Spis treści / LUD 1957 t.44

Dublin Core

Tytuł

Spis treści / LUD 1957 t.44

Opis

LUD 1957 t.44, s.2-6

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1959

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:161

Format

application/pdf
application/pdf

Język

pol

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:137

PDF Text

Text

L u D

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA
LUDOZNA WCZEGO
ORGANE

DE LA SOCIETE
Z A Ł O
O G

O

Z

POLONAISE

O N Y W

ROK

L N E G O Z B lOR

U

D'ETHNOLOGIE
l895

U T O M XLIV

ZA ROK 1957

'(

PL

WROCŁAW

PQLSKIE

TOWARZYSTWO

LUDOZNAWCZE

WR OCŁAW 1959

,

\

I

·~ó _{

KOMITET
It

REDAKCYJNY

ZA WISTOWICZ·ADAMSKA,
POJNAROWA,

J. GAJEK,

J. MATUSZEWSKI,

IK. MOSZYNSKI.I

M. ZNAMIEROWSKA-PROFFEROWA,
T. SEWERYN,

A. KUTRZEBAR. REINFUSS,

SPIS RZECZY

T. SZCZURKIEWICZ

I, R o z p r a w y
Jan C z e k a n o w s k i, Balticum a Skandynawia
Wacław P e t s c h, Powiśle i zagadnienie Prus Wschodnich na Konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r.
Herbert W i l c z e w s k i. Z problematyki
etnografii wybrzeży Bałtyku
Ryszard
G a n s i n i e c, Eucharystia
w wierzeniach
i praktykach ludu
Marian
G o t k i e w i c z, Walki religijne w pieśniach i podaniach
Spisza i Orawy ,
Wojciech H e j n o s z, Etnografia, a prawo.
Wincenty
S t Y ii, Motywy ekonomiczne kojarzenia
się małżeństw
chłopskich
Józef G a je k, Zadania i metody Polskiego Atlasu Etnograficznego

REDAI{TQR

JO Z E F

GAJE

K

l

II.

(Anastazja

Iw.

ETNOGRAFIJA

\~

•••..

---'

~~.'

'V·-'

'~J\A.~.
POLSKIE
Nakład
druku
Z~m.

TOWARZYSTWO

1819 egz.

Obj.

ark.

863 L-lI 0133

LUDOZNAWCZE

43,25. Oddano

17. L 1959. D1Uk l'J<ończono

~e\
OA3

do

w kWletniu

składania
1959. Papier

WROCŁAW

1959

15. VIII. 1958. Podpisano
ilust.

kI. V. 70 gr.

do

61 x 86.

Cena

85.-

118·
130
137
153

205

ATLAS

AZJI

SRODKOWEJ

.

Historycko-narodopisny

238

Atlas

Ceskoslovenska,

Praha 1956 (Krzysztof
Kwaśniewski)
,
Kazimierz S t r z a ł a, Folklorystyka
radziecka na nowych drogach
1. C. C h i t i m i j a, Zagadnienie klasyfikacji i określenie literatury
ludowej w prozie
.
Jiri D a m b o r s k y, Stan badań folklorystycznych w Czechosłowacji
BANICKA DEDINA 2AKAROVCE, SA V, Bratislava
1956 (Tadeusz

~I

75

A. N. ZSRR, Moskwa 195'5, z. 1-4,

Kojdecka)

(Bolesław
Garyga)
D,
S t r a n s k a,

\

. ~.'

56

Spr aw ozda n ia i r ecen zje

HISTORYCZNO - ETNOGRAFICZNY

j'

47

i

SOWIETSKAJA

; \ł ..
11'-' '~,

'7

Delimat)

.

Marian G o t k i e w i c z, Ostatnia praca A. Kavuljaka o Orawie .
ANTHROPOS, Fryburg 1954, tom 49 (Tadeusz Wróblewski)
.
L'ETHNOGRAPHIE, Paryż 1952-1953,
nr 4'7, 48 (Tadeusz Wróblewski)
E. B u r g s t a 11 er, Das Fragewerk zu den volkskundlichen Karten
(Krzysztof

Kwaśniewski)

250
253
266
267
274
281
298
325
336

A. F i e d l e r, R. Wei n h o l d, Das scho:>e Fachwerkhaus
SlidThliringens
(Maria
Trawiitska)
Sebastian
F l i z a k, Sidziniarki
.
Walerian
S o b i s i a k, O budownictwie
wiejskim w Wielkopolsce
w XVII i XVIII w. (na marginesie recenzji) .
Jan M e ś k a n k, Serbskie narodne drasty. Drasty Katolskich Serbów, Budyśin, 1957. (Adam Glapai
.
III.

348

(Józef

Mitkowski,

Anna

(Ryszard

Kutrzeba-Pojnarowa)

.

351
391
453

481
poło XX w.
488
495
498
500

.

ebografii

za rok 195'5

.

.

541

VI. Róż n e
Streszczenia w jęz. niem. ang. i ros. .
Spis rycin
Józef G a j e k, Kwestionariusz
do budownictwa
Dodatek do XLIV t. Ludu

59!)
chłopskiego

w

y

BALTICUM A SKANDYNAWIA
Z dziejów badań. - Wyniki badań Zofii Ehrhardt. - Ekspedycja Bałtycka. - Materiał liczbowy i jego analityczne ujęcie. - Analiza wyników
prac dawniejszych.
-, Bałtowie .i południowi
Finowie nadbałtyccy.
Wyniki ogólne.

Z DZIEJOW
i

512
527

V. B i b l i o g r a f i a
G a w i n, Bibliografia

A

Ogłoszenie tej antropologicznej pracy w organie Polskiego
Towarzystwa Ludoznawczego uzasadnia nie tylko to, że jest ona
w znacznej mierze kontynuacją pracy N. N. Czeboksarowa (1954),
ogłoszonej w publikacji "Trudy Instituta Etnografii im. N. N. Mikłucho-Makłaja". Bardziej istotne jest to, że stawia ona sobie za
zadanie wyjaśnienie stosunków e t n o g e n e t y c z n y c h obsza-·
ru nadbałtyckiego w oparciu o syntetyczne ujęcie stosunków
antropologicznych.

477
479

Profesor Feliks Przyjemski
(Irena
Nizińska)
Inżynier Kazimierz M. Osiński (Krzysztof
Wolski) .
B,adania nad kulturą Podhala w latach 1951-1956
(Irena Nizińska)
Protokół z XXXI Walnego Zgromadzenia
i Konferencji
Podhalańskiej PTL (Zofia Staszczakówna)
.
Statut Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego .

Bolesław

R

I ..•

Kukier)

w pierwszej

p

JAN CZEKANOWSKI

ik a

historii

z

343

Maria Z n a m i e r o w s k a - P r li f f e r o w a, Muzea i działy etnograficzne w Polsce (Aktualne potrzeby i zarys stanu obecnego)
Tadeusz
S e w e r y n, Metody ekspozycji i struktura
ideologiczna
muzeum etnograficznego
Adam W r z o s e k, Przedwojenne
Muzeum Kaszubskie w Dębkach
Krystyna M i e r z e j e w s k a, Muzeum w Płocku.
Wanda J o s t o w a, Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej na Orawie

Profesor Bożena Stelmachowska
Etnografia
i nauki pomocnicze

o

340

Mu ze a

IV. Kron

R

338

BADAŃ

Badania antropologiczne ludności obszaru nadbałtyckiego rozpoczęto równocześnie z badaniami zainicjowanymi przez Komisję
Antropologiczną Krakowskiej Akademii Umiejętności. Był to
okres wielkiego
zainteresowania
zagadnieniami
antropologii
w Europie, łączący się z działalnością Pawła Broca'i we Francji,
Rudolfa Virchowa w Niemczech, Anatola Bogdanowa w Rosji.
i Izydora Kopernickiego oraz Józefa Maj'era w Polsce.
W okresie przedwojennym badań antropologicznych obszaru
nadbałtyckiego nie prowadzono z takim rozmachem jak w Polsce,
jakkolwiek posiadały one poważny punkt oparcia w katedrze
anatomii uniwersytetu dorpackiego, zwłaszcza w tym okresie,
gdy profesorem tego przedmiotu był wielce zasłużony Ludwik
Stieda, późniejszy profesor anatomii w Królewcu. Praca eksploracyjna ześrodkowywała się na ogłaszaniu dysertacyj inauguralnych, pisanych przez kandydatów, ubiegających się o stopień

Kolekcja

Cytat

“Spis treści / LUD 1957 t.44,” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 6 października 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/5912.

Formaty wyjściowe