Obrady etnografów / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1951 t.5 z.1-2

Dublin Core

Tytuł

Obrady etnografów / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1951 t.5 z.1-2

Opis

Polska Sztuka Ludowa 1951 t.5, z.1-2; s.59

Twórca

A.K.

Wydawca

Państwowy Instytut Sztuki

Data

1951

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:4264

Format

application/pdf

Język

pol

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:3974

PDF Text

Text

St. A. P. Okladnikow, Buriet' nowaja paleoliticzeskaja stojanka na Angarie, Sowietskaja archeologija, t. V, str. 292.
' ) St. np. u I . Kjun, Iskusstwo pierwobytnych na­
rodów, M. L . , 1933, tabl. 10, rys. 21.
- ) St. A. P. Okladnikow, Nieoliticzeskije pamiatniki, как istoczniki po etogonii Sibiri i Dalniego Wostoka, Kratkije
Soobszczenija,
U M K , t. I X , 1941,
str. 9—11.
" 0 Twierdzenie autorki, że w górnym paleolicie nie
było jeszcze szytej odzieży, jest kwestią sporną, a po­
dane argumenty nie są wystarczająco przekonywujące.
Zagadnienie to jest w toku dalszych badań Cprzypisek
Redakcji Sowietskoj Etnografiji).
-'0 St. W. Kohler, Issliedowanije intiellekta czełowiekoobraznych obiezjan, 1930, str. 73.
- ) St. A. R. Wallace, Małajskij archipielag, SPb,
1872, str. 56—57 i 65.
2K) St. W. K . Arsenjew, Diersu Uzała, M. L . , str.
49—52.
) G. Stanley, Obitatieli liesow centralnoj Afriki,
zb. Afrika, 1905, str. 322—328.
'>) A l . Ostrogorski, Narody ziemli, Spb, t. I I ,
str. 132.
i ) Zb. Afrika, fotografia na str. 324.
' ) N. N. Mikłucho-Makłaj, Putieszestwija. M. L . ,
1940, t. I, str. 275.
2X

1

r

7

2!>

a

: f
;l

2

OBRADY

!;!

• ) St. A. W. Arcichowski, Wwiedienije w archeołogiju, M., 1947, str. 9, 12 i dalsze.
W. I . Rawdonikas, Istorija pierwobytnogo obszczestwa, b., 1939, str. 180.
:'>) P. P. Jefimienko, patrz jak wyżej, str. 280.
S. A. Siemienow, Kostjanyje razbilniki iz Rodanowa gorodiszcza, Kratkije soobszczenija, U M K , X V ,
1947, str. 141.
") Ob. jak wyżej, str. 138.
) Ob. jak wyżej, str. 142.
"») Jak już nadmienialiśmy, argumentacja autorki
nie zawsze jest przekonywująca. Myśliwy pierwotny
mógł wycinać rzemienie, chociaż nie proste, mógł tak­
że nacierać je i zmiękczać. Poza tym dla zawiązywa­
nia mogły służyć wąskie paski skóry, zdjęte z łap
zwierząt. Mimo jednak tych zastrzeżeń zasadnicza kon­
cepcja autorki pozostaje
nadzwyczaj
interesująca
(przypisek Redakcji Sow. Eetn.)
i") St. A. I . Mazafowicz, Istoriczeskaja gieołogija,
M. L . , 1937, str. 388, 389, 391.
" ) St. Darwin, Putieszestwije naturalista wokrug
swieta, M. L . , 1941, str. 183.
'-0 G. Pietrow, Nowo je podtwierżdenije tieorii E n ­
gelsa o proischożdienii czełowieka, Wiestnik znanija,
1936, nr 4, str. 260.
>") P. P. Jefimienko, patrz jak wyżej, str. 170.
г

:!

: K

4

ETNOGRAFÓW

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego zor­
ganizował w Krakowie w dniach 17—19 lutego br.
wspólną naradę wszystkich etnografów, zespolonych
w tymże Towarzystwie, reprezentujących zarówno uni­
wersytety, instytuty badawcze, muzea, jak też pra­
cowników terenowych, a poczęści także przedstawi­
cieli pokrewnych dyscyplin naukowych. Celem narady
było przygotowanie materiałów dotyczących etnogra­
fii dla Kongresu Nauki Polskiej oraz wytyczenie pla­
nu pracy Towarzystwa. Wprowadzeniem w obrady był
zagajający referat prof. К. Moszyńskiego, poświęcony
określeniu przedmiotu, celu i zakresu
etnografii.
W dalszym ciągu obrad, w ocenie dotychczasowego
dorobku etnografii
polskiej wyróżniono w dyskusji
kilka okresów, w których tendencje postępowe w etno­
grafii narastały w zależności od zmieniających się wa­
runków gospodarczo - społecznych. Uczestnicy obrad
ustosunkowali się krytycznie do dotychczasowych róż­
nych metod i kierunków, reprezentowanych również
w nauce polskiej, stając na stanowisku metodycznym
reprezentowanym przez materializm dialektyczny i hi­
storyczny.
Potępiono silnie tendencje tzw. obiektywne i nie wią­
zanie nauki z życiem okresu międzywojennego, pod­
kreślając zarazem wartość niektórych powstałych w
tym okresie materiałów opisowych i prac systematy­
zujących o porównawczo - syntetycznym charakterze.
W okresie powojennym zanotowano coraz żywsze za­
interesowanie potrzebami życia praktycznego, jak rów.
nież zagadnieniami metodologicznymi oraz organizo­
wanie pracy zespołowej. W ciągu narad podniesiono
specjalnie zasługi na tym polu Polskiego Towarzystwa

Ludoznawczego, które skupiając w okresie powojen­
nym wszystkich czynnych pracowników w zakresie et­
nografii, już na zjeździe naukowym odbytym w Toru­
niu w 1949 roku, ustaliło wytyczne metodologiczne
i swój sześcioletni plan pracy badawczej i wydawni­
czej.
Dziś praca etnografa ma iść w trzech kierunkach:
1. badań etnograficzno - historycznych, 2. badania
współcześnie istniejących reliktów kultury epok minio­
nych, 3. badania współczesnych przeobrażeń i współ­
czesnej kultury mas pracujących, oraz tworzenia się
nowej kultury socjalistycznej. Specjalnie silny nacisk
położony został na te działy kultury ludowej, które
najściślej wiążą się z potrzebami budownictwa socja­
listycznego i których przebadanie może dać w wyni­
ku pomoc przy planowaniu i organizowaniu nowego
życia. W dyskusji poruszono również badanie sztuki
ludowej, które w szerokim zakresie organizuje ostat­
nio P a ń s t w o w y Instytut Sztuki. Doceniając dużą do­
niosłość badań prowadzonych przez instytuty specjal­
ne, podkreślono jednak silnie wzajemną łączność wszy­
stkich działów kultury, oraz konieczność badania każ­
dego wycinka na tle całości życia, w jego gospodar­
czych i społecznych uwarunkowaniach. Przeciwstawio­
no się projektom rozbicia etnografii na szereg odręb­
nych działów i wysunięto zgodnie postulat utrzymania,
w przyszłej organizacji nauki polskiej, instytucji cen­
tralnej, łączącej wszystkie działy etnografii i wszyst­
kich pracowników, badających poszczególne zagadnie­
nia etnograficzne.

A. K.
59

Kolekcja

Cytat

A.K., “Obrady etnografów / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1951 t.5 z.1-2,” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 30 czerwca 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/9883.

Formaty wyjściowe