczych poddanych. W tego rodzaju prz~~
padkach podstawę wyróżnienia grup ludzkich muszą stanowIC
szerzej ujęt-e kryteria kulturowe a zNłaszcza antropologiczne,
gdyż pod tym względem mamy tu możność stwierdzenia najjaskrawszych kontrastów jaki-e w ogóle można obserwować nn
obszarze całej ekumeny. Kryterium lingwistyczne zawodzi tu

Kolekcja

Cytat

“Spis treści / LUD 1958/59 t.45,” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 6 października 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/6056.

Formaty wyjściowe