Strony tytułowe i spis treści / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1971 t.25 z.3

Dublin Core

Tytuł

Strony tytułowe i spis treści / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1971 t.25 z.3

Opis

Polska Sztuka Ludowa 1971 t.25, z.3; s.129-130

Wydawca

Instytut Sztuki PAN

Data

1971

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:4682

Format

application/pdf

Język

pol

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:4347

PDF Text

Text

INSTYTUT

SZTUKI

POLSKIEJ

AKADEMII

N A U K • ROK X X V • 1 9 7 1 . NR 3

polska sztuka ludowa

TRESC
S t a n i s ł a w Błaszczyk

Drzeworyty wielkopolskie

131

Zofia Rozanow

Iluminacje r ę k o p i s ó w klasztoru Benedyktynek
w S t a n i ą t k a c h z p o ł o w y X V I I Wieku .
.
.

155

Wystawa i sympozjum polskiej g r a f i k i ludowej
w Muzeum Etnograficznym w K r a k o w i e
.
.

165

K i l k a słów o n i e k t ó r y c h częstochowskich r y s u n ­
kach Adriana Głębockiego

177

Trzy miedzioryty ze z b i o r ó w
zjalnego w Sandomierzu

184

Anna Kunczyńska-Iracka
Ryszard B r y k o w s k i
Anna K u n c z y ń s k a - I r a c k a

KRONIKA
SUMMARY

Muzeum

Diece­

187
OF ARTICLES

РЕЗЮМЕ

Na

okładce:

Na

stronie

190
192

Kolenda, drzeworyt dawany na k o l ę d ę , 80 X 56 cm. Wł. B i b l .
J a g i e l l o ń s k a , K r a k ó w . Fot. S t a n i s ł a w S t ę p n i e w s k i
t y t u ł o w e j : Sw. Rozalia, drzeworyt kolor. 45 X 34 cm. M ą c h o cice, pow. Kielce. Fot. St. S t ę p n i e w s k i

INSTYTUT

SZTUKI

POLSKIEJ

AKADEMII

NAUK

• R О К XXV • 1 9 7 1 • NR 3

polska sztuka ludowa

W R O C Ł A W
ZAKŁAD

NARODOWY

-

W A R S Z A W A
IMIENIA O S S O L I Ń S K I C H ,

-

K R A K Ó W

-

G D A Ń S K

W Y D A W N I C T W O POLSKIEJ A K A D E M I I

NAUK

REDAGUJE Z E S P Ó Ł : Aleksander Jackowski (red. nacz.),
Jadwiga Jarnuszkiewiczowa (z-ca red. nacz.), A n n a K u n ­
c z y ń s k a - I r a c k a , Jacek O l ę d z k i , Ksawery P i w o c k i , Ro­
man Reinfuss (z-ca red. nacz.).
Sekretariat redakcji — W i t o l d K a l i ń s k i . Redaktor tech­
niczny — Zbigniew Cieślik. U k ł a d graficzny — Jadwiga
Jarnuszkiewiczowa. T ł u m a c z e n i a — Doris Ronowicz (ang.)
i Natalia S t a s i ń s k a (ros.).
Redakcja: I n s t y t u t Sztuki Polskiej A k a d e m i i Nauk, W a r ­
szawa, u l . D ł u g a 28, tel. 31Э2 71, w e w n . 20 l u b 84.

Kolekcja

Cytat

“Strony tytułowe i spis treści / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1971 t.25 z.3,” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 6 października 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/5967.

Formaty wyjściowe