Spis treści / LUD 1972 t.56

Dublin Core

Tytuł

Spis treści / LUD 1972 t.56

Opis

LUD 1972 t.56, s.3-7

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1972

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:1294

Format

application/pdf
application/pdf

Język

pol

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:1194

PDF Text

Text

LUD
TO~l LVI

u

L
ORGAN
OBGANE

D

POLSKIEGO
TOWARZYSTWA
LUD OZNA WCZ EGO

DE LA SOCIETE

POLONAISE

ZAŁOŻONY

W

D'ETHNOLOGIE

ROKU

1895
PRZEZ
ANTONIEGO

KALINĘ

OGOLNEGO

ZBIORU

TOM LVI

WYDANO

POLSKIE

Z ZASIŁKU

POLSKIEJ

TOWARZYSTWO
W R O

C Ł A W -

AKADEMII

NAUK

LUDOZNAWCZE
P O Z N A Ill" 1972

RADA WYDAWNICZA
JÓZEF BURSZTA (PRZEWODNICZĄCY RADY), MARIA FRANKOWSKA,
JADWIGA KLIMASZEWSKA, ANNA KOWALSKA-LEWICKA,
CZESŁAW
HERNAS, ANNA KUTRZEBA-POJNAROWA,
BRONISŁAWA KOPCZYŃSKA-JA WORSKA, KAZIMIERA ZAWISTOWICZ-ADAMSKA

REDAKTOR

JÓZEF BURSZTA

Sekretarz Redakcji
Konrad Wypych i Maria Iżewska
Okładkę projektował
Zbigniew Klimczyk

POLSKIE

Papier

TOWARZYSTWO LUDOZNAWCZE - WROCŁAW 1972
REDAKCJA, WROCŁAW, UL. SZEWSKA 36
REDAKTOR, POZNAŃ, UL. KANTAKA 4

Nakład
ilu5lr.

800 egz. Ark. wyd. 28.47. Ark. druk. 25. Format B5.
kI. III, 70 X 100, 70 g. Oddano do składania
22 lutego 1972 r.
Druk ukończono
w grudniu
1972 r.
Zam. 90/72 - F-lO - Cena zł 50,-

WROCŁAWSKA

DRUKARNIA

NAUKOWA

Spis

treści

I. STUDIA ,I ROZPRAWY
Andl?ej W a l i gór IS k i, Początki etnografii 'W epoce Oświecenia
Zbigniew J a s i e w i c z, Rodzina wiejska na ziemiach zachodnich i ,północnych jako przedmiot badań etnograficznYIch .
Jerzy H e y m a 'n n, Kultura tradytyjwa i jej [proces roz;padu a polska etnografia .
Józef B u T S z t a, Współczesny folklor widowiskowy.
Maria P a radowsk
a, Niektóre elementy kultury Bambrów i ich (pozostałości w folklorze miejskim Poznania .
Janusz B o h d a n o w i c z, Skrzynie do przechowywania
ziarna w polskiej
kultu!"'&' ludowej .
Antoni K u c z y ń s k i, Pneumatologia
pluralizm dusz w wierzeniach ludów
paleoazjatyckich
.
II. ARTYKULY,

OMOWIENIA,

PRZEGLĄDY

Millerowa)

.

57
83
103
123
145

161
189
198
213
221
235
251
264
276

WYDAWNICTW I CZASOPISM

Ziemie Zachodnie w polskiej literaturze
socjologicznej. Wybór tekstów. Poznań ,1970 (Andrzej
Brencz)
Między dawnymi
a nowymi
laty...
Wr()ICław~Warszawa-Kra'ków
1970
(Elżbieta

35

MATERIAŁY

Krzysztof W o l s k i, Uwagi nad rolnictwem środkowego Afganistanu
KazimiErz J a g i e ł a, Kilka uwag o szerokofrontowym domu ze ślepym pseudO!poclC'ieniemszczytowym
Edward P e r cz a k, Polski wątek folklorystyczny o św Jerzym na księżycu
Adam P r a n d a, 25 lat Instytutu Etnograficznego Słowackiej Akademii Nauk
w Bratysławie
Kole S i m i c z i .i e w, Z dziejów zbieralCtwa macedońsl,"ich ludowych pieśni
bohatel~kich
Kole S i m i c z i j e w, Konstanty i Dymitr Miladinowowie - entuzjaści i zbieracze macedoński,ch pieśni ludowych .
Edward Ozgowicz,
Józef Lurka - do:Lnośląskirzeźbiarz
ludowy
AndrL:ej P a r t y k a, Księga sądowa wsi J'aworsko .
Jerzy B u r c h a r d t, Kiedy powstała nazwa Hazacy? .
UL RECENZJE,

9

279
282

6
Prace i materiały z badań etnograficznych Ośrodka Mokrzyszowsko-Grębowskiego w powiecie Tarnobrzeskim. Rzeszów 1968 (Kl'Zysztof Ruszel)
Jacek O ł ę d z k i, Kultura al'ty~ty-ezna ludności kurpiowskiej. Wrocław 1971
(Edward

Boguslaw

Ozgowicz)

G a l ę s ki,

lesław

286

Innowa<:je a społeczność 'wiejska. Warszawa

1971 (Bo-

Januszkiewicz)

288

Religie wczoraj 'i dziś. Warszawa 1971 (Jacek Lapott)
.
Theodor-Wilhelm
D an z e l, Ethnologische Kulturkunde. Hamburg
deusz

291
1967 (Ta292

Wróblewski)

Rasy i narody.

Sovremennyje

(Aleksander

Vesillja. ~iiv
Rostisław W.
ksander

etniceskije

rasovyje

problemy.

Moskwa

1971
295

Posern-Zieliński)

1970 (Agata Skrukwa)
K i n ż a lo w, Kultura

300

drewnich

Maija.

Leningrad

1971 (Ale-

Posern-Zieliński)

301

Nowaja żizń naTooow siewiera. Moskwa 1967 (Antoni Kuczyński)
.
K. Cerbulenas,
F. Bielinskis,
K. Seselgis,
Lietuviu liaudie'i
menas. Maźoji architektura.
Vilnius 1970 (Edward Ozgowicz)
Arts et Traditions Populaires. Pari,s ,1968 (Bogusław Linette)
Ethnology. Pittsburgh 1970 (Mirosława
Posern-Zieli1/'ska)
Folk-Liv. Ada Ethnologica Europaea. Stockholm-Lund
1970 (Bernard
Piotrowski)

Folklor

'j

Tarko)

305
308
309
312
316

folklorystyka,

'tom 9-12

"Russkogo

Folklora"

(1964-----1971)(Medard

.

Glas'nik na etnoloskiot muzei. Skopje 1965 (Kole Simiczijew)
.
Kulturen 1970, 1971. Lund 1970, 1971 (Bernard Piotrowski)
.
bsterreichische
Zeitschrift fik VOlkskunde. Wiedeń 1971 (Walerian
Sobisiak)
Marek Al'pad K o wal s k i, Śladami świątkĆ1W. War5zawa 1971 (Edwa.rd
Ozgowicz)

Anna

284

317
325
328
330

332

.

C z e k a n ow s k a,

Etnografia

muzyczna.

Warszawa

1971 (Krystyna

Tubaja)

333

IV. KRONIKA
Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTL za okres od 20.lX.19703'O.VI.1971 (A. Nasz) .
XLVI Walne Zgromadzenie i Sesja Naukowa PTL w Gdańsku (K. Wypych)
Amel'ykanistY'=Tla Konferencja Historyków (Aleksander
Posern-Zieliński)
Festiwal i Sympozjum Folkloru Bałkańskiego (Kole Simiczijew)
.
Folklor a współczesność (Adam Pranda)
Konferencja redakcji 'czasopisma "Demos" (A. Kutrzeba-Pojnarowa
i S. Bias>
czyk)

357

Międzynarodowe
(Mal'ia

Sympozjum

-

Ochrona

Zabytków

Architektury

Ludowe!

Znamierowska-Priiffe1'Owa)

Ogólnopolska
(A.

337
343
345
350
355

Konferencja

Kuczyński)

Muzeów

360

Parków

Etnograficznych

w

Opolu
363

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Dokumentacji
Informacji Etno,£;l'afic7.nej (K. Selmowicz,
B. Jaworska)
.
364
Magisteria i doktoraty z zakresu etnografii w 1971 r. (Elżbieta. Putyńska)
365
Krajowe sesje, seminaria i konferencje
etnogmficzne w 1971 r. (Elżbieta
Putyńska)

.

367

..M"..

7
Festiwale, ..dni" i konkursy w latach 1970 i 1971
Etnograficzne
wystawy czasowe e'ksponowane 'VI!
i Krystyna

Muzeum

Selmowiczowa)

(Zofia
197'1

PiO(1'ou;ska)

r. (Elżbieta

,

368

Puty/iska

369

.

rel:rionalne w Bl"Zezinach (Elżbieta

PutYJiska)

374

V. IN MEMORIAM
Prof. dr Bolesław Olszewicz
Dr Władysław Bogatyński
Kazimiera Maślanka .
Prof. dr Adam Wanke
Czesław Witkowski

(Kom'ad

Wypych)

377
378
378
378
378

VI. VARIA
Najważniejsze nabytki zagranicrzne Biblioteki
Indeks LVI tomu (J. Gerlach-Klodnicka)
Spis ilustracji i map ,
Spis treści w języku angielskim
.

PTL (J. Gerlach-KlodniCka)

379

384
397
399

Kolekcja

Cytat

“Spis treści / LUD 1972 t.56,” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 6 października 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/5938.

Formaty wyjściowe