Spis treści/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1965 t.19 z.2

Dublin Core

Tytuł

Spis treści/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1965 t.19 z.2

Opis

Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1965 t.19 z.2; pierwsze strony

Wydawca

Instytut Sztuki PAN

Data

1965

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:4804

Format

application/pdf

Język

pol.

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:4459

PDF Text

Text

i polska sztuka ludowa
У

I N S T Y T U T

S Z T U K I

P O L S K I E J

A K A D E M I I

N A U K

ROK

XIX

1965

NR

2

TREŚĆ
Anna Kutrzeba-Pojnarowa

J a n Stanisław Bystroń j a k o h i s t o r y k i t e o ­
retyk kultury ludowej

Anna Kunczyriska-Iracka

Malarze l u d o w i z Gide)

M a r i a Przeździecka

P i s a n k i białostockie

J a d w i g a i A n a t o l i u s z Czerepińscy

Zespół

Z ARCHIWUM
Franciszek

chałup w

71
79
101

Kalwarii

Paclawskiej

.

113

Opis zabudowań d w o r u i w s i Nieznanice,
p o w . W i e l u ń z 1819 r o k u ( M a t e r i a ł y do
dziejów b u d o w n i c t w a wiejskiego) .
.
.

123

HISTORYCZNEGO

Sobalski

WSPOMNIENIA

POŚMIERTNE

J a n i n a Orynżyna

Wanda

Janusz

J a k u b C z e c z e l e w s k i 1907-1963 .

Optołowicz

Szrajberówna

1886-1963

.
.

.
.

.
.

KRONIKA

12S
127
128

SUMMARY O F A S T I C L E S

129

РЕЗЮМЕ

131

Na

okładce:

Na

stronie,

Rycin.

Bibl.

Głowa,
tytułowej:
UJ.

Fot.

drewno
Matka
Jan

surowe.

Wyk.

B o s k a Gidelska,

Henryk

Zegadlo.

drzeworyt,

Swiderski.

Л

Krzyżka,
8 X 5,9 cm.

pow.

Kielce.

Wl.

Gabinet

KOMITET
REDAKCYJNY
M g r Aleksander Jackowski,
dr Kazimierz
Pietkiewicz,
prof, d r Ksawery P i w o c k i ,
prof, dr Roman
Reinfuss,
prof, d r Tadeusz S e w e r y n !
ZESPÓŁ
REDAKCYJNY
Redaktor
naczelny:
mgr
A l e k s a n d e r J a c k o w s k i , za­
stępca r e d a k t o r a n a c z e l n e ­
go: prof, d r R o m a n R e i n ­
fuss,
sekretarz
redakcji
i
redaktor
działu:
mgr
Jadwiga
Jarnuszkiewiczo­
wi
wTpóInraTownicy
mgr

daktor
techni^ny
Maria
K l u k o w s k a układ g r a f i c z n y
Jadwiga Jarnuszkiewiczowi
T ł u m . : D . R o n o w i c z (ang.ł,
Natalia
Stasińska
(ros.K
RED • Instvtut Sztuki P A N
Warszawa
ul
Długa 26
t e l . 31-32-71/4," w . 28 i 2o!
W YD. i ADMINISTR.:
P.P
Wydawnictwa
Artystyczne
i Filmowe, Warszawa, u l .
K r a k . P r z e d m i e ś c i e 21/23.

Cytat

“Spis treści/ Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1965 t.19 z.2,” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 1 lipca 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/11397.

Formaty wyjściowe