Spis treści/ Barbarzyńca 2005 nr 10

Dublin Core

Tytuł

Spis treści/ Barbarzyńca 2005 nr 10

Opis

Barbarzyńca - pismo antropologiczne, 2005 nr (10)

Wydawca

Stowarzyszenie Antropologiczne „Archipelagi Kultury”

Data

2005

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5583

Format

application/pdf

Język

pol

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5192

PDF Text

Text

I APOKALIPSA
Steven M a t t h e w s
NAUKOWA APOKALIPSA FRANCISA BACONA

str. 2

Andrew G o w
ŻYDZI I J U D A I Z M W CHRZEŚCIJAŃSKICH S C E N A R I U S Z A C H K O Ń C A
ŚWIATA: Z A P I E K Ł A N I E N A W I Ś Ć C Z Y I R E N I C Z N E I T I N E R A R I A ?

str. 8

Publikacja dofinansowywana przez:
Instytut Etnologii i Antropologii Kultury UJ
Radę Kół Naukowych UJ

Barbarzyńca

Maria Leppakari
T H E E N D IS N E V E R J U S T A N E N D
A T R A K C Y J N O Ś Ć MITU A P O K A L I P T Y C Z N E G O W E W S P Ó Ł C Z E S N Y M
FUNDAMENTALIZMIE RELIGIJNYM

Pismo Antropologiczne
Redagowane we współpracy
z Kołem Naukowym Etnologów UJ

str. 13

Paweł Barabasz
APOKALYPTISCHE LANDSCHAFTEN
M E D Y T A C J A N A D K O Ń C E M ŚWIATA W K U L T U R Z E L U D O W E J
Mariusz Czaja
"BĘDZIE P O L E P S Z E N I E , B Ę D Z I E P R Z E D Ł U Ż E N I E " . D Y S K U R S
A P O K A L I P T Y C Z N Y W K U L T U R Z E WSPÓŁCZESNEJ N A PRZYKŁADZIE
SUWALSZCZYZNY
Paulina Niechciał
WIZJE APOKALIPTYCZNE MIESZKAŃCÓW SUWALSKIEGO PARKU
K R A J O B R A Z O W E G O , CZYLI J A K , K I E D Y I D L A C Z E G O

e-mail: redakcia@barbarzynca.pl
www.barbarzynca.pl

str. 18

Redakcja:
Mariusz Czaja (red. naczelny)
str. 2 5

str. 3 2

II H O L O K A U S T
Rafał N a h i r n y

Piotr Klepacki
Marcel Kwaśniak
Magdalena Kwiecińska
Arkadiusz Metelski (z-ca red. nacz.)
Tomasz Ostrowski
Współpraca:
Hanna Jaxa-Rożen
Piotr Kimla
Urszula Stachurska-Czaja

DOŚWIADCZENIE O C A L E N I A . PRÓBA A N A L I Z Y

str. 3 8

Katarzyna C z u b a n
ŻYD J A K O S Y M B O L OBCOŚCI. S T O S U N E K P O L A K Ó W
DO ZAGŁADY Ż Y D Ó W

str. 4 2

Małgorzata Budrewicz
W S P O M N I E N I A P R Z E Z PRYZMAT CIAŁA. DOŚWIADCZENIA
KOBIET - WIĘŹNIAREK OBOZU KONCENTRACYJNEGO

str. 4 5

Ewa Jupowiecka
O L O S I E , Z K T Ó R Y M N I E M O Ż N A SIĘ P O G O D Z I Ć

str. 4 8

Tłumaczenia streszczeń:
Justyn Hunia

Joanna Sobolewska
„ O C A L E N I K R W A W I Ą H I S T O R I Ą " . J A K ŻYĆ P O D O Ś W I A D C Z E N I U
HOLOCAUSTU?

str. 51

Adres redakcji:
Instytut Etnologii i Antropologii Kultury UJ
ul. Św. Anny 6

Katarzyna P o d o l e c
D Z I E C I H O L O C A U S T U . U T R A T A T O Ż S A M O Ś C I I PRÓBY O D N A L E Z I E N I A
SIEBIE
Fran Bartkowski
BYCIE TAM/ W POLSCE
A d r i a n a Celińska
N A R R A C J E Z SYGNATURĄ
SUMMARY O F ARTICLES

naczelny

Prof. dr hab. Piotr Kowalski
Opracowanie graficzne:
Joanna Czubrychowska
Arkadiusz Metelski

30- 008 Kraków
str. 5 6

Telefon:
( 1 2 ) 4 1 5 76 8 0
0603 5 3 4 583

str. 5 9

str. 6 3
str. 6 4

Kilka lat temu mieliśmy okazję zaobserwować jak wielki wpływ na humanistykę może mieć jeden, do tego od dawna
nieżyjący, scytyjski mnich. Dionysios Exiguus, bo to o nim mowa, był twórcą systemu datowania ab incarnatione i za
jego to sprawą ludzkość (a przynajmniej jej mniej lub bardziej zachodnia część) przeżywała zakończenie drugiego
tysiąclecia, co stało się z kolei przyczyną pojawienia się setek publikacji na temat wiary w koniec świata, millenaryzmu,
chiliazmu i apokalipsy. Zdecydowaną większość z nich stanowiły publikacje o popularnonaukowym lub zgoła
popularnym charakterze, ale były wśród nich i takie, które na serio potraktowały wyzwanie stawiane przez te
fenomeny. Twórcami tych ostatnich byli w dużej mierze badacze skupieni wokół Center for Millenial Studies z Boston
University. Instytucji tej udało się wykorzystać boom na tematykę apokaliptyczną do uzyskania sporych funduszy na
badania nad nią, czego owocem stała się m.in. seria konferencji, które odbywały się co roku, poczynając od 1996.
Niestety, po tym jak rok 2000 minął, a koniec świata nie nastąpił, zainteresowanie sponsorów apokaliptyką znacznie
zmalało i jak na razie ostatnia konferencja CMS, pt. SWEET IN THE MOUTH, BITTER IN THE STOMACH:
APOCALYPTIC DISAPPOINTMENT AND ITS MILLENNIAL MUTATIONS odbyła się w roku 2002. Z tejże konferencji,
w której okazję miał uczestniczyć piszący te słowa, pochodzą trzy teksty zamieszczone w niniejszym numerze, których
autorami są Steve Matthews, Maria Leppakari i Andrew Gow. Traktują one o różnych obliczach apokalipsy w Anglii,
Ameryce i Izraelu. Swoisty kontrapunkt dla nich stanowią z kolei trzy teksty polskich autorów, skupiające się na
rodzimym materiale. Dwa pierwsze z nich, autorstwa piszącego i Pauliny Niechciał są owocem badań
przeprowadzonych w roku 2002 na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego Krajobrazowego w ramach projektu
„Kresy Kultury" współorganizowanego przez Stowarzyszenie Antropologiczne „Archipelagi Kultury", Instytut Etnologii
UJ oraz Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach. Last but not least. tekst Pawła Barabasza wykorzystuje
twórczo wątki zawarte w jego pracy magisterskiej obronionej w Instytucie Etnologii i Antropologii Kultury UJ.
Z kolei druga część numeru to w przeważającej części pokłosie seminarium na temat Holocaustu, prowadzonego
gościnnie w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w marcu i kwietniu 2003 r. przez prof. Dorotę
Głowacką z University of King's College Halifax (Kanada). Dopełniający tę cześć tekst Fran Bartkowski sam opowie
swojąhistorię.
red.

Recenzent naukowy:

Wydawca:
Stowarzyszenie Antropologiczne
„Archipelagi Kultury"
ul. N a d Sudołem 1 8 / 1 1
3 1 - 228 Kraków
Wydawnictwo UJ
ul. Michałowskiego 9 / 2
31-126 Kraków
Druk:
Drukarnia Grafikon
Wadowice

tef. (033) 8734621

Fotografia na okładce:
M. Leppakari
Strony tytułowe działów:
I. Fot. B. Siedlik
II. Rys. A. Winciorek
Nakład: 1000 egz.
Przesyłki ksiqżkowe prosimy
kierować na adres wydawcy

Cytat

“Spis treści/ Barbarzyńca 2005 nr 10,” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 6 października 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/11470.

Formaty wyjściowe