Socjologia wiedzy jako możliwy paradygmat teorii etniczności / ETNOGRAFIA POLSKA 1998 t.42

Dublin Core

Tytuł

Socjologia wiedzy jako możliwy paradygmat teorii etniczności / ETNOGRAFIA POLSKA 1998 t.42

Opis

ETNOGRAFIA POLSKA 1998 t.42, s.41-50

Twórca

Abriszewski, Krzysztof

Wydawca

Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1998

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:1606

Format

application/pdf
application/pdf

Język

pol.

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:1486

PDF Text

Text

„Etnografia Polska", t. ХЫ1: 1998, z. 1-2
P L ISSN 0071-1861

KRZYSZTOF

ABRISZEWSKI

Instytut Filozofii U M K

SOCJOLOGIA W I E D Z Y JAKO MOŻLIWY P A R A D Y G M A T
D L A TEORII ETNICZNOŚCI

Socjologia wiedzy na ogół nie cieszy się bardzo dobrą opinią. Socjologów
odstraszają i męczą jej powiązania z filozofią, filozofów natomiast drażni jej
empiryczność i „demaskatorski" charakter . Być może to właśnie decyduje
o tym, iż - jak się wydaje - nie stanowi ona narzędzia do badań nad
etnicznością. Chciałbym tutaj postawić tezę, a następnie ją obronić, że socjo­
logię wiedzy można płodnie poznawczo wykorzystać w tego typu badaniach.
Po omówieniu argumentów przemawiających na korzyść takiego stanowiska
spróbuję naszkicować, jak z grubsza mógłby wyglądać taki paradygmat. Aby
jednak nie poprzestać na ogólnych, czy nawet ogólnikowych uwagach, chciał­
bym rozwinąć jeszcze trzy inne wątki. Po pierwsze, interesuje mnie to, jak się
ma socjologia wiedzy do, moim zdaniem, najszerszego zbioru pytań nauk
zajmujących się etnicznością - pytań o obcość i o obcego. Po drugie, rozważę
pytanie, czy istnieją jakieś główne wątki lub motywy w wiedzy, którą przyszłoby nam badać? Ponadto postaram się, twierdząc, że takie wątki istnieją,
wymienić kilka spośród nich. Po trzecie wreszcie, po rozważaniu tego, co
zwykle nazywamy treścią, zwrócę uwagę na pewną szczególną cechę tej treści,
a mianowicie na prawdę. W tej części wyjdę od socjologicznego pojmowania
prawdy, tj. nie takiego, która wiąże się z pytaniem jaki sąd jest prawdziwy lub
jakie przekonanie jest prawdziwe, ale - jakie czynniki sprawiają, że dane
przekonanie/przekonania jest/są prawdziwe.
1

Główne ataki na socjologię wiedzy wyprowadzane są od strony filozofii
nauki, z pozycji obiektywistycznych (realistycznych) teorii poznania. Grzechem
tej pierwszej jest to, iż sugeruje, że warto zastanowić się nad nauką jako
działalnością, której sukcesy nie tylko daje się przedstawić poprzez (do)celową
pielgrzymkę do pałacu prawdy. Socjologia wiedzy porzuca teleologiczność
efektywności naukowej na rzecz posługiwania się w wyjaśnieniach kategoriami
1

Proponuję tutaj jako przykład rozważyć epistemologię Ludwika Flecka (1986). Nadto
pragnę d o d a ć , iż nie przypadkiem zapisałem s ł o w o „demaskatorski" używając cudzysłowiu. Rela­
tywizm socjologii wiedzy nie musi oznaczać wywracania prawd, a jej argumenty nie m u s z ą mieć
posmaku jawnie ideologicznego. M y ś l ę tutaj przede wszystkim o p o w a ż n i e branym warunku
symetrii (por. Barnes, Bloor 1993).

42

KRZYSZTOF ABRISZEWSKI

nauk społecznych (por. Bloor 1993). Jej sugestie, a myślę w tej chwili przede
wszystkim o silnie broniącym się froncie edynburskiej szkoły i anglosaskiej
tradycji takich badań w ogóle podążają, jaki mi się wydaje, w stronę pluralizmu
poznawczego. Nie pragną a priori, z poziomu metafizyki odrzucać analiz
realistycznego modelu poznania (na ten temat por. Collins, Yearley 1992).
Zamiast tego powiadają, że także ten typ wiedzy, który oferują, nie tylko jest
sensowny, ale ponadto ma nam coś interesującego i ważnego do powiedzenia.
Właśnie to działa na obiektywistów jak odrobina mydła w oku. Realizm
w każdej swojej postaci zakłada bowiem istnienie jakiejś wiedzy uprzywilejowanej
oraz specjalnego stanowiska poznawczego (por. rozdział „Obiektywistyczny
model poznania" w: Zybertowicz 1995). Nie jest więc konieczna teza, która
brzmiałaby: obiektywizm nie ma sensu, aby stanowisko obiektywisty zaatako­
wać. Poczuje się on napastowany równie mocno także wtedy, kiedy ktoś będzie
uzurpował sobie prawo do tego, iż także (a nie wyłącznie) ma rację.
2

3

W socjologii rzecz ma się inaczej. Nawet jeśli socjologia wiedzy nie jest
tutaj jakoś wyjątkowo hołubiona, a wręcz spycha się ją na bok, to dzieje się
to z odmiennych przyczyn niż w przypadku opisanego sporu. Wysoka samo­
świadomość metodologiczna, a możliwe, że także inne powody, stwarza dobrą
atmosferę dla pluralizmu poznawczego. Jest on zresztą widoczny tak dobrze
jak samotne drzewo na horyzoncie, jeśli prześledzić losy różnych paradyg­
matów. Mam nadzieję, że na takim gruncie (myślę o badaniach nad etnicznoś­
cią) nikt nie zechce atakować tezy, że korzystne jest przyjęcie paradygmatu
myślowego i badawczego, który potrafi coś nowego do naszej wiedzy dodać.
Jak widać jest to argument pragmatyczny dotyczący teorii. Podobny wy­
dźwięk będą miały moje dalsze uwagi dotyczące praktyki badawczej.
Socjologia wiedzy może okazać się pomocna, kiedy w społeczeństwach
podobnych do naszego będziemy mieli do czynienia z grupami silnie izolującymi
się. Sposób życia, często wykonywane zawody oraz istniejące w świadomości
społecznej stereotypy, niejednokrotnie negatywne, powodują, iż niektóre grupy
etniczne mają nie tylko silne tendencje ekskluzywistyczne, ale też mogą odzna­
czać się dużą niechęcią czy wrogością wobec obcych oraz silnie akcentować
granice grupy. W tej sytuacji badacz stanie w obliczu piekielnie trudnego
problemu: jak przeniknąć do badanej grupy? Jak do niej dotrzeć od środka? Jak
zdobywać informacje? Tutaj socjologia wiedzy może okazać się nie tyle rozwią­
zującą sytuację metodą na wszystkie problemy, ile zastępczym sposobem
badania. Dobrze osadzona etniczna grupa mniejszościowa (tzn. taka, która
2

Pewne aspekty d o t y c z ą c e szkoły edynburskiej, które są w a ż n e dla tych r o z w a ż a ń przedstawię
w części I V . Z r e z y g n o w a ł e m z jej o m ó w i e n i a o g ó l n e g o z d w ó c h p o w o d ó w : po pierwsze, nie
chciałem rozbijać toku w y w o d ó w , po drugie, szkoła edynburska doczekała się j u ż licznych
o p r a c o w a ń w języku polskim (Kucia 1989, 1989a; Mokrzycki 1990, s. 91-101; Olczyk 1992;
Szahaj 1995; Życiński 1993), polecam także znakomity artykuł R a d o s ł a w a Sojaka (1996) d o t y c z ą ­
cy socjologii wiedzy w ogóle.
3

W przypadku o b i e k t ó w matematycznych, w tym kontekście pojęcia „realizm" u ż y w a się
zamiennie z pojęciem „ p l a t o n i z m " .

S O C J O L O G I A W I E D Z Y A T E O R I A ETNICZNOŚCI

43

w danym miejscu jest już relatywnie długo oraz posiada „własne" rozwinięte
instytucje społeczne nie związane bezpośrednio z grupami pierwotnymi - np.
szkołę) o silnym poczuciu tożsamości grupowej ma najczęściej własną prasę,
biuletyn lub choćby jakieś efemeryczne teksty. Patrząc z innej strony da się
niejednokrotnie wytropić teksty „mniejszościowców" drukowane w „normalnej"
prasie czy książkach (felietony, opowiadania, wiersze, itd.). Daje to możliwość
prowadzenia przynajmniej niektórych analiz z poziomu socjologii wiedzy.
Na kolejny dobry powód wykorzystania socjologii wiedzy natrafiłem pod­
czas prac poświęconych Ormianom w Polsce. Okazuje się, że nie istnieją oni
jako grupa społeczna w wąskim sensie, jednak mimo całkowitej polonizacji
wydają „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ormiańskiego". Wobec takiej mniej­
szości etnicznej, która właściwie jest „rozmyta" zawodzą typowe, jeśli nie
wszystkie, klasyczne środki socjologii. Pozostaje skłanianie się w badaniach ku
psychologii lub psychologii społecznej albo ku analizie tekstu napisanego jako
tekst Ormian polskich. Jest to więc argument dotyczący praktyki badawczej
numer dwa: analizowanie grup, które nie istnieją (bądź aktualnie, bądź jako
socjologicznie rozumiana grupa społeczna).
To, co powyżej opisałem jest tylko szczególnym przypadkiem sytuacji,
z jaką może się zetknąć historyk (czy socjolog o skłonnościach historyka)
zajmujący się mniejszościami etnicznymi. Zakładając sytuację, w której po
danej grupie etnicznej pozostały teksty przez nią samą pisane i grupa ta nie
jest już badaczowi dostępna można uruchomić aparaturę socjologii wiedzy.
Praca socjologa wiedzy w opisanych przypadkach miałaby polegać na
analizie dyskursu, co zawęża obszar teoretyczny przydatny do takiego zada­
nia . Z tego, co zostaje użyteczne mogą się okazać dwie propozycje zupełnie
odmiennych proweniencji. Pierwsza z nich kontynuuje linię mannheimowskiej
teorii, myślę tu przede wszystkim o szkole edynburskiej. Druga wyrasta z tra­
dycji filozofii francuskiej, wiąże się ze strukturalizmem i poststrukturalizmem.
Pierwsza wiąże się z takimi (przykładowo) postaciami, jak David Bloor, Barry
Barnes, Andrew Pickering czy Steven Shapin. W drugiej natomiast pojawiają
się tacy filozofowie , jak Michel Foucault, Tzvetan Todorov i Jean-Francois
Lyotard. Nie chciałbym omawiać jednej i drugiej strony, gdyż nie to jest
zadaniem mojego tekstu. Krótko jednak zamierzam wskazać różnice i zbież­
ności z interesującego nas tu punktu widzenia.
Zaznaczam, iż nie pragnę postulowania czystości teoretycznej, bowiem
jestem mocno przekonany, że lepiej sprawdza się możność użycia kilku róż­
nych dróg analiz niż trzymanie się jednej zaprojektowanej tak, aby stanowiła
4

5

6

4

Dzieje się tak ze względu n a rozproszenie c z ł o n k ó w , w takim przypadku „ m n i e j s z o ś c i o w o ś ć "
sprowadza się przede wszystkim do kwestii świadomości poszczególnych jednostek, p o n i e w a ż nie
s p o s ó b zająć się ponadjednostkowymi mechanizmami wytwarzanymi w grupie społecznej.
5

W grę bowiem nie będzie j u ż w c h o d z i ł a na przykład amerykańska odmiana socjologii wiedzy
zorientowana fenomenologicznie (por. Niżnik 1989).
6

A d e k w a t n o ś c i tego określenia nie jestem do k o ń c a pewien. Faktem jest jednak, że osoby
wymienione dalej trafiły do historii dwudziestowiecznej filozofii.

44

KRZYSZTOF ABRISZEWSKI

monolityczny, samowystarczający i w pewnym zakresie ,jedynie słuszny"
gmach teoretyczny (by nie rzec gmaszysko). Ta uwaga częściowo tłumaczy
powyższe, na pierwszy rzut oka osobliwe zestawienie nazwisk. Obie te linie
posługują się odmiennymi narzędziami, poszukują odpowiedzi na inne pyta­
nia. Edynburczycy pragną wyjaśniać przyczynowo, strukturaliści chcą nato­
miast szukać praw rządzących wielkimi jednostkami dyskursywnymi. Powta­
rzam jednak jeszcze raz, że uznaję tę wielość za korzystną.
Zasadniczym działaniem ma być analiza dyskursu, czyli czytanie tekstów.
Zwróćmy jednak uwagę, iż jest to czytanie bardzo szczególne - jego celem
staje się bowiem uzyskanie wiedzy o grupie, o pewnej mniejszości etnicznej
piszącej ów tekst.
Chciałbym wyjaśnić ten wybór tradycji i nazwisk. Szkoła edynburska
kontynuuje z pewnym uradykalnieniem zasadniczą tezę socjologii wiedzy Karla
Mannheima (1992), co czyni ją, ową tezę, bardziej konsekwentną niż oryginał,
z pewnością dlatego właśnie jest tak atrakcyjna . Tak brzmiała ona pierwotnie:
7

Socjologia wiedzy m o ż e w i ę c w y s t ę p o w a ć jako teoria lub jako

historyczno-socjologiczna

metoda badawcza, bytowego uwarunkowania myśli. [...] Jako teoria m o ż e więc b y ć tylko n a u k ą
stwierdzającą fakty (stany faktyczne), nauką o fenomenie bytowego uwarunkowania

wiedzy. [...]

Uwarunkowanie bytowe myślenia będzie m o ż n a u z n a ć za fakt udowodniony w tych dziedzi­
nach myślenia, w których uda się pokazać: a) że proces poznawczy de facto wcale nie rozwija się
historycznie w e d ł u g „ i m m a n e n t n y c h praw rozwoju", nie dokonuje się „ z samej rzeczy", z „ c z y s t o
logicznych możliwości", nie jest napędzany przez wewnętrzną „dialektykę d u c h o w ą " , lecz że
w decydujących punktach powstanie i kształt konkretnego myślenia określają czynniki pozateoretyczne bardzo r ó ż n e g o rodzaju, które zwykło się n a z y w a ć „czynnikami bytowymi"; b) że te
określające powstawanie konkretnych treści wiedzy czynniki bytowe nie mają wcale znaczenia
marginalnego, nie są „istotne tylko genetycznie", lecz pojawiają się w treści i formie, sposobie
formułowania, wydajności, intensywności rozprzestrzeniania w doświadczeniu i kontekście obser­
wacji, k r ó t k o m ó w i ą c określają w s p o s ó b decydujący wszystko, co będziemy n a z y w a ć a s p e k t o w ą
strukturą poznania (podkreślenie moje - K A ; Mannheim 1992, s. 217-218).

Jeżeli przyjmiemy powyższe twierdzenie w całej jego konsekwencji, tj. jeśli
obejmie ono kulturę nie czyniąc żadnych wyjątków (włączając oczywiście całą
naukę) to otrzymamy taką jego formę, jaką przyjmują Edynburczycy.
Istota tego twierdzenia leży w jego dualistycznej ontologii; wyróżnione są
dwie rzeczywistości - bytu i wiedzy, gdzie ta pierwsza warunkuje tę drugą.
Wzmacniając tezę możemy przyjąć, iż zastana wiedza w jakimś zakresie jest
w stanie powiedzieć o bycie. Na taką, mocną wersję skłonny jestem przystać
opierając się na analizach Michela Foucaulta, które wykazują tożsamość
struktury władzy i struktury wiedzy (por. Zybertowicz 1995, s. 176-183).
W ten sposób rozumowanie doszło do takiego punktu, w którym mogę
oderwać wiedzę (tekst) od bytu i analizować ją po to, aby dowiedzieć się
czegoś o warunkach, w jakich powstała. Kwestia zastosowania teorii szcze­
gółowych to już rzecz innego rodzaju.
7

M a m tu na myśli wkroczenie przez E d y n b u r c z y k ó w na teren matematyki i przyrodoznaw­
stwa przed czym wzbraniał się jeszcze Mannheim.

45

S O C J O L O G I A W I E D Z Y A T E O R I A ETNICZNOŚCI

Druga linia teoretyczna wiedzie do strukturalistów i poststrukturalistów.
Do zainteresowania się nimi przekonuje mnie znana teza-hasło: „wszystko jest
tekstem" lub też jej inna wersja - „nie ma nic poza tekstem". Takie podejście,
już bez żadnych dodatkowych kroków, umożliwia analizę wyłącznie tekstu.
Problem natomiast polega na tym, jakiego typu informacje takie badania
przyniosą. Czego będą one dotyczyły? Wierzę, iż każda taka analiza, która nie
będzie odsyłała bądź do rzeczywistości lingwistycznej, bądź psychologicznej
realności autora może wzbudzić zainteresowanie socjologa. Z całą pewnością
da się przyjąć przy takich założeniach empiryczne prace Foucaulta i Barthesa.
W ujęciu, które proponuję ważne jest nie tylko co się wypowiada, ale też
kto wypowiada, w jakich okolicznościach, z jakiego poziomu, do kogo, itd. Za
paradygmatyczny przypadek uznaję tekst mniejszości skierowany jednocześnie
do siebie samej i do dominującej większości. Wskaźnikiem tego do kogo się
mówi najczęściej i najszybciej jest język, a nie treść tego, co się mówi . Nie tyle
więc chodzi o dokładne śledzenie treści tekstu, ile o wyłowienie z niego cech,
które uznamy za charakterystyczne, np. czy jest to język grupy dominującej,
czy mniejszości, czy zamieszczano w tekście jakieś dane liczbowe, czy nie, czy
narracja bardziej przypomina opowiadanie, czy felieton, itd.
W tym miejscu chciałbym wprowadzić kategorię obcości , którą uznaję za
centralną dla teorii etniczności. Najbardziej interesujący z punktu widzenia
moich rozważań jest ten aspekt obcości, który rysuje postać obcego w kontekś­
cie procesu uspołecznienia. Proces ów rządzi się przejrzystością ontologiczną
świata, do którego odnosi poddawaną zarówno światu, jak i procesowi jed­
nostkę. Polega ona - owa przejrzystość świata - na skonstruowaniu uniwersum
według par opozycji, jak np. wewnętrzne - zewnętrzne; przyjaciele - wrogowie,
itd. Obcy jest zakłóceniem takiego porządku. Posiada jednocześnie cechy dwu
przeciwstawnych (wykluczających się) członów opozycji . Jako taki staje się
przedmiotem praktyk dążących do uczynienia go decydowalnym i zdecydowa­
nym, dokonywanych przez obie strony - w tym przypadku przez grupę
dominującą oraz grupę mniejszościową (auto-decydującą się, jeśli wolno użyć
takiego niezbyt szczęśliwego słowa).
Przedstawiając ten problem przy pomocy innego słownika można po­
wiedzieć co następuje: stan „normalny" to stan istniejącego consensusu nie
8

9

10

8

Przykład: jeśli mniejszość niemiecka wydaje gazetę po polsku i po niemiecku, to u w a ż a m za
sensowne przyjmowanie, że mają oni także czytelnikom polskojęzycznym coś do powiedzenia.
P o ś r ó d nich m o g ą natomiast b y ć tacy, którzy uznają siebie za należących do mniejszości, tacy,
którzy u w a ż a j ą się za stu procentowych P o l a k ó w oraz wreszcie tacy, którzy albo nie są do k o ń c a
zdecydowani, albo umieszczają siebie jednocześnie w obu grupach. D l a nich wszystkich, jeśli tylko
tekst jest po polsku (nie m u s z ę chyba d o d a w a ć , że w tym akurat wypadku) znajdzie się coś
w a ż n e g o nie w sensie jakiegoś abstrakcyjnego wzbogacenia wiedzy o świecie, ale funkcjonalnego
dla interesów jakiejś grupy.
9

O d w o ł u j ę się przy okazji „ o b c e g o " do prac Georga Simmla (1975) oraz Zygmunta Bau­
mana (1995).
1 0

Podobnie j a k zjawisko niedecydowalne Jacquesa Derridy (1992).

46

KRZYSZTOF ABRISZEWSKI

11

zakłócanego niczym . Wprowadzenie obcego powoduje naruszenie owego
consensusu. Grupa dominująca w pewnych granicach takie zakłócenia może
tolerować, lecz zawsze pozostaje możliwość nagłej potrzeby przywrócenia
ładu. Najskuteczniejszym, jak się wydaje, a z pewnością najbardziej pierwot­
nym sposobem na to jest przemoc (por. Zybertowicz 1995). Tak więc grupa
mniejszościowa żyje jeśli nie w permanentnym towarzystwie przemocy, to
przynajmniej w sytuacji możności jej użycia. Nie tylko przemocy fizycznej, ale
(co bardziej powszechne) przemocy symbolicznej.
Podsumujmy powyższe uwagi. Sytuacja mniejszości etnicznej to sytuacja
obcego. Obcość z kolei poczyna się znosić. Analizującego dyskurs mniejszości
najbardziej będzie interesowało wszystko to, co dąży w nim do samo-znoszenia
obcości. Jak się wydaje można tutaj wysunąć zarzut, iż niekiedy mniejszości
etniczne wcale nie chcą pozbyć się swojej obcości. Zgoda, ale dotyczy to tylko
treści ich wiedzy, a nie formalnej sytuacji mniejszości. Nawet grupy silnie
izolujące się będą wytwarzały mechanizmy adaptacyjne. Innymi słowy: taka
grupa etniczna pragnie pozostać inna, ale nie obca. Czy się ten proces faktycz­
nie odbywa? Jaki szeroki ma zakres? Jak ważny się wydaje? Jak się to
odbywa? Są to pytania, które badacz winien sobie zadać. Jak widzimy więc
w pierwszym rzędzie nasze zainteresowania nie wychodzą od tego, co jest
mówione, ale od faktu kto mówi, w jakim języku i w jakich okolicznościach.
Sytuację poznawczą socjologa wiedzy wyznacza określenie sytuacji po­
znawczej grupy mniejszościowej i jej interesów. Wychodząc od teorii obcego
zacznie on poszukiwać głównych motywów, tematów, czy tropów w których
sytuacja tego obcego się odbija. Interesujące staną się retoryczne funkcje
pewnych tematów oraz to, w których z nich pojawią się naczelne interesy
grupy mniejszościowej, to jest zniesienie swojej obcości. Pojęcie „zniesienie
obcości" nie jest przy tym równoznaczne z „wymazaniem tożsamości". Ob­
cość bowiem można znieść budując taką niszę kulturową, w której zostanie
ona społecznie zdefiniowana jako oswojona.
Po pierwsze więc należy pytać o to, jak ustala się granice grupy. Czy są one
konstruowane ostro, czy też delikatnie rozmywane? Czy pojawiają się jakieś
specjalne teksty tylko w języku mniejszości? Czego one dotyczą? Czy są
istotne politycznie? Czy wyrażają silne emocje? Czy wiążą się z sacrum danej
grupy etnicznej? Do kogo w szczególności są skierowane? K t o w nich przema­
wia? Jaki jest ich stosunek do grupy dominującej? Jak są opisywane stosunki
z grupą dominującą? Te same pytania można odnieść do tekstów drukowa­
nych po polsku.
Po drugie, interesuje nas tożsamość obcych. Jak jest opisywana tak w od­
niesieniu do indywiduum, jak i do grupy? Opisać rolę historii, opowieści
mitycznych, narracji o wielkich czynach i bohaterach. K i m oni są? W jakim
kontekście się pojawiają? Czy są jakieś analogie w narracjach grupy dominu1 1

Oczywiście opisuję tu p e w n ą sytuację m o d e l o w ą , która jedynie, używając języka M a x a
Webera, stanowi typ idealny.

S O C J O L O G I A W I E D Z Y A T E O R I A ETNICZNOŚCI

47

jącej? Czy istnieje szczególny sposób zestawiania bohaterów? Czy np. okazuje
się, że obie grupy - dominująca i mniejszościowa - miały tych samych wrogów
w historii? Czy jest następnie analogia w sposobach mówienia o tożsamości
i historii u obu grup? Czy przykładowo odnajdziemy wyraźne i jednoczesne
upodobanie do martyrologii? Czy ich estetyki pokrywają się jakoś, czy tylko
częściowo nachodzą na siebie? Do kogo mówią jedni i drudzy?
Oto, co czeka badacza: Zwrócić uwagę czy pojawiają się figury współ­
działania obu grup. Opisać jak ono się rozkłada, czy jest symetryczne, czy
zdecydowanie asymetryczne. Odnaleźć wreszcie fragmenty, które pozwolę so­
bie nazwać retoryką jedzenia, trochę przez analogię do przysłowia „przez
żołądek do serca". Czy grupa mniejszościowa zaprasza grupę dominującą do
wspólnego stołu. Jak to się odbywa? Czy sprawę rozwiązują jedynie technicz­
ne teksty przyrządzania potraw, czy też barwne opisy całych rytuałów i zabaw
związanych z „niemal każdym ziarnkiem ryżu".
Podsumujmy, oto główne motywy, które zainteresują socjologa wiedzy:
granice grupy, tożsamość, historia, współdziałanie, jedzenie (lista z całą pew­
nością nie jest zamknięta - mogą pojawić się inne). Należy też pilnie baczyć,
jak są one przedstawiane, dlaczego właśnie tak się o nich mówi, czy są jakieś
analogie w dyskursie dominującym, jeśli tak, to jak głębokie.
Socjolog wiedzy zapyta wreszcie, jaka jest prawda, którą wygłasza obcy.
Skąd ten właśnie język czerpie swoją wiarogodność? Prawda bowiem dla
socjologa nie jest kwestią relacji sądu czy myśli z jakąś rzeczywistością,
ale pewną grą kulturową. W sensie socjologicznym zamiast „prawda" lepiej
jest mówić o społecznie definiowanej wiarogodności .
Istnieje jednak specjalny warunek związany z rozpatrywaniem prawdy
z punktu widzenia socjologii. Myśliciele związani ze szkołą edynburską nazywa­
ją go warunkiem symetryczności. Powiada on, iż zarówno przekonania uzna­
wane przez badacza za prawdziwe, jak i te uznane za fałszywe winny być
analizowane w taki sam sposób (por. Barnes, Bloor 1993), tj. należy je w tak
samo radykalny sposób relatywizować do jakichś społecznych praktyk. David
Bloor (1993) przeciwstawia temu stanowisku pozycję obiektywisty, który przy­
staje jedynie na coś, co wolno nam nazwać socjologią błędu. W jego mniemaniu
prawda sama „naturalnie przyciąga" umysł ludzki, toteż wiedzę prawdziwą da
się jedynie wyjaśniać poprzez wbudowany w ludzką istotę pęd do prawdy.
Okoliczności zewnętrzne - kontekst społeczny, tj. interesy indywidualne, grupo­
we, itp. stają się ciekawe do analizowania tylko wtedy, kiedy prawda nie została
osiągnięta. Wtedy dopiero socjolog wkracza na scenę tylko po to, by wytłuma­
czyć jak to się stało, że to co społeczne zakłóciło to, co naturalne.
Ja jednak opowiadam się po stronie antyrealizmu w takiej jego wersji,
która wiąże się z przekonaniem, że każdą prawdę związaną z jakąś praktyką
12

1 2

Jest ona inna w przypadku rysunku architekta i wtedy, gdy w grę wchodzi m a ł o w y r a ź n e

zdjęcie (np. U F O ) w brukowej gazecie, inna kiedy chodzi o kulturalnie wyglądającego człowieka
w okularach i białym kitlu, a inna wtedy, gdy idzie o księdza w sutannie.

48

KRZYSZTOF ABRISZEWSKI

dyskursywną, grą językową można wytłumaczyć w kategoriach socjologicz­
nych. Różne rodzaje prawd wiążą się z różnymi instytucjami i różnymi grami
kulturowymi. Chciałbym teraz wskazać na kilka takich rodzajów, jakie od­
nalazłem badając dyskurs Ormian w Polsce:
1. Prawda nagle odkrytej martyrologii - nagła eksplozja historii dotąd
zakazanej, historii męczeństwa w łagrach, która impet swój czerpała ze świeżej
możliwości wypowiedzenia się. Ten typ prawdy (Prawdy) pojawia się we
wspomnieniach lub dokumentach mówiących o rzeziach, mordach czy rabun­
kach najczęściej w kontekście historii I I wojny światowej.
Prawda ta ma jednak jeszcze jedno, równoległe oblicze - prawdy (Prawdy)
naukowej, obiektywnej, koniecznej, a więc zmuszającej nas do przyjęcia jej, która
była na równi z dokumentami zakazana, ale która żyła podskórnie; prawda
(Prawda) jest jedna, historia (Historia) jest jedna. Dokumenty można zniszczyć,
wspomnień zakazać, ale temu typowi prawdy (Prawdy), gdzie nauka lustrzanie
odbija kosmos można jedynie nie pozwolić się zwerbalizować. Jakże więc jaśnieje,
kiedy już wolno jej dojść do głosu. Będzie wymagała nieco innych figur
stylistycznych, potrzeba jej wypowiedzi analogicznych do wypowiedzi historyka
- długich, poprzedzonych namysłem, wspieranych liczbami - datami, ilościami
(pomordowanych, grobów, zaginionych, zniszczonych wsi, itd.), procentami.
2. Druga prawda, to prawda urzeczywistnienia się na „moich" oczach.
Właśnie do niej odwoływał się siedemnastowieczny eksperymentalista, fizyk
Robert Boyle (por. Shapin 1993). Mamy z nią do czynienia wszędzie tam,
gdzie miały miejsce praktyki kulinarne, które dla etnografa posiadają nie tylko
kulinarny charakter. Tak więc na „naszych" oczach nagle nie tylko zaczynają
działać przepisy kuchenne o egzotycznym rodowodzie, ale osobliwe rytuały,
dowcipy, itd. Prawda naoczna ma rzeczywiście w sobie coś nie do odparcia.
3. Wreszcie trzeci typ, mutacja tego, który opisywałem w punkcie 1. Praw­
da nauki. Potrafi ona żyć własnym życiem, obywa się bez obcego i przez samo
swoje sąsiedztwo uświęca opowieści o obcym. Przykłady stanowią choćby opis
czysto akademickiego problemu użycia właściwej nazwy (Erywań, Erewan,
Jerewań, a może jeszcze inaczej?) (por. Pisowicz 1994, także Amirowicz 1994),
czy opis rekonstrukcji kościoła.
Mogę teraz już podsumować główne tropy, jakimi podążała moja myśl
i moja argumentacja. Po pierwsze, proponuję socjologię wiedzy jako możliwy
paradygmat dla badań nad etnicznością. Po drugie, proponuję pluralizm teore­
tyczny obejmujący zarówno nie-klasyczną socjologię wiedzy, jak i semiologię,
czy szerzej strukturalizm i poststrukturalizm. Mój sposób patrzenia na problem
rozpoczyna się jednak od problemu obcości i kwestii pozbywania się jej. Ten
aksjomat teoretyczny wywodzę z prac Georga Simmla i Zygmunta Baumana .
13

1 3

Zdaję sobie sprawę, iż najprawdopodobniej zupełnie niesłusznie pomijam inne prace np.

E w y Nowickiej. Zaznaczam jednak, że nie chodziło mi o nadmierne rozwijanie subtelności teore­
tycznych, a o przyjęcie, j a k zaznaczam, aksjomatu - punktu wyjścia przyjętego arbitralnie.
Wydaje mi się, że arbitralność oparta na na Simmlu i Baumanie jest sensowna.

S O C J O L O G I A WIEDZY

A T E O R I A ETNICZNOŚCI

49

Automatycznie wszystkie pytania, jakie możemy zadać empirii określone zo­
stają przez ten pierwotny punkt odniesienia. Tak więc w jego kontekście pytam
o główne motywy, czy opowieści, jakie obcy snują o sobie i o świecie. Ich
dobór z kolei próbuję uzasadnić ze względu, po pierwsze, na znoszenie obcości,
po drugie - ze względu na konstruowanie własnej tożsamości i grę o granice
własnej grupy. W innym planie będę usiłował odnaleźć analogiczne motywy
w dyskursach grupy dominującej. Oznaczając to wszystko staram się także
odpowiedzieć na pytanie, jaki typ prawdziwości towarzyszy wszystkim tym
opowieściom, czyje ucho ma zostać na nie skierowane i czyje umysły mają
zostać przekonane.

LITERATURA
A m i r o w i c z A.
1994

Czy tylko Erywań,

[w:] „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego", nr 3,

s. 40-41.
B a r n e s В., B l o o r D .
1993

Relatywizm, racjonalizm a socjologia wiedzy, tłum. J . Niżnik, [w:] Mocny program socjologii
wiedzy, w y b ó r B . Barnes i D . Bloor, Warszawa: Wydawnictwo I F i S P A N , s. 1-37.

B a u m a n Z.
1995

Wieloznaczność

nowoczesna, nowoczesność

wieloznaczna, tłum. J . Bauman, Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe P W N .
Bloor D.
1993

Wittgenstein i Mannheim o socjologii matematyki, tłum. W . Szydłowska i Z . Jankiewicz,
[w:] Mocny program socjologii wiedzy, w y b ó r B . Barnes i D . Bloor, Warszawa: Wydaw­
nictwo I F i S P A N , s. 38-64.

C o l l i n s H . M . , Y e a r l e y S.
1992

Journey into Space, [w:] Science as Practice and Culture, red. A . Pickering, Chicago and
London: T h e University of Chicago Press, s. 369-389.

D e r r i d a J.
1992

Farmakon, tłum. K . Matuszewski, [w:] tenże, Pismo filozofii, K r a k ó w : inter esse.

Fleck L.
1986

Powstanie

i rozwój

faktu

naukowego, tłum. M . Tuszkiewicz, Lublin: Wydawnictwo

Lubelskie.
Kucia M.
1989

„ Szkoła

edynburska"

wobec racjonalizmu w filozofii nauki, „Studia Socjologiczne", nr 1,

s. 189-201.
1989a

Dyskusja

wokół

społecznej

filozofii

nauki szkoły

edynburskiej,

„Studia Filozoficzne",

nr 4, s. 87-101.
Mannheim K.
1992

Ideologia i utopia, tłum. J . Miziński, Lublin: test.

N i ż n i k J.
1989
Olczyk
1992

Socjologia

wiedzy, Warszawa: P I W .

S.
Epistemologiczny

sens socjologii wiedzy, „Kultura i Społeczeństwo", nr 2, s. 45-59.

P i s o w i c z A.
1994

Erewan, Jerewan? A może

lepiej: Erywań?,

Kulturalnego, nr 2, s. 19-21.

w: „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa

50

KRZYSZTOF ABRISZEWSKI

S h a p i n S.
1993

Pompa i okoliczności:

literacka technika Roberta Boyle'a, tłum. M . Tempczyk, [w:] Mocny

program socjologii wiedzy, wybór B . Barnes i D . Bloor, Warszawa: I F i S P A N , s. 321-372.
Simmel G.
1975

Socjologia, tłum. M . Łukasiewicz, wstępem opatrzył S. Nowak, Warszawa: P a ń s t w o w e
Wydawnictwo Naukowe.

Sojak R.
1996

Socjologia

wiedzy chce pozostać

nieświadoma.

Uwagi o statusie poznawczym

socjologii

wiedzy, „Studia Socjologiczne", nr 4, s. 25-49.
S z a h a j A.
1995

O tak zwanym mocnym programie

socjologii

wiedzy szkoły

edynburskiej,

„Kultura

W s p ó ł c z e s n a " , nr 1-2, s. 53-67.
Z y b e r t o w i c z A.
1995

Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Toruń: U M K .

Ż y c i ń s k i J.
1993

Redukcjonizm

socjologiczny

szkoły

edynburskiej, [w:] tenże, Granice racjonalności.

Eseje

z filozofii nauki, Warszawa: P W N , s. 269-300.

K R Z Y S Z T O F ABRISZEWSKI
SOCIOLOGY O F K N O W L E D G E - A POSSIBLE

PARADIGM

FOR THE THEORY OF ETHNICITY
Summary
Sociology of knowledge does not enjoy, as a matter of fact, any good opinion. Sociologists
are discouraged and annoyed by its associations with philosophy, whereas philosophers blame it
for "empiricism" and "discarding" character. That is why it may seem not to be a suitable
theoretical instrument for the study of the ethnicity. M y thesis, which I try to plead here is, that
sociology of knowledge may be quite useful in those studies. I am going support it by the
following arguments:
1. Theoretical pluralism requires a broad and differential knowledge;
2. Sociology of knowledge seems to be useful when there are difficulties in penetrating
a group from inside;
3. Sociology of knowledge is a suitable method for historical research on groups for which
only documents (in a broad sense) are left.
The paradigm presented here and the type of analysis connected with it would be liminted to
the study of discourse. T h a t is why I am suggesting to refer to two traditions: the continuation
of the theory of K a r l Mannheim and to structuralism (and post-structuralism). T h e concept
central to the paradigm which is at щ е same time the central concept for the theory of ethnicity
is the notion of the Alien. Axiomatic are then the theories of the Alien created by Georg Simmel
and

Zygmunt Bauman, which include the statements concerning self-confirmation and self-

-abrogation of the strangeness.
The main motifs distinguished in the discussed discourse (without any claims for the list to be full)
are: defining and protecting of the group's social boundaries, its relations with the dominating group,
identity both referring to the individual and the group, history, mythical narratives, the role of cultural
heroes, rhetorics of food. Other things that should be taked into consideration are: similarity of the
studied text to other texts constructed beyond the group, convergence of their concepts and aesthetics
as well as the "types of truth, i.e. reliability of the text".
Translated by Anna

Kuczyńska-Skrzypek

Cytat

Abriszewski, Krzysztof, “Socjologia wiedzy jako możliwy paradygmat teorii etniczności / ETNOGRAFIA POLSKA 1998 t.42,” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 1 lipca 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/10816.

Formaty wyjściowe