Spisy treści / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty t.44 z.1

Dublin Core

Tytuł

Spisy treści / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty t.44 z.1

Opis

Polska Sztuka Ludowa - Konteksty t.44 z.1, s.2

Wydawca

Polski Instytut Sztuki

Data

1990

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:2246

Format

application/pdf

Język

pol.

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:2083

PDF Text

Text

POLSKA SZTUKA
LUDOWA
R O K XLIII — 1989
W roczniku znajduje się podwójny, monograficzny numer ( 1 — 2 ) poświęcony kulturze Ż y d ó w
polskich i jej związków z kulturą ludową
Bartoszewski Władysław Т., Kontakty chlopsko-żydowskie,
s. 93
.nr
[Boyd Louise Arner], Dawna wieś polska w fotografii Louise Arner Boyd, s. 220 nr
Burszta Wojciech, Od folkloryzmu lokalnego do „postfolkloryzmu"
narodowego, s.
158
nr
Bydalek Sławomir, Marceli Potas, s. 232
nr
Chumiński Jerzy, Uwagi o ornamentacji współczesnych krzyży nagrobnych, s. 216 nr
Drozd- Piasecka Mirosława, Sztuka ludowa w ocenie mieszkańców Warszawy, s. 174 nr
Dudkiewicz Feliks, Życiorys, s. 183
nr
Fatyga Barbara, Jadwiga Siemaszko, Po co jechać na Trobriandy, s. 177
nr
Fiderkiewicz Maria, Wyobrażenia o Żydach w folklorze Beskidu Żywieckiego, s. 1 24 nr
Fryś-Pietraszkowa Ewa, Udział rzemieślników żydowskich w kulturze wsi. Materiały,
s. 113
nr
Gajda Tomasz, Żydzi w mojej i sąsiednich wioskach, s. 97
nr
Gebert Konstanty, „...by się plug nie zlamal..." Uwagi o demonologii żydowskiej, s. 13 nr
Goldberg-Mulkiewicz Olga, Przenikanie elementów twórczości ludowej
między
społecznością poJską i żydowską, s. 105
nr
Hankowska Romualda, Wzory sypane piaskiem na Kujawach, s. 234
nr
Heschel Abraham Joshua, Pańska jest ziemia. Świat duchowy Żydów
Europy
Wschodniej, s. 3
nr
Jackowski Aleksander, Od redakcji
nr
Jackowski Aleksander, Kiedy ludowe przestaje być ludowe. Rozterki jurora, s. 165 nr
Jackowski Aleksander, Folkloryzm: inspiracja, manipulacja, s. 211
nr
Korulska Ewa, Ludwik Stomma, Początki państwa polskiego — wersja dla dzieci, s.
203
nr
Krajewska Monika, Cmentarze żydowskie w Polsce: nagrobki i epitafia, s. 27 nr
Krajewska Monika, Symbolika płaskorzeźb na cmentarzach żydowskich w Polsce, s.
45
nr
Krajewski Stanisław, Przykłady epitafiów hebrajskich na cmentarzach
żydowskich
w Polsce, s. 60
nr
Kroh Antoni, Paszyn po siedemnastu łatach, s. 171
nr
Kroh Antoni, Czy w etnografii występują „białe plamy", s. 205
nr
Krupa Maciej, Skrzypek na dachu, czyli Żyd uniwersalny, s. 127
nr
Małeta Alicja, Czudeccy Żydzi w pamięci współmieszkańców,
s. 100
nr
Milewska-Młynik Anna, Feliks Dudkiewicz, s. 187
nr
Olędzki Jacek, Kwitlechy z Leżajska. Prośba i dziękczynienie w kultach chasydzkich
i katolickich, s. 23
nr
Olędzki Jacek, Świadomość mirakularna, s. 1 54
nr
Pacewicz Dorota, Krzysztof Sabak, Z Adamem Zegadlo oraz jego żoną o Żydach, s.
103
nr
Pawlak Hanna, Wielkopolska Kapela Ludowa (1955—1957), s. 227
. nr
Piechotkowie Maria i Kazimierz, Polichromia polskich bóżnic drewnianych, s. 65 nr
Piechotkowie Maria i Kazimierz, Modele Bóżnic Mosze Werbina, s. 88
.nr
Pilichowska Bogdana, Krakowskie zabawki odpustowe przedstawiające Żydów, s.
129
nr
Piwko Mieczysław, Życiorys, s. 229
nr
Sabak Krzysztof, Dorota Pacewicz, Z Adamem Zegadlo oraz jego zoną o Żydach, s.
103
nr
Siemaszko Jadwiga, Barbara Fatyga, Po co jechać na Trobriandy, s. 177
nr
Stoczkowski Wiktor, Prehistoria w szkolnych podręcznikach, czyli współczesny mit
początków,
s. 195
nr
Stomma Ludwik, Obraz Żyda w strukturze mitów chłopskich, s. 91
.nr
Stomma Ludwik, Czy w etnografii występują „białe plamy", s. 205
nr
Stomma Ludwik, Ewa Korulska, Początki państwa polskiego — wersja dla dzieci, s.
113
nr
Taranowicz Bożena, Stereotyp Pana Jezusa w polszczyżnie ludowej, s. 213
nr
Targielski Zbigniew, Taniec i muzyka jako wyraz myśli chasydzkiej, s. 19
nr
Trzciński Andrzej, „Będziecie mieszkać w szałasach przez siedem dni" (III Mojż 23,
42), s. 89
nr
Trzciński Andrzej, Polichromia nagrobków na cmentarzach żydowskich w Polsce
południowo-wschodniej,
s. 63
nr
Wieczorkiewicz Anna, Joanna Zatorska, Mieczysław Piwko o sztuce, s. 230
nr
Zatorska Joanna, Anna Wieczorkiewicz, Mieczysław Piwko o sztuce, s. 230
nr

1—2
4
3
4
4
3
3
3
1—2
1—2
1—2
1—2
1—2
4
1—2
1—2
3
4
4
1—2
1—2
1—2
3
4
1—2
1—2
3
1—2
3
1—2
4
1—2
1—2
1—2
4
1—2
3
4
1—2
4
4
4
1—2
1—2
1—2
4
4

R E C E N Z J E Z KSIĄŻEK

Goldberg-Mulkiewicz Olga, GIZA F R A N K E L , Migzerot Nijar, Omanut
Jehudit
Amamit. Givataiim 1983, s. 136
nr 1 — 2
Krupa Maciej, Czas budowania, TAMAS FENER, SANDOR SCHEIBER. ... and you
...shall tell your son... Jewish Customs and Ceremonies in Hungary, s. 134 nr 1 — 2
WSPOMNIENIA P O Ś M I E R T N E

Goldberg-Mulkiewicz Olga, GIZA FRENKEL (FRANKEL) — 16.09.1895 Wieliczka
— 17.05.1984 Haifa, s. 139

Г

nr 1 — 2

POLSKA

AKADEMIA

NAUKINSTYTUT

SZTUKIROK

XLIV1990Nr

1

polska sztuka ludowa
Tradycja — współczesność. Kultura środowisk nieelitarnych
Problemy antropologii kultury

ZAKŁAD

NARODOWY

W R O C Ł A W — WARSZAWA —
K R A K Ó W
I M I E N I A O S S O L O Ń S K I C H W Y D A W N I C T W O POLSKIEJ

A KA D E M I

NAUK

CONTENTS
Joanna Tokarska-Bakir
Andrzej Hemka, Jacek Olędzki
Wanda Drabik
Aleksander Jackowski
Maciej Szczyrbuła
Hanna Mortkowicz-Olczakowa
Stanisław Cichowicz
Stanisław Żywolewski
Adam Bartosz
Anna Kunczyńska-Iracka
[K.K.]

Summary of Articles
Резюме

Interpretation, that Is on the Art of Anthropolo­
gy
Miracular
Sensibility
Four Seasons (On the Correlation between
Annual and Family Rites)
Intuition
Praised
Nikifor Once Again. Facts, Suppositions and
Legends
Nikifor
Where Does this Canon Come from?
Autobiography
Ruda Dzurko, a Gipsy Artist
. . . .
Signals from Lucim
Sculptures of Stanisław Zagajewski at the M u ­
seum of the Dobrzyń and Kujawy Regions in
Włocławek

3
8
15
31
37
49
50
51
59
61
62
63
64

REDAKCJA: Zbigniew Benedyktowicz (z-ca red.), Aleksander Jackowski (red.), Ewa Korulska,
Anna Kunczyńska-Iracka, Sławomir Sikora (sekretarz redakcji)
RADA REDAKCYJNA: Jerzy Bartmiński, Tadeusz Chrzanowski, Marcin Czerwiński, Ewa
Fryś-Pietraszkowa, Franciszek Midura, Jacek Olędzki, Mieczysław Porębski, Roman Reinfuss,
Czesław Robotycki, Zofia Sokolewicz, Ludwik Stomma, Roch Sulima,
W S P Ó Ł P R A C O W N I C Y REDAKCJI: Zofia Bisiak, Jan Świderski
REDAKTOR TECHNICZNY: Grażyna Miętus
T Ł U M A C Z E : Piotr Paszkiewicz i Magdalena Iwińska (ang.), Lija Skalska-Miecik (ros.)
Adres Redakcji: Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 994,
tel. 31-32-71/4, wewn. 227

I

Cytat

“Spisy treści / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty t.44 z.1,” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 1 lipca 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/11387.

Formaty wyjściowe