English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

LUD 1954 t.41 cz.1,2

Publication structure:
 • LUD 1954 t.41, cz.1,2
  • Wróblewski, Tadeusz,1954, Etnografia radziecka a zagadnienia etnogenezy w świetle prac Stalina o językoznawstwie / LUD 1954 t.41cz.1
  • Kulczycki, Jerzy,1954, Teoria matriarchatu w światle prac radzieckich / LUD 1954 t.41cz.1
  • Moszyński, Kazimierz,1954, O Neurach Herodota / LUD 1954 t.41 cz.1
  • Milewski, Tadeusz, 1954, Światopogląd kilku plemion Indian północno-amerykanskich w świetle analizy kategorii rodzaju ich jezyków / LUD 1954 t.41cz.1
  • Czekanowski, Jan, 1954, Syntetyczne szkice V.Kiparsky'ego.Finowie nadbałtyccy i Baltowie / LUD 1954 t.41cz.1
  • Gajek,Józef,1954, Metoda retrogresywna w etnografii polskiej / LUD 1954 t.41 cz.1
  • Gansiniec, Ryszard,1954, Krystalomancja / LUD 1954 t.41 cz.1
  • Burszta, Józef,1954, Zagadnienie "nawsia" w osadnictwie wiejskim / LUD 1954 t.41
  • Sobisiak, Walerian,1954, Zabudowania i inwentarz ruchomy (martwy) w gospodarstwach dworskich biskupstwa poznańskiego w XVII-XVIII w. w świetle materiału źródłowego / LUD 1954 t.41 cz.1
  • Dekowski, Jan Piotr,1954, Badania nad przeszłoscią kulturalną opoczyńskich miasteczek / LUD 1954 t.41
  • Hejnosz, Wojciech,1954, "Patryja" (przyczynek do porozumiewania się na odległość w dawnych wiekach) / LUD 1954 t.41
  • Kolankowski, Zygmunt, 1954, Znamiona bartne klucza iłżeckiego / LUD 1954 t.41
  • Burszta,Józef,1954, Znamiona bartne puszczy Wyszkowskiej / LUD 1954 t.41
  • Baranowski, Bohdan,1954, Wyrok sądu owczarskiego z Zachodniej Wielkopolski z konca XVIII w./ LUD 1954 t.41
  • Kolankowski, Zygmunt,1954, Sąd owczarski na Mazowszu Płockim w końcu XVIII w. / LUD 1954 t.41
  • Kaletka, Adam Henryk,1954, Zapiski do dziejów sądownictwa owczarskiego / LUD 1954 t.41
  • Broda, Józef, 1954, Chłopskie tartaki na Żywiecczyźnie w XVII i XVIII wieku / LUD 1954 t.41
  • Łuczak, Czesław, 1954, Młynarstwo wiejskie na Kujawach Zachodnich od XVI w. do chwili obecnej / LUD 1954 t.41
  • Gotkiewicz, Marian, 1954, O płóciennikach na górnej Orawie / LUD 1954 t.41
  • Gotkiewicz, Marian, 1954, O "Knapach i "Płacienikach w Chochołowie / LUD 1954 t.41
  • Glapa, Adam, 1954, Ubiory chłopskie w księgach cechowych krawców / LUD 1954 t.41
  • Seweryn, Tadeusz, Ikonografia etnograficzna / LUD 1954 t.41 cz.1
  • Kostrzewski, Józef, 1954, Kiedy zjawiły sie w Polsce krosna poziome? / LUD 1954 t.41 cz.1
  • Wróblewski, Tadeusz, 1954, Kilka uwag o geograficznym zasięgu występowania krosien poziomych i pionowych / LUD 1954 t.41 cz.1
  • Reinfuss, Roman, 1954, Tradycje otwartego ogniska w malopolskim budownictwie ludowym / LUD 1954 t.41
  • Jostowa, Wanda, 1954, Tradycyjne pożywienie ludności Podhala / LUD 1954 t.41 cz.1
  • Tokarzówna,Krystyna, 1954, Przydomki górali szczawnickich / LUD 1954 t.41 cz.1
  • Moszyński,Kazimierz, 1954, Z pogranicza zainteresowań przyrodnika i etnologa / LUD 1954 t.41 cz.1
  • Burchard, Przemysław ; Dzięgiel,Leszek, 1954, Socha żelazna na Podlasiu (Odkrycie nowego narzedzia do orki) / LUD 1954 t.41 cz.1
  • Sobierajski, Zenon, 1954, Jak publikować utwory poezji ludowej (Próba ustalenia pisowni) / LUD 1954 t.41 cz.1
  • Gajek, Józef, 1954, Instrukcja do indeksowania czasopism i ważniejszych dzieł etnograficznych / LUD 1954 t.41 cz.1
  • Gajek, Józef, 1954, Metodyka monograficznego opracowywania strojów ludowych / LUD 1954 t.41 cz.1
  • Reinfuss, Roman, 1954, Instrukcja w sprawie materiału ilustracyjnego do"Atlasu Polskich Strojów Ludowych" / LUD 1954 t.41 cz.1
  • Labuda,Gerard, 1954, Kilka uwag o zadaniach "Polskiego Atlasu Etnograficznego" / LUD 1954 t.41 cz.1
  • Zaręba, Alfred, 1954, Zastosowanie kwestionariusza do badań etnograficznych w Szwecji / LUD 1954 t.41 cz.1
  • Recenzje i sprawozdania / LUD 1954 t.41 cz.2
  • 1954, Kronika / LUD 1954 t.41 cz.2
  • 1954, Muzea / LUD 1954 t.41 cz.2
  • Spis treści / LUD 1954 t.41 cz.2
  • Różne / LUD 1954 t.41 cz.2