Summary of articles/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1963 t.17 z.2

Dublin Core

Tytuł

Summary of articles/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1963 t.17 z.2

Temat

sztuka ludowa

Opis

Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1963 t.17 z.2, s.112

Wydawca

Instytut Sztuki PAN

Data

1963

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:4555

Format

application/pdf

Język

pol.

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:4234

PDF Text

Text

P

O

t

l

S

H

F

Kazimierz Pietkiewicz — THE ROLE AND IMPOR­
TANCE OF ARTISTIC FOLK TRADITIONS I N
CONTEMPORARY POLISH CULTURE
The author discusses the complex phenomena
occurring today i n folk art, emphasizes the inte­
gration processes now taking place, coming to the
conclusion that folk culture still has an important
role to play, both in the folk artists' milieu and in
enriching contemporary Polish culture.
Barbara Bazielich — THE IMPORTANCE OF TECH­
NIQUE I N STUDIES ON FOLK EMBROIDERY
(Śląsk cross-stitch embroidery taken as an example)
This article brings an analysis of the technique
of various types of cross-stitch embroidery. The
descriptions and systematic treatment of the subject
permit of an attempt to establish a certain chrono­
logy and to show the evolution of cross-stitch embroi­
dery, which in turn throws some light on the pro­
blem of ornamentation, creative milieus, directions
of development, influences and dependence on con­
ditions.

O

L

K

A

R

T

a r e j u s t b e f o r e t h e c o m i n g o f Spring a n d , i n connec­
tion
with
this,
the masqueraders
were
to
ensure
s u c c e s s i n f a r m i n g a n d i n t h e f a r m e r s ' p r i v a t e life
i n t h e n e w p e r i o d o f v e g e t a t i o n w i t h t h e a i d o f magic.
The m a s k s ( b e a r s , g o a t s , h o r s e s ) w o r n b y t h e m a s ­
q u e r a d e r s i n t h e p r o c e s s i o n symbolize t h e e l e m e n t s
favouring a n d impeding vegetation a n d the original
purpose
of t h e procession
of masks w a s to w o r k
m a g i c . As t i m e w e n t o n , n e w c h a r a c t e r s f r o m t h e
village
community a p p e a r e d ( t h e o l d woman, t h e
old m a n ,t h e b a k e r , t h e gypsy, t h e policeman) a n d
the
whole
custom b e c a m e a p r e t e x t f o r a v i l l a g e
fete, w h i l e
the people
n o longer
believed i n t h e
effectiveness o f t h e magic r i t e s .

Jacek Olędzki — TRADITIONAL VIEWS ON THE
BEAUTY OF NATURE EXPRESSED BY PEASANTS
FROM PUSZCZA ZIELONA (KURPIE REGION)
The v i e w s o f t h e p e a s a n t s on t h e beauty of
nature
presented
i n this
article
a r e material f o r
r e s e a r c h w h i c h is to establish t h e relation
between
the
artistic
achievements
a n d aesthetic
sensitivity
of
t h e people.
The
statements,
as made
by the
peasants themselves,
a r e striking for their practical
a t t i t u d e t o w a r d s t h e beauty of n a t u r e . In m o s t c a s e s ,
v a l u e s b r i n g i n g r e a l a d v a n t a g e s p l a y a d e c i s i v e role
in evaluating
the beauty
of t h e t i m e
of theday,
scenery,
living
creatures
a n d plants.
The
author
a t t r i b u t e s t h i s inability t o m a k e a n abstract e v a l u a t i o n
o f t h e b e a u t y of n a t u r e t o t h e f a c t t h a t t h e Kurpie
peasants
do not possess highly
developed
aesthetic
sensistivity. This does n o t , of c o u r s e , e x c l u d e t h e
existence
among
them
of individuals
w h o react
strongly
to t h e b e a u t y
of t h e world s u r r o u n d i n g
t h e m , without p a y i n g attention to p r a c t i c a l conside­

Janina Dydowicz — SHROVETIDE I N WIELKOPOL­
SKA
The development processes taking place in the
rural areas have led to the decline of the traditional
customs connected with the primitive beliefs of the
people in olden times. However, in Wielkopolska
(Poznań region) the campaign to defend Polish
culture from Germanization during the period when
Poland was ruled by the partitioning powers resulted
in the preservation of some of these customs in
relatively pure form. The article describes the
rations.
manner of celebrating Shrovetide. These celebrations

n O / l b C K O E

H A P O

K a s H M e a n e i s e B H i — POJIb M 3HAHEHHE
HAPOAHOKt
XyAOHCECTBEHHOfl
TPAAMH.MM
B COBPEMEHHOtf TLOJlbCKOVl
KYJlbTYPE
ABTOP

pacciwaTpMBaeT

cJiojKHbie

HBJieHHH,

3aMe-

laeMbie B coBpeMeHHOM H a p o f l H O M TBopnecTBe, noflnepKMBaeT nponcxoflsm;ne B Hame BpeMH o6o6maiomiie
npou,eccbi M npwxoflMT K yBejKfleHHio, H T O Hauiew H a poflHOM K y j i b T y p e n p e f l C T O M T erqe ctirpaTb Sojibiuyw
pojib, K a K B oSjiacTM H a p o f l H o r o T B o p n e c T B a , T a K
w B flejie flajibHewiuero p a 3 B H T H H coBpeineHHOM K y j i b Typbi CTpaHbi.
flKHHa^HflOBHi

-

MACJIEHMIIA B BEJIMKOH

noJibiUE

H O E

H C K Y C C T B O

B a p 6 a p a E a 3 e JI u x — MCCJIE^OBAHMH B OBJIACTM TEXHMKM MCnOJIHEHMH HAPOAHblX
BbllUMBOK (Ha n p w M e p e CMJie3CKMX B M U I M B O K K p e CTMKOM).

B CTaTbe npOBOflMTCH TeXHMHeCKHM aHajIM3 B b l U I M B a H M H „KpeCTMKOM" C y H e T O M p a 3 J ! M H H b l X BHflOB 3T0M
BblUIMBKM.
OnMCaHMe M CHCTeMaTMKa
npeflCTaBJIHIOT
B 0 3 M O J K H O C T b y C T a H O B M T b B HeKOTOpOM C T e n e H M X P O HOJIOrMK) M 3BOJlK)U,HIO 3TOrO BMfla BHUlMBaHMH. 3T0
B C B O K ) OMepeflb o c B e m a e T B o n p o c T B o p n e c K M X u;eHT P O B , O p H a M e H T M K M , p a 3 J I M H H b I X H a n p a B J l e H M H ¡4 B 3 3 M MOfleMCTBMM.

npouoccbi pa3BMTMH flepeBHM npMBejiM K nocTen e H H O M y OTMHpaHMK} TpaAMIJMOHHblX oSbinaeB, C B H 3 a H H b I X C n e p B O S b l T H b I M M HapOflHbIMM B e p O B a H H H M M .
Bee x e Ha T e p p w T o p H M BennKow riojibuiw, r,z;e
B nepnoA p a 3 f l e J i O B B c n a c b 6opb6a B 3 a m , H T y n o J i b CKOM
Kyjibrypbi npoTMB r e p M a H M 3 a q n M , HeKOTOpbie
oObinaw no ceii fleHb coxpaHMjracb n o H T M H e n p M K O c -

HOBeHHblMM.
B C T a T b e onwcbiBaeTCH npa3flHOBaHMe M a c j i e H M U b i ,
npeflBemaromew B e c H y . B C B H 3 M C S T H M p n J K e H b i e
flojiiKHbi

6bijin

MarMHecKMM

o6pa30M

noe 6jiaronoJiyHne KpecTbHH M M X

o6ecneHHTb

JIMH-

SjiarococTonHwe

B HacTynaiomMM BereTaqwoHHbiw nepwofl.
M a c K M (MeflBeflb, K 0 3 a , jioiuaflb) c M M B O J i M 3 n p o B a j i n

noxofle 3JieMeHTbi, o 6 y c j i O B J i M B a i o m M e BereTam«o
JIMSO
n p e n a T C T B y r o m w e ew,
M nepBOHanajibHO
M X
m e c T B H e A O J I J K H O Sbijio M c n o j i H H T b M a r w i e c K y i o pojib.
O f l H a K O n o c T e n e H H O B mecTBMH pajKeHbix CTaJiM no-

fl U e K O j i e H f l 3 K M — TPAflJUTHOHUblE B3rJIHPM HA K P A C O T H nPMPOflbl B BbICKA3bIBAHMHX
KPECTbHH K y P n E B C K O t f
3EJIEHOKE
nyiiiM
npeflCTaBJieHHbie B CTaTbe B3r^aflM KpecTbHH H a
K p a C O T b l n p n p O f l b I HBJIHIOTCH M a T e p M a j l O M flJIH M C C J i e flOBaHMM,
KOTOpbie
flOJIJKHbl
y C T a H O B M T b 3aBMCMMOCTb
MejKfly xyflOJKeCTBeHHbIMM
flOCTMJKeHMHMM
M SCTeTM-

^jecKMM BOcnpMHTneM Hapofla. B Henocpe/jCTseHHbix
BbicKa3biBaHMHx K p e c T b H H Ha T e M y o K p a c o T a x npwp O f l b l C K B 0 3 M T n o p a 3 M T e J I b H b I M npaKTMI^M3M. B 60JlbuiMHCTBe
cjiynaeB peuiaromyio p o j i b B M X oueHKe

npejiecTM pa3JiHHHbix n a c o B A H H , KpacoTbi neii3a>Ka,
jKMBOTHoro M pacTMTeJibHoro Mwpa — Mrpaex B o n p o c
MX
cyujecTBeHHOH n o J i b 3 b i . 3Ty Hecnoco6HocTb a6C T p a K T H o r o B o e n p w f l T H H B c e x o S a a H H H n p w p o f l b i OBTOp
oO^aCHHeT
HeflOCTaTOHHO
pa3BMTbIM 3CTeTMHeCKMM
HBJIHTbCH HOBbie MaCKM, OTo6pa}KaK>m,Me pa3JIMHHbIX
npeflCTaBMTejieM c e j i b c K O M o6mecTBeHHOCTH (6a6a, jxe%. M y B C T B O M KypneB. O f l H a K o n 3 3 T o r o H e c j i e ^ y e T ^ e ^ a T H
nexapb, u , b i r a H , nojiMi^eMCKMM) j o 6 b i H a M s e e , K a K T a - B b l B O f l a , HTO CpeflM HMX H e T JlIOfleM, CnOCOOHblX CMJIbHO
oKpyK O B O M , c T a j i jiMUjb n p e f l J i o r o M K yBeceJieHMHM M J I M - M H e n o c p e f l C T B e H H O p e a r w p o B a T b H a K p a c o T y
jKaHDmero M M p a , He3aBMCMMO O T n o j i b 3 b i , K O T o p y i o
I I I M J I C H s j i e M e H T O B B e p w B ycneuiHoe
fleiicTBMe
MaraMOJKHO M3 H e e M 3 B J i e H b .
HeCKMX 3aKJIHHBHHH..
B

112

I**

CZASOPISMA

INSTYTUTU SZTUKI PAN
wydawane przez

P.P. WYDAWNICTWA ARTYSTYCZNE I FILMOWE
BIULETYN HISTORII SZTUKI, kwartalnik, ponad 100 str. dużego
formatu, około 100 ilustracji. Cena 24 zł, prenumerata półroczna 48 zł,
roczna — 96 zł.
POLSKA SZTUKA LUDOWA, kwartalnik, 64 str. dużego formatu,
bogaty materiał ilustracyjny. Cena 18 zł, prenumerata półroczna 36 zł,
roczna — 72 zł.
PAMIĘTNIK TEATRALNY, kwartalnik, ponad 170 str. druku, około
100 ilustracji. Cena 18 zł, prenumerata półroczna 36 zł, roczna — 72 zł.
KWARTALNIK FILMOWY, około 100 str. druku, kilkanaście ilustracji.
Cena 10 zł, prenumerata 20 zł, roczna — 40 zł.
MUZYKA, kwartalnik, około 130 str. druku, liczne przykłady nutowe.
Cena 18 zł, prenumerata półroczna 36 zl, roczna — 72 zł.
PRENUMERATA
Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie
do dnia 15-go miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty — przez:
Urzędy Pocztowe, listonoszy oraz Oddziały i Delegatury „Ruchu".
Można również zamówić prenumeratę dokonując wpłaty na konto
PKO nr 1-6-100020 — Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw
„Ruch" — Warszawa, ul. Srebrna 12.
<)

Cena prenumeraty za granicę jest o 40 /o droższa od ceny podanej wy­
żej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje na okresy półroczne
i roczne Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu „Ruch" w Warszawie,
Wilcza 46, konto 2-6-71 w Narodowym Banku Polskim w Warszawie,
ul. Warecka 10.
SPRZEDAŻ
Egzemplarze zdezaktualizowane można nabyć w sklepie „Ruchu" przy
ul. Wiejskiej 14 w Warszawie. Zamówienia spoza Warszawy należy
kierować do Centrali Kolportażu Prasy i Wydawnictw „Ruch", War­
szawa, ul. Srebrna 12.
Aktualne numery czasopism Instytutu Sztuki PAN są do nabycia
w większych księgarniach miast wojewódzkich:
Białystok — Lipowa 43
Bielsko — Dzierżyńskiego 3
Bydgoszcz — 1 Maja 17, Dwor­
cowa 14
Bytom — Kościuszki 4
Chorzów — Wolności 13
Częstochowa — A l . NMP 8
Gdańsk-Wrzeszcz — Grunwaldz­
ka 8
Gdynia — Świętojańska 47
Gliwice — Zwycięstwa 31
Grudziądz — Rynek 13
Inowrocław — Królowej Jadwi­
gi 31
Kalisz — Śródmiejska 14
Katowice — Warszawska 11
Koszalin — Młyńska, blok 12
Kielce — Sienkiewicza 30, Sien­
kiewicza 60
Kraków — Podwale 6
Lublin — Krakowskie Przed­
mieście 68

Lódź — Piotrkowska 102a
Poznań — Marcinkowskiego 21,
Armii Czerwonej 37
Przemyśl — Franciszkańska 19
Radom — Żeromskiego 27
Rzeszów — Kościuszki 3
Sandomierz — płk. Skopenki 4
Słupsk — PI. Zwycięstwa 11
Sopot — Bohaterów Monte Cassi­
no 26
Sosnowiec — Czerwone Zagłę­
bie 23
Toruń — Rynek Staromiejski 30
Warszawa — Krakowskie Przed­
mieście 7, Kredytowa 9, Pięk­
na 31/37, Bracka 20, Nowy
Świat
35, Rynek Starego
Miasta 22/24
Włocławek — 3 Maja 25
Wrocław — Kuźnicza 42
Zabrze — Wolności 276

S t o ł e c z n e Z a k ł a d y Graficzne.
D . W . W - w a , P o d c h o r ą ż y c h 39. Z a m .
i l u s t r . k l . m,
120 g A l + k a r t o n b i a ł y k l . I I I , 220 g. B I . N a k ł a d 1 300

157.
egz.

Pap.
L-55.

Cytat

“Summary of articles/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1963 t.17 z.2,” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 30 czerwca 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/11416.

Formaty wyjściowe