Zabiegi związane z pępowiną/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Zabiegi związane z pępowiną/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
narodziny - zwyczaje
praktyki magiczno-religijne

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.9 :Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe cz.1: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka, pod red.nauk.Zygmunta Kłodnickiego i Agnieszki Pieńczak, s.
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.9: Birth-related customs, rituals and beliefs part I: Customs, rituals and beliefs relating to birth and upbringingl

Twórca

Zowada, Renata
red.naukowa Agnieszka Pieńczak

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Wrocławski

Data

2010

Współtwórca

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5953

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5545

PDF Text

Text

6. Zabiegi związane z pępowiną
Opracowała Renata Zowada
Kierownictwo naukowe Agnieszka Pieńczak

Objaśnienie znaków:
Babka podczas porodu: 1—p r z e c i n a ł a i z a w i ą z y w a ł a p ę p o w i n ę (brak z a b i e g ó w magicz­
nych), 2—w y k o n y w a ł a zabiegi magiczne przy przecięciu lub z a w i ą z y w a n i u p ę p o w i n y ,
3—z a k o p y w a ł a p ę p o w i n ę , 4—paliła p ę p o w i n ę , 5—brak tradycji, 6—brak odpowiedzi.
Uwagi:
1. M a p ę opracowano na podstawie b a d a ń terenowych prowadzonych w latach 70. X X
wieku przez P r a c o w n i ę Polskiego Atlasu Etnograficznego.
2. Mapa dotyczy stanu zjawiska w latach 70. X X wieku.
3. Punkty z p i o n o w ą k r e s k ą oznaczają informacje p o c h o d z ą c e od ludności n a p ł y w o w e j
(przesiedleńcy z K r e s ó w Wschodnich i osadnicy z r ó ż n y c h r e j o n ó w Polski).
M a p ę opracowano na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu
PAE nr 7, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe, oprac. J ó z e f G a j e k :
VI. Położna, „babka", „babiąca",
akuszerka. Ich wybór, znaczenie oraz funkcja w ludo­
wych zwyczajach i obrzędach
urodzinowych.
27. Jakie obowiązki należały do takiej
„babki":
b) Przecięcie pępowiny i związane z tym nakazane zabiegi? Opisać je
dokładnie.

Cytat

Zowada, Renata i red.naukowa Agnieszka Pieńczak, “Zabiegi związane z pępowiną/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 27 stycznia 2023, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/10705.

Formaty wyjściowe