Spis treści / LUD 1996 t.80

Dublin Core

Tytuł

Spis treści / LUD 1996 t.80

Opis

LUD 1996 t.80, s.3-14

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1996

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:2148

Format

application/pdf

Język

pol

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:1995

PDF Text

Text

L LJ D

Of{GAN

POI-SKIEGO TOWARZYSTWA
LUDOZNA
I KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH
POLSKIEJ AKADEMII
NAUK

TOM LXXX

ZA ROK 1996

WCZEGO

L

u

D

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA
LUDOZNA WCZEGO
I

KOMITETU

NAUK ETNOLOGICZNYCH

Oł{GANE DE LA SOCIETlt POLONAISE D'ETHNOLOGIF:
ET Dl! COMITE DES SCIENCES ETHNOLOGIQUES
ZALOŻONY

W ROKU

1895
PRZEZ
ANTONIEGO

KALINĘ

OGÓLNEGO

ZBIORU

TOM LXXX
ZA ROK 1996

PIT

1895

I' O I, S K I E
KOMITET

T O W A R Z Y S T W O

L U D O Z N A W C Z E

NAUK ETNOLOGICZNYCH
POLSKIEJ
POZNAŃ - WARSZAWA - WROCŁAW

AKADEMII
1996

NAUK

KOMIT!":T

RI-:I)AKCYJ

Y

Maria Rićrnacka, Zhignić\\' Ja~ićll iCl ,- pr/ć\\'odniCl'le\.
13ronislawa Kopczyńska-Jaworska,
Anna KOllalska-l.clI
ieb,
Antoni Kuczyński - sćkrćlar/.

ZESPÓL

REDAKCYJNY

Rćdaktor naczćln)' -Zhignlć\\'
Jaslc\\'iCl
Zastępca redaktora naczclncgo
,.lacd: Ikdnarski
Sckretarz rcdakcji -, Monika l,cono\\'iCl

TIumaczenie
streszCldl
Marek Wilu)

angićlskieh
liski

ISSN 0076-14:1)

Puhlikacja

dolinanso\\'an:1
prl.('/. Komitet Bad:1I1 N:lllkollyeh
i Ministerstwo
Kultury i Sl.tuki

POI,SKIE TOWARZYSTWO

1.l!DO/'J\A

ADMINISTRACJA:
:'0-13') WROCU\
RU);\KClA
61-80') PO/,N/\N,IIJ

DRUK

Z/\I\.I./\D POUGRAFIC/,NO-WY[);\WNIC/Y

WC/I'
W, III

SW

.. W({Ol'I:\

\\

1')1)(,

S/L\\·SK.·\
;(,
\'1;\({II'.j 7X

M-lm!·I-..

w

\\/\l,({l

)\\(1;

Tum 80. ..Luciu" zawiera
referaty
prezentowane
na uroczystości
juhilells/O\\cj
i konferencji .,Przeszłość i teraźniejszość
etnologii polskiej. W
srulcc ie Pnisk icgn Towarzystwa
Ludoznawczego",
zorgan izowanych
we
\\mc!<miu nli 9 lin I I września 1995 roku oraz materialy z teki redakcyjnej
I Cleść rclCral\'l\·\ /.Oslala zamieszczona
w tomie 78. "Ludu").
Red.

SPIS TREŚCI
'.[\ II!< 1\1 \ I ,,(JNIII(I·Nl".II.I'IUIS/IOSC
I lL:J{iVNII',1S/0S(' ElNOIO(;[1 l'OI.S"ILI
I'()IS,,!I(;I) II JWAIUYSlW/\ I.UllOI.NAWCZU;(),"

\V

Sll JII.LII:

ll:'lni';/«\\a
K o p c z Y 1'1~ k « -.I a IV o I' S k a. i'bignicw.l
a s i c w i c z. Perspektyw)
1\ l1>kiegP rO\\ arz: ~I\\'a l.udoz.nall'Cz.ego u progu drugiego slUlccia jego dzialalności
/hi~nle\\
.1;1 s i c \\ i c /" Kilka u\\ag o prz.esLlości i teraźniejszości
etnologii polskiej.
\\ 'iuiL'cie Pulskiqw TOIl'arz.yslll-a l,udoznawczcgo
!~"Ill«n
l', I r c z. i II. i'wi'Vki
uczonych
ukraillskieh
z Polskim Towarzystwel11
1.1Idp/na\\C/.: III
"Iep;ln l' « \\ I u k. Oks;lna S a p c I a k. i:tnogralia II' Galicji w k()/leu X I X i na pocz'ltku
\,\
\I ieku
\\ lklUl' I .. (, u s i c 11'. i-:tnulogia a badania nad 1'0lklorcl11II' naucc polskiej i rosyiskicj
[)1I~a:1 J) I' I I a ć a. KUlllakt: etniC/nc galicyjsko-bośniackie
w roku 18')S
! !Ia ./ h ;1 n s c n. i-:tnulugiC/ne badania nad arlcl~1ktal11i w k()/icu XX wieku
()iL'h II r \ n i \I. Ksz.laitOlvanie siy nowoczesnego
narodu ukrair'lskiego. Aspekt historyez.n\ i etnologiC/ny
R,)der: k l. ,I n g c. Roz.\\(·lj chorcologii w Polsce.
.!allles I l' c a c o c k. t\lllerykmiskic
Towarzystwo
Antropologicznc
i antropologia
;nner: kalisk<!
I Ian I·. \. l' I' III C u I c n. Stowarzysz.enia
antropologicznc.
ctnologicznc
i elnograliczne.
Slh'jrz.I'nil' por(lIIna\\C/c.
(l

I:'

21
.' I
19
47
S)
67
77
8S
') I
99

II. STUDIAI I\1AlERI.-\I,Y

\mlrzcl /;1 p u r o w ski. (lito
Wittgcnstr:ln
religia.
ILIIlll;! II u r ~ z l a. WUIr:leeh !l u r s z t a, Wzglydność i univ,ersainość.
Rz"C! o uwiklaniu
\ larein \l I' o c k i. .I<;Z.\kicialo.
() \\·za.l"l11nylll zwiąl.ku dwóeh systCJllÓW S"Jlliolycznych
/bi~nic'"
I. i h" I' a. !\dal11 I' a lu c h, Ślina - "sok" ciala
/: !,'Illunl K I o d n i c k i. lachodni"
wpływy kulturowc a ctnograliezne
zróżnicowanie
ohvaru Polski
\\"'icie'cll
I \ i a k. Stanislawa
Witkiewicza
myśl i realizacjr: przetworzenia
kultury
Itldo\\".i.
PIOlr K (i h I c r. lir:lnik Seweryna lldz.ir:li - dokuJllr:ntaeja pracy Rośliny", wier::eniacli
/1Ii/1I /,l'IIk())),.I'kicgo

\dall1 II <l r t" s z. Problelllatyka cygaiiska \I' Jlluzealnietwic polskim
!\.;lro! !l u r d u n. I Jpad"k Jllr:tl:orytu "I,owiez" IV roku 19l) IV r"lacjach zdmmych ponad
plll" i"ku pl·Ji.nir:.i
\nn;1 11;1 I' s k a. (irobowc" Ś\\i<;lych l11arahutów jako ośrodki kultu II' Tunez,; i i i\lgieri i
K'!llI;ld (J ,'l I' n y. Wd)r,1I1e elelllr:nly sZ.alllaóskich rytualów inicjacyjnych !\ltajczykólV.
./O;lnn;1 I, c " i c k ,I. Indialiski
światopogląd
ckologiczny
a kSZlaltowanie
Sly
p;1llil1di;ln iZ.lllll
1"<11111«11;1 r. ()rgal1iz;lcJ'! r:ksp"d\'cji hadawczcj na kontynencie alj'ykaJiskim u progu XX
"idu n« pmbl«" ie rr:l;leji .lana Czckallllllskicgo.

IOl
II')
129
14S
1)7
1(,9
179
I X7
I'))

20 I
21 I
22l
237

III. 1'0(jl.l\l))'

Rod/.ime

i obce diabły

Diabel

III

kulIlIce

PWN. Warszawa

IV dziejach

kultury

polskiej.

{Jolskiej.

I OJ'I

JI-

Na margin..:si..: praC' :VI i..:hala I{".ikd.
W\'llal\llirll\o
Ndllkol\c'

S::kice:: d::iejrl\l' IlIOIY\l"l/ i {Joslaci.
- Kraków 1991 (I\r::F.~::lof!JrtlcI/ll) .

2·1-

IV. RECEN/.I1

Carlo Ginzburg,
Hexensabha/.
/:'nl::il];'rllng
ell/er
niiclilliclwn
(;".\citlcli/e.
l'isrl1cI
Taschenbuch Vnlag. Frankfurt am Main 1991 (A:r::.I'.cl()jS::kllrla/(}\l'sl,ll.
Mi..:czysław Trojan, 11'IJrOlmd::enle do elnologii 1:·um/IF. Orlcn/ac/e. /Imh/ellll'. ::(fI(o'lI/U
hadawce.
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Wrocl:l\\ski..:go.
AUd Ilni\..:rsit:lli.'
Wr,lti"LIvi..:nsis No 1634. J:thnologica 1. Wrocław 1')')4 (.Iacl!k !Jedllarski)
MIlologil! poplllal'l1e, S::klcl! :: alltropologii
\I!sl)(ilcesll().i-ci. red. I)drlllS/ C/:I.id ... I :nl\LTsitas". Kraków J9')4 (Malgor::a/([ Afacie/ell'ska: .·/llcja It'ascitla)
Andrzej Mirga, Lech Mró/. Cvganie. OdmieI1l1o.i-i' I III('/()Iel'llmja. W\ d:1\\ nlcll\o N:IlIkol\":
PWN. Warszawa 1994 (Wojciech ()/s::ewski)
Lva Davidov{j, Cesty ROllu/. Romano Dro/1/ 19-15-1C,)<){).Ololllour 1995 (Idalll I/onoc)
.Ioseph and Yehlldit Shadur. jewish {JapaclIts .. ·1 hislor\' and gIlide . .Ill,l;,h I.. Magn..:s
Museum. Berkeley. California. GelCn Publishing
Ilous..: 1Jd ... krllsdklll
I'J'J·) (()I\!,a
Goldberg-

Nadia

Mulkiell'lc).

Zlatanova-Strenk.

!?odo\l!odv.
Idea lI'.\jJÓII/Oll' w pr::C'ka::ach rod(}\1'()d(IItTcit Inil
/1/aleriale slowiańskim),
Wydawnicl\\o
lJnilVersyletll Warv;l\\skicgo.
\\'<lIszawa 1994 (Dorola ,':;wilala)
/'olacy w -".fa/dowie mówią o sobie. wybór i wsti;P ks. Ld\\ard Wak\\ ,uHkr. I.uhl in I')')"
wybranv/1/

(Rvs::ard

Teresa

(Ryszard

Barbara

KanIol')
Kulorowv

Lcwiilska.

KanIol')
.
Obyca/e

Jedynak.

(Rys::ard

.I-wial ::abawe/i.
domu

polskiego

/.aball'ki

w e::asach

Iwloll'e

II'

Ki..:lrc

I'J')5

ni('ll'oli

l -1)5- l 9 l 8. I.uhlin

I'J'J(,

I'ulsce.

.
l30gulllila S/,urowa. Pr::emiany osadniclwa
wiejskiego
na l\ieh'cc::.I'~lIle
ceniowej.
7.miallY uk/adu przestr::ennego
wsi. Kielce 1 ')')5 (l?)·.cortl

Elżbieta

-,--

Kaniol')

Kolarska.

/Irty.~cl spod
(/c\va I··ry,~-/)ielras::kowo)
Jer/y Litwin, Polskie szkulnictwo
Materio/v
do etnograjii
miasla.

slrzechv,

Wydawnictwo

I'TIK

\1' duhie Ilu/llr/os::A:olI/or)

"Kraj".

W;lr'/<l\\;1

ludowe ):X wieklI. Cidalisk I')'J5 (!?l',CUrt/ "011/(11'1
red. A. Stawarz. Ośrodek Badanl<l Kultury Miast,1 II'!
im. I'. Hulki-Laskowskiego,
Żyrardów 1992-1 ')'J4 (Mimslmm
/-ulll'l/uII'Ic::).
Jacek Kolbuszewski.
Talry. Uleracka
lradycjo molywlI ,~(jr, Krak,)\\
1 ')'J5: Witold PikSil.
SIJO/cenle na ralry popr::e:: wieki Od pierws::ych
w::miallek do (Ji·\tlt'ccllia.
Kr,lk,ill
Wroclaw 199) (Ryszard KanIol')
IVeih/wchtsgeschichlen
allS Oberschlesien,
HI'S!!,. Gundel
Paulsen. IluSUllI I)nlc"-und \'crlagsgcsellschatl,
Husum 1988 (Doro la .Ś·wil;;la)
Krystyna
Kossakowska-Jarosz,
Polskie
ka/endar::e
gumo,i-llIskie
S::kic lIullwgmjiC::1I1'.
Opok 1994 (Joanna Świtala-Maslalerz)
7i'adycyjne ::wycza/e i obr::ędy śląskie. Wypisy. wybór. oprac .. wst,,:p i uwagi wprowad.ć. T.
SllloJiilska, Opole 19')4 (Krystyna KossllkOltlska-Jaros::)
.
Dziennik
Józefa
opracowali

Kopcia brygadiera
wojsk polskich.
/. n:.kopisll Uihlio{ekl
i wydali
Antoni
I\lIczyński
I /.biglliew
Jrlijcik.
Polskie

L,udol.nawcze, "Biblioteka Zesłailca·'. Stowarzyszenie
.. Wspólnola Polska".
Wrocław 199) (Roman Karc::marcuk)
Bronislaw Piłsudski ... Dorogoj I,el' Jakol'/el'ic' .... (Usil' do I .. JS::/el'llher,\!,II.
red. W.M. Latyszew . .Iużno-Sachalinsk
1996 (.Joanlla nllr)

~XIJ

I')'n

('::ar{()rnkich

Towarl.: stl\ o
W'lrSla\\,\-·
1893- l I) l -i.

~(J()

9
\/ięd:.l· H:I"c!wdelll a /.ac/iodem,
(j~stochowic.
Częstochowa

red. Piotr StawiJiski, Wyższa Szkoła Pedagogio:na
1995; "Rocznik
MozułmaJiski"
R.4, t.3, 1995,

r/yszenic
.kdność
MuzułmaJiska,
Instytut
iuk. WarS/awa 1995 (/.h(gniew
Wójcik)

MuzulmaJiski,

red.

immam

w
Stowa-

Mahmud

Taha
299

V KRO tKA
Sprali o/danić

l.

działalności

Zarządu

Glównego

la okrćs od wrzćśnia
1993 roku do września
\\Tześnia I <J9'i (Magdalena
Rostworowska)
7(1
Walne /gromadzenie
Dclegatów
Polskiego

Polskiego

Towarzystwa

1994 oraz

Ludoznawczego

od września

1994

roku

~
do
:H)3

Towarzystwa

Ludoznawćzego,

Lódź,

29 \\TZćśnia 1994 (Maria Niewiadomska.
Jo/anta Koście/ska)
-:i. Walnć Zgromadzcnie
Dekgatów
Polskiego
Towarzystwa
Ludoznawczego.
Wrocław,
<) \\T/.eśnia
199'i (.lo/anta Koście/ska,
Maria Niewiadomska-Rudnicka)
.
'ipra\\ o/danić I dzialalności
Ośrodka Dokumentacji
i Informacji
Etnogralicznej
Polskiego
TO\\'arzysl wa Ludo/.nawC/.cgo
za okres od września
1993 roku do września
1994 oraz
mi \\Tl:eśnia 1994 roku do września 1995 (Bronis/awa
Kopc::yńska-Jaworska)
'ipnl\\ll/danie
l. prac Redakcji
Dzieł Wszystkich
Oskara Kolbcrga
za okres od września
I 9(J4 roku do sierpnia J 995 (Hogus/aw Linette)
l'roC/\stośei
jubikusl.OWć
100-lccia Polskicgo Towarzystwa
Ludoznawczcgo,
Wrocław, 9-

311
314

315

318

I' \\T/.ćśnia 199'i (Magda/ella !?ostlvol'Owska, Paulina Suchecka, Zygmunt Kłodnicki)
i-"olll\;rcncp .. Pr/ćs/!oŚĆ
i tćraźnićjslOść
ctnologii
polskiej.
W stulecic Polskiego
Towa1'1:\ stila
LudoznawC/.cgo".
Wrocław.
I O-II września
1995 (Władysław'
Baranowski.
/.higlll('l,.
Jasiell-'ic.
Hrunisława
Kopczyńska-Jaworska.
Anna
Kowa/ska-Lewicka
.
. I/eklllllder /Josel'll-/.ieliński)

323

\1ięd/)'narodowe
Scminarium
,,0 wdrożcniu
»ZaleccJi ochrony
II c.l« IV krajach
Europy Ccntralnej
i Wschodniej".
Strażnice
19'J'i (//I'IJ11isła\lla f.:0fJc:y/1ska-Jaworska).

327

..Fkologia i folklor". Druga Miyd/ynarodowa
l.uk01l'ska. Uo/ella I'I':eremhska)
.

Konferencja,

Lódź,

320

kultury tradycyjnej
i ludo(Morawy),
18-24 czcrwca
3-6 czerwca

1994 (Maria
330

Sćsja popularnonaukowa
- "On;downiczko
nasza. Kult Matki Bożej w polskicj kulturze
ludo\\'l:j". Kraków, 24 paidziernika
1995 (A/ma Spiss)
\\yslalla
.. Polskic opisanie
świata" w Muzcum Etnogralicznym
we Wrocławiu,
wrzesicJi
! 995
\IT/.esicłl
1996: Konferencja
naukowa
- "Polskie
opisywanie
ś\viata.
Od
lilscvnacji eglOtyką
do badail antropologicznych",
Wrocław,
4-'i października
1996
(/lUlUlU (iolla) .
Seminarium polsko-slowackic
dotycz'lce etnologii miasta - .,Etniczne i społeczne
zróżnico\\anie miasta na prlykład/ic
Warszawy
i Bratysławy
(do 1939 roku)", Warszawa.
8-10
paidzicrnika
19'J() (.lo/al/ta Wiśniewska)
.

331

335

337

..Etnologia i antropologia
kulturowa a badania kultur regionalnych
i regionalizmu
w społcezeilstwacl1 nowoczcsnych"
konrcrencja
Uniwersytetu
Śląskiego - Filia w Cieszynie.
Cics/yn, :n-25 października
1996 (Gr:egorz Odoj, Andrzej Peć).
\ Kongrćs ;\!-,Er'vl;\M i II Konfcrencja
EURAMES.
Aix-cn-Provence,
4-7 lipca 1996
(.'/1/110
!/arska) .

341

D/ialalność
okresie

343

Kola Zaintcresowałl
Kulturą Asyryjską
przy PoznaJiskim
Oddziale
od paźd/icrnika
J 993 roku do maja 1996 (Michae/ Abdalla)
.

PTL

339

w

VI IN MEMORtAM

Krzysztof .Iamslaw Bro/i 19'i2-1996 (Zbigniew Jasiewicz)
Hemyk IlurzYllski 1912-199'i (Ma/gorzata
Wilbik)

347
349

10
Maria FrankcJWska 1906-1996 (Maria f'af"lldo1l!ska)
Ernest Gellner 1925-1995 (lvIichał Bllchowslii)
Tadeusz Korzinek 1918-1996 (Kłemens J Kr:::ys:::/o{owic:.)
Anna Kunczyńska-Iracka
1934-1994 (Ewa F/y.f-f'ielra.ck()\l'(/)
Bożena Kural 1938-1995 (Ałicja Małew).
orbert Lippóczy 1902-1996 (Maria Jalllro::ik)

~(I

CONTENTS
[ I'I~()(1I IJIN( is (II'TIII' (,ONI'I.:I(I'NCF ..Till:: PAST AND I'RE5FNT OF 1'0[,1511FTIINOLOGY
(II" 1111:CINTENNIAL OF POLlSII ETIINOLOGICAL SOCJETY"

13roni,Ia\\a I\. u p c z)' 1'1 S k a - J a \V o I' ska. Zbigniew J a s i e w i c z, Thc Prospects of
the Polish J-:lhnological Socicty at the Beginning ofthe Second Century of its Activity
/hl~ni..:\\ .I a s i ..: IV i c / .. Some Rcmarks on the Past and Present of Polish Ethnology on
Ihc' OCC<lsion of the ('entennial of Polish Ethnological Society
R<'m;m I\. \ I C / i \\, The Contacts of Ukrainian Scholars With the Polish Ethnological
:-'tlCl..:I\
"lep:ll] I' <I\\ I u k, l Jksan;1 S a p c I a k. Ethnology in Galicia in the I.ate 19th and Eally
20lh Cenllll'i..:s
\\'iklOl I:, (i u s i c IV. The Relationship Lklween Ethnology and Folklore Studies in Poland
:md RlhSi;;
[)u';ln IJ Iii ;1l' a. (ialician-lIosnian
J-:lhnlc Contacts in 1895
I 11<1.I o h a II s c' n. lćthnological Studies ol' Altefacts atthe End ofthe 20th Century
()kh II r \ n i \\. The Shaping of the Modern Ukrainian Nation. Historical and Ethnologie:i1 ,\speels uf the Proe\;ss ,
Rl)lkl\ k I. a n g e. Thc Ikv..:lopment ol' Choreology in Poland
1;lIl1c'SI.. I' e ;1c o c k. Amelican Anthropological
Society and American Anthlopology.
I Lin l, V c I In c u I C 11. /\nthropologicaL
Ethnological. and Ethnographical
Associations .
.\ ('o!llpar;i1i\ c Vic\\

15
21
] I
)CJ

47
55
Cl7
77
85
0I
99

II. STlJl)II':S AND MATERIALS

\!ldr/..:.I / a p o 10\\ S k i. Otto
Witlgenstein - Religion
1h1l1l1:113 II r s z I a. Wojciech II u r ,s / t a. The Relative and the Universal or. on Invol\eIllcni
\l<llcin 1\ r o c k i. I,anguage and Body On a MUlual Relationship ol' Iwo Semiotic Systems
/hignle\\
I i h era. :\dam I' a lu c h. Saliva - Juice ofthe f30dy
1\ !,'I11Ulil I\. I II li 11I C k i. Western Cultural lntluenccs and EthnographicJI
Dilkrences
of
thc lellil'li'\' ol'Pobnli,
\\ ')Icicch I ) , i ;I k. The Idca ol' Trans!())'Illation of Folk Culture and its Implementation
\ccolcliI1!:l lO St:tl11SlaIV Witkie\\iel
!'[llli' I, li h l c r. The Ilcrhariulll ol' Seweryn Udziela, Documentation
of the Study "llcrhs
In Ih,~ llelielS lIf Ihc ('r'lww Peasants".
.\cI,tlll B a I' t o s z. l ivpsy Culture in Polish Museums
I\.drol Il u I' li U II. Thc 1-';111or the Meteorite "Lowicz" in 19]5 According to Accounts
C'lIlkckd 11:111'd ('enIul') Later.
\nn:1 Il a I' s k a, Th..: Tomhs of 11(1)' rvtarabouls as the Centres of Worship in Tunisia Jnd
,\ Igeri:l
[-.:"I]I;lcI II") r 11). Some Uements ofShamanlnitiation
Riles ofthe Altaians
Il):lnn,l I c \\ i c k .1. Indian l':cological Worlliview and the Rise ol' Panindianism
1,);lnI1:1 ll:l r. (lrgani/;llion
of an l':;.;pedition to Ali'ica in the Early 20th Century on the
IlaslS l)f an !\ccounl of .Ian CzekanolVski

10]
119
120
145
1"7
169
170
187
19"
20 I
211
223
2.17

12

III. VIEWS AND DISCUSSIONS

Rodzime

i obce

diabły

w dziejach

kultury

polskiej.

Na marginesie

pracy

M ichala Rożka.
and Foreign
hy Michal Rozek).

Diabe/ w kulturze polskiej. Szkice z dziejów mo(vwu i postaci (Indigenous

Devils in the History ofPolish
Culture. On the Margins ofthe Study
Wydawnictwo
Naukowe PWN, WarszawaKraków 1991 (KrzvsztoflJraclw)

2-+7

IV REVIEWS

Carlo
Ginzburg,
Taschenhuch

Hexensabbat.
Verlag,

Entzifferung

Frankfurt

am Main

einer

ndchtlichen

Geschich/e.

Fischer

1991 (KrzysztofSzkllrla/()\l'ski).

Trajan,
Wprowadzenie do etnologii Ellro!JY OrientacJe. jJrohlem\' zalozem"
badawcze (Introduction
to the Ethnology
of Europe. Orientations,
Prohlcms,
Research

Mieczyslaw

Assumptions),
Wydawnictwo
Uniwersytetu
slaviensis No 1614, Ethnologica
l, Wrocław

Mitologie popularne.

Szkice z antropologii

on the Anthropology

(Ala!gocata

of the Present),

Wroclawskiego,
Acta IlniversitaIis
1994 (.facek Hedllarski)

WraII-

wspólc::esnw'ci (Popular
eel. Dariusz

Mythologies.
hsays
,,\ Jniversitas",
Krak(m
! 99-+

Czaja,

Maciejewska; Alicja Werschler) ,

Andrzej Mirga, Lech Mróz, Cyganie. Odmienność i nietoleranCja (The ('ypsies.
Di ITerencl'
and Intolerance),
Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa
1994 (Wojciech UrD'lIsj,,)
Eva Davidova, Cesty Romll. Romano Drom 1945-1990,
Olomouc
11)1)5 (.Idam nor/osz)
Joseph and Yehudit
Shadur. Jewish papercu/s. il historyand
gIlide, Judah
Museum,
Berkeley,
California,
Gefen Publishing
House Ltd., Jerusalem

I. Magncs
191M (()/:<a

Go/dberg- Mulkiewicz),
Nadia

Zlatanova-Strenk,

wybranym

materiale

Rodowody !dea wspólnoty w przekazach
slowiańskim)
(Genealogies.
The
Ielea

rodowodowrch
ol'

('ommunity

lila
In

Genealogical
Uniwersytetu

Polacy

Materials lA Study Based on Selected Slavic DoeumentsJ),
Wyel,l\\nict\\o
Warszawskiego,
Warszawa
1994 (l)orota ,\'wi/alo)
w Mo/dowie mówią o sohie (Poles in MoiciclVa Speak ahoul Themselves),
eel

Edward Walewander,
Lublin 1995 (Ryszard Kantor) .
Teresa Lewii1ska, Kolorowy świat zabawek Zahawki lud()\l'(, 11' Polsce (('olol'!'ul Worlel ol'
Toys. Fołk Toys in Poland), Kielce 1995 (Ryszard Kantor)
Barhara Jedynak,
Obyczaje domu polskiego w czasach mewoli F'J5-/'J/S
(Mores ol the
Polish Household
in the Age of Partitions
1975-19 l X), Luhlin 19% (/(l',IZard Kall/Ol')
Szurowa, Przemially osadnictwa wiejskiego na Kielecc::v::llie \1' do/ue pO{I\I'!as::czeniowej. Zmiany układu przestrzennego wsi (Changes in Village ('olonization
in the

Bogumiła

Region

of

Arrangement

Kielce

after

of Villages),

the

Land

Kielce

Grant

Reform.

Trans!()J']llations

of

the

Spati,ti

1995 (Ryszard Kan/or),

Elżbieta Kotarska, Artyści spod strzechy (Artists f1'om Village Iluts), Wydawnictwo
!'TTK
"Kraj", Warszawa
1993 (£wa Fryś-Pietraszkowa)
Jerzy Litwin, Polskie szkutnictwo ludowe X)( wieku (Polish Folk noatbllilliillg
in the 20th
Century), Gdallsk 1995 (Ryszard Kalltor) .
Alloteria/y do etnografii miasta (Materials on the Ethnology of the ('ity), eel. /\ Stall,\lI
Ośrodek
Badania
Kultury Miasta TPŻ im. l'. lIulki-Laskowskiego,
lyr,\lell\IV
1')'J2-

1994 (i'v!iroslawa FoltYllowicz)
Tatry. Literacka tradycja motywu gór (I he Tatra

Jacek Kolbuszewski,
Literary Tradition

of the Motif

of Mountains),

no Tatrv poprzez wieki, Od pierwszych
thn).lghout
- Wroclaw

Centuries,
From the Earliest
1995 (Rys::ard Kantor)

Krak(m

1995/ Witold

w::mionek dlJ (h'wiecenia (Ihe
Accounts

through

2~1

2i\.~
Mountains.
The
!'iksa, ,)j)()JI'~('lIie

Tatra Mountallls
the !:nlightenll1ent),
KraK(m

13
11l'I!I//IIchlsgeschichlen
aus Oherschlesien.
lagsgesellschafi.
Husum 1988 ({Jorala

Hrsg. Gundel
,,>'wilała) .

Kr; styna

kalendarze

Kossakowska-.IarosL

Polskie

Paulsen.

górnoślqskie.

Husum

Druck-und

Ver288

Szkic

monograficzny

(Polish Calendars
in lhe Upper Si lesia. A Monografie
Essay), Opole 1994 (Joanna
.~H'ilii/O-"/oslo/erz).
li"(/(/\(\jne
ZWVCZilil' i ohrzędv .i'/ąskie. Wypisy (Traditional
Silesian Customs and Rituals).
cd. T. Sllloliliska. Opole 1994 (Krystyna Kossakowska-Jarosz)
Ozirllnd .I(izl'/iI A:opeia hrvgildirrcl
wojsk flO/skich. Z rękopisu
Biblioteki
Czartoryskich
o/)/"{/("()w{l!i i wydafi ,Imoni
Kuczyński
i Zhigniew
Wójcik (Diary of .Iózef Kopeć.
I~rigadier-(Jeneral
of the Polish Anny. On the Basis of the Manuscript
in the Czartol'; ,ki Library. !-:llited by Antoni KUCZyl'lSki and Zbigniew Wójcik). Polskie TowarzystII o Ludoznawcze ... Biblioteka Zcsłaliea".
Stowarzyszenie"
Wspólnota
Polska". Warszalla
Wrociaw 1')')5 (Homan Karczmarczuk)
.
Hronislall Pi Isudski ... f)orogoj /,l'V Jakovlevii' ..... (/,etters to L J. Szternberg,
/893-/9/7).
cd. W.M. LatysIew . .Il1i.no-Sachalinsk
1996 (Joanna Bar)
.\1Ię<lz.\ WH-!lOdl'1II {[ /.achodel11 (l3etween
East and West), cd. Piotr Stawiliski.
Wyi.sza
Szkola Pedagogiczna
w c.:zystochowie.
Czystochowa
1995; "Rocznik
Muzulmaliski"
4.
lO!. 3. I (),)5. Stowarryszenie
.Iedność Muzułmaliska,
Instytut Muzllłmal;ski.
ed. immarn
VlahtllUd Taba Żuk. Warszawa

1')95 (/.higllll'w

Wójcik)

290
293

296
297

299

V. CRONIC!.F

Report on the activity of the Executive
Board of the Polish Ethnological
Society from
September
1')')3 lo Septembcr
1994 and from September
1994 to September
1995
i.1/agda/ellO Hos{Il"{I/'(}\l"ska)
-Oth (jeneral
/\ssclllhly
of the lklegates
of the Polish
Ethnological
Society,
Lódź.
Septembn

29. 1994 (Maria Ninviadamska,
Jo/anta Koście/ska)
.
Assembly
of the Delegates
of the Polish Ethnological
Society.
Wroelaw.
Septembcr '). 1')')5 (Jo/anta Ko.i'cie/ska, Maria Niewiadomska-Rudnicka)
Repon 011 the activity of the Ethnological
Doculllentation
and Information
Center of the
Polish Llhnoiogical
Society
li'om September
1993 to September
1994 and fi'om
"qllcmber
I 994 to September
1995 (IJronislawa
Kopczyńska-Jaworska)
Report lIn the II'ork of the Editional
Board of Collected
Writings of Oskar Kolberg from
Seplemb\.'r 1')')4 to August 19')5 (lJoguslaw Unelle)
rhe Centennial Celabrations
of the Polish Ethnological
Society, Wrocław, September
9-1 L
1')<)5 (Magda/ella
!?o.l·twoI"OIl.'ska, Paufina Suchecka, Zygmunt Kłodnicki)

303
31 I

-I [11 (jeneral

Conference
on ..The Past and Present
Ftllnological
Society".
Wrocław,
/.hi,!!,lIie\l' ./osiewicz,
Hrollis/awa
.I/cksalldcl"

/'osL'm-/.ieliliski)

.Oh. Dut Intel"Cessor' The Cull nI' Iloly Mary in Polish Folk Culture" - a Session Open to
the (jeneral Public. ('racow. Octoher 24. 1995 (Anna Spiss)
ł.:\hibition .. Polish Description
of the World" in the Ethnological
Museum
in Wrocław.
September
1')<)5 .- September
1996: ConlCrence
on "Polish Describing
of the World.
From f:xotic Fascinations
to Anthropological
Studies".
Wrocław,
October 4-5, 1996
(,'0//0)

3 I5

318
320

of Polish Ethnology.
On the Centennial
of Polish
Seplember
10-11, 1995 (Wladyslaw
Baranowski.
1I."upc::yńska-Jaworska,
Anna
Kuwa/ska-/,ewicka,

lntetllational
Seminar ..On the Implementation
of 'Directives
Concerning
the Protection
of
Traditional
and Folk Culture'
in the Countries
of Central
and Eastern
Europe".
Strażnice (f\10ravia) . .Iune 18-24. 1995 (Bronisława
Kopczyńska-Jaworska)
.
..Ecology and Folklore".
the 2nd International
Conference.
Łódź. June 3-6. 1994 (.Haria
LukOll"Ska. I'io/ella IJr:('I"embska) .

(/1011110

314

323

327

DO
33 I

»5

14
Polish - Slovak Seminar on the Ethnology oflh.: City ,Jcthnic and Social DilTercntialion
or
the City on the Examples of Warsaw and Bratislava (unlil 1'rw)"". Warsa\\. Oclober x10, 199(, (Jolanta Wi.~niewska)
.. Ethnology
and Cultural Anthropology
in the Study of r.:gional CuIIUI'CS and Regionalism
in Modern Societies"
- a Confercnce
at tht: University
or Silcsia
Campus in (·ie\/.\ n.
Cieszyn. Octoher 23-25, 1996 (Gr=e~or= Oc/oj. Al1dr=ej I'ei:).
10th Congress orthe AFEMAM
ancl2ncl ElJRAMES
C:onlCn;nce. I\i:\-\:n-Pwvcncc
. .luh ../-

7. 1996 (Anna Barska).;-1
AClivity of the Circle of Intercst in Assyrian Cultun: al thc PO/l1,Ul Di\'ision
Ethnological
Society fi'om October 19')) to May 19% (Mic/iael.·lhdal/a)

.l.l

~~\)
J

of Ihe Polish
3../;

VI. IN MEMORIAM

Krzysztof Jarosław Bro7.i 1952-1996 (Lbigniew Jasiell'ic::)
Ilclll'yk Burzyriski
1912-1995 (Malgor=ata
Wilbik)
Maria frankowska
1906-1996 (Alana l'aradol1lska)
I:rncst Gellner 1925-1995 (Michal Huchowski)
Tadcusz Korzinek
1918-1996 (Klemens J Kr=ys=tojiIlFlc)
Anna Kunczyńska-Iracka
1934-1994 (Ewa Frv.I'-I'ietros=kli\l'a)
Boż.:na
Norb.:rt

Kural 1938-1995 (Alicja Maleta) .
Lippóczy 1902-1 ')96 (Maria JOl1lro::ik)

-l·1'1

Kolekcja

Cytat

“Spis treści / LUD 1996 t.80,” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 6 października 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/5925.

Formaty wyjściowe